T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

Ankara, 7/11/1967

İdarî Dâvalar Müş.

Sayı : 3232-45-51/23916

Konu : İdare Yönetmeliğinin mer'iyete konulduğu

 

Sıra No. : 18 (*)

 

....................................... Valiliğine

 

İlgi : Defterdarlık.

 

1/10/1966 gün ve 6/7104 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "Suriye Uyrukluların Mallarının Tesbiti ve Bu Mallara El Konulması Hakkında Yönetmelik" gereğince yurdumuzdaki Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerin mal, hak ve menfaatlerine el konulduğu ve Hazinece işletilerek gelirlerinin saymanlıklarca "Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait mallar"  adı altında açılan emanet hesabına alındığı, malûmdur.

 

28/5/1927 gün ve 1062 sayılı Kanun hükümlerine göre evvelce ittihaz olunan kararname gereğince el konulan taşınır ve taşınmaz mallarla bunlara müteferri hak ve menfaatlerin şekli idaresine dair Bankalar Kurulunun 25/9/1967 gün ve 6/8890 sayılı Kararnamesiyle yürürlüğe konulun (**) "Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik" in tam metni bu tebliğin sonuna eklenmiştir.

 

Bilgi edinilmesi ve bu genel yazının mümkün olan sür'atle mülhakata tebliği ile gereğince işlem yapılmasının temini rica olunur.

 

Maliye Bakanı Y.

    Rifat ÖZENÇ

Müsteşar Muavini

 

 


 

T.C.

BAŞBAKANLIK

KANUNLAR VE KARARLAR TETKİK DAİRESİ

 

Karar Sayısı : 6/8890

 

KARARNAME SURETİ

 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ilişik "Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece Elkonulan Mallarının İdaresi Hakkında Yönetmelik" in yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 15/9/1967 tarih ve 440.946/AZEM. 2/445 sayılı yazısı üzerine 28/5/1927 tarih ve 1062 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre, Bakanlar  Kurulunca  25/9/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

C. SUNAY

Cumhurbaşkanı                           

ve

Bakanlar Kurulu

               

Aslı gibidir.

27/10/1967

M.A.


 

SURİYE UYRUKLU  ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN

HAZİNECE EL KONULAN MALLARININ İDARESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

I. Konu :

 

MADDE 1 - Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait olup 28.5.1927 gün ve 1062 sayılı Kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca müttehaz 1.10.1966 gün ve 6/7104 sayılı Kararla el konulan taşınır ve taşınmaz mallar ve bunlara müteferri hak ve menfaatlar bu Yönetmelik esasları dairesinde idare olunur.

 

II. El koymanın şumulü :

 

MADDE 2 - El koyma Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan ve Gümrük Yönetmeliğinin 1018, 1031 inci maddelerinde belirtilen zatî ve ev eşyaları dışında kalan bütün mal, hak ve menfaatlarına şamildir.

 

III. İstisnalar :

 

MADDE 3 - Aşağıda yazılı mallar el koyma işlemlerine tabi değildir.

 

a) Suriye Devletinin Türkiye'deki elçilik ve konsolosluk bina ve arsalariyle taşınır mallar, paralar, sair kıymetleri,

 

b) Memleketimizdeki Suriye büyük elçilik ile konsoloslukları mensuplarına ve bunların aileleri efradına ait mallar, paralar vesair kıymetler,

 

c) Turist olarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin beraberinde getirdikeri ve Türkiye'ye sokulmasında kanunen mahzur bulunmayan para, eşya ve araçlar,

 

d) Transit olarak Türkiye'den geçen mal ve araçlar,

 

e) Türkiye'de açılan milletlerarası fuarlara getirilen taşınır mallar,

 

f) Türkiye Hükûmetiyle Suriye Hükûmeti arasında aktedilen ticaret anlaşmaları gereğince Suriyelilerin Türkiye'ye ihraç ettikleri ticarî mallar ve bunların bedelleri, yurdumuzdan aynı şekilde satın aldıkları mallar ve bu maksatla getirecekleri dövizler,

 

g) Türkiye'deki her derecedeki öğrenim müesseselerinde okuyan Suriye uyruklu öğrencilere yurt dışından gönderilen veya getirilen paralar.

 

IV. Evvelce konulmuş takyitler :

 

MADDE 4- Suriyelilerin Türkiye'de bulunan taşınmaz malları hakkında Bakanlar Kurulunun 13.1.1939, 14.2.1942, 18.11.1957 gün ve sırasiyle 2/10250, 2/17317, 4/9697 sayılı kararıyla konulmuş takyitler devam eder.

 

V. Uyrukluğun tayini :

 

MADDE 5 - El koyma ve idare bakımından 17.10.1966 tarihinde bihakkın iktisap edilmiş uyrukluk esastır.

 

Ancak, 13.1.1939, 14.2.1942, 18.11.1957 günlü kararnamelerle takyidat konulan taşınmaz malların Suriye uyruklu malikleri, 13.1.1939 dan sonra başka bir Devlet uyrukluğuna geçmiş olsalar dahi, taşınmaz malları yönünden Suriye uyruklu ad ve itibar olunurlar.


 

 

TESBİT İŞLEMLERİ

 

I. Komisyonlar :

 

MADDE 6 - 1.10.1966 gün ve 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 2, 3,  5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 13 üncü maddelerine göre resmî daire ve kurumlarla bankalar, özel ve tüzel kişiler tarafından bildirilen, Resmî Gazete'nin 23.11.1966 gün ve 12459 sayılı nüshasında yayımlanan ilân üzerine Suriye uyruklularca beyan edilen mal, hak ve menfaatlardan taşınır ve taşınmaz mallar, idarelerine esas olmak üzere illerde defterdarın veya tevkil edeceği zatın, ilçelerde malmüdürünün başkanlığında tapu, özel idare ve tarım teşkilâtından birer memurun iştirakiyle kurulacak komisyonlar marifetiyle tesbit edilir.

 

Taşınmaz mallar için, lüzum görülen yerlerde Maliye ve Köy İşleri Bakanlıklariyle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kararlaştırılacak esaslara göre kurulacak özel komisyonlar marifetiyle tesbit yaptırılabilir.

 

 

II. Taşınmaz malların tesbiti :

 

a) Tapulular :

 

MADDE 7 - Taşınmaz mallar, tapu kayıtları esas alınarak mahallen bütün vasıfları ve kim tarafından ne suretle ve neye istinaden kullanıldığı gösterilmek suretiyle tesbit olunur.

 

Tesbit sonucu, her taşınmaz mal için düzenlenecek tutanaklara geçirilir. Tutanakta taşınmaz malın halihazır rayice göre değeri de belirtilir.

 

b) Harita ve kroki :

 

MADDE 8 - Kadastrosu yapılmamış yerlerdeki taşınmaz malların yapılacak harita veya krokileri düzenlenen tutanaklara eklenir.

 

Taşınmaz malın tapuda yazılı hudut ve yüzölçümü ile fiilî durumu arasında bir fark varsa bu husus tutanakta sebepleriyle birlikte belirtilir.

 

c) Vergi kaydiyle irtibat :

 

MADDE 9 - Tapulu taşınmaz mallar aynı zamanda vergide de kayıtlı ise, vergi kıymet veya iradı, tahrir ve hesap numaraları  tutanakta gösterilir.

 

d) Tapusuzlar :

 

MADDE 10 - Suriye uyrukluların herhangi bir sebeple Türkiye'de fiilen faydalanmakta bulundukları tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz mallar da 7 ve 8 inci maddelerdeki esaslara göre tesbit ve harita veya krokileri yapılır.

 

e) Tutanak ve krokilerin tevdii :

 

MADDE 11 - Taşınmaz malların mahallen tesbitleriyle ilgili olarak düzenlenen tutanak ve yapılan harita ve krokileri mahallin en büyük mal memuruna bir yazı ile tevdi ve teslim olunur.

 

III. Taşınır mallar :

 

a) Tesbiti :

 

MADDE 12 - Suriyelilere ait olduğu bildirilen veya Suriyelilerce beyanname verilmek suretiyle beyan edilen taşınır mallardan motorlu ve motorsuz araçlar, hayvanlar, her çeşit toprak ve hayvan mahsulleri, tarım alet ve araçları ve diğer eşyalar, bildirim ve beyanname dikkate alınarak bütün vasıfları belirtilmek, sayılmak, tartılmak ve ölçülmek suretiyle tesbit edilir.

 

Tesbit sonucunda düzenlenen tutanaklarla, lüzumu halinde yediemine teslim olunan mallara ait tutanaklar mahallin en büyük mal memuruna bir yazı ile tevdi ve teslim olunur.

 

b) Bankalardaki para ve sair kıymetler :

 

MADDE 13 - Bankalarca mahallin en büyük mal memuruna bildirilen ve Hazine adına özel bir hesapta toplanarak muhafaza edilen paralarla sair kıymetlerin komisyonlarca ayrıca tesbitine lüzum yoktur.

 

Ancak kiralanmış kasalardaki kıymetler, mahallin en büyük mal memurunun huzuriyle tesbit olunur. Banka yetkilileriyle mal memurunun imzalayacakları tutanağın bir nüshası mal memuruna verilir.

 

c) Hisse senetleri ve ticarî mallar :

 

MADDE 14 - Ticarî faaliyette bulunan Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerden;

 

1- Hisse senedine dayanan şirketlerde hissedar olanların hisse senetlerinin adet ve kıymeti, şirketin ticarî defterlerinden,

 

2 - Adî şirket şeklinde veya müstakilen faaliyette bulunanların ticarî malları, 12 nci madde esasları dairesinde,

 

tesbit olunur.

 

Ticarî malların tesbitinde Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre tutulan defterler de dikkate alınır.

 

EL KONULAN MALLARIN BAKIM, MUHAFAZA

VE İDARESİ

 

BAKIM VE MUHAFAZA

 

I. Taşınır mallar :

 

Bakım ve muhafaza :

 

MADDE 15 - El konulan taşınır malların tasfiyelerine kadar iyi bir halde muhafazası esastır.

 

a) Tarım âlet ve araçları, bakım ve muhafazaları temin edilmek üzere Devlet Üretme Çiftlikleri veya Tarım Bakanlığının diğer müesseselerine,

 

Devlet Üretme Çiftliği veya Tarım Bakanlığının diğer müesseselerine lüzumlu bulunmayan motorlu kara taşıtları genel ve katma bütçeli dairelere,

 

Nahiye ve köylerde olup, il ve ilçe merkezine getirilmesi külfet teşkil eden mallar (hububat, hayvan, eşya ve araçlar) köy muhtarlıklarına,

yediemin sıfatiyle teslim olunur.

 

b) Gümrük idarelerindeki mallar bu idarelerce muhafaza edilir.

 

c) (a) ve (b) fıkraları dışında kalan il ve ilçe merkezindeki malların muhafaza ve bakımları için gerekli tedbirler maliye teşkilâtınca alınır.

 

II. Para ve sair kıymetler :

 

a) Bloke paralar ve kıymetler :

 

MADDE 16 - Merkez Bankası, Hazine adına özel bir hesapta topladığı Türk parası kıymetini koruma mevzuatına göre bloke edilmiş para ve sair kıymetleri bu hesapta muhafaza edecektir.

 

b) Bloke dış para ve kıymetler :

 

MADDE 17 - Millî ve yabancı bütün bankalar blokaj dışında kalan ve Hazine adına açtıkları özel bir hesaba alınan yerli ve yabancı para ve sair kıymetleri bu hesapta muhafaza edecektir.

 

c) Bankalardaki para ve kıymetler hakkında Maliye Bakanlığının yetkisi :

 

MADDE 18 - Merkez Bankasiyle diğer millî ve yabancı bankalar, muhafaza ettikleri para ve ve sair kıymetleri Maliye Bakanlığının talebi üzerine diğer bir banka veya mal sandıklarına devir ve teslime mecburdurlar.

 

d) Mahkemeler, icra daireleri ve noterlerdeki para ve kıymetler :

 

MADDE 19 - Suriyelilere ait olup, mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde bulunan veya bu yerlere Suriyelilerce tevdi edilmiş yahut bunlar tarafından Suriyeliler namına tahsil edilecek olan para ve sair kıymetler veyahut teminat olarak alınıp da Suriyeliye iadesi gereken paralar bir yazı ile mahallin en büyük mal memuruna bildirilir ve mal sandıklarına tevdi ve teslim olunur.

 

Yukarıda sayılan daireler dışında kalan daire ve müesseselerle özel ve tüzel kişiler de bu madde hükmüne uymak zorundadırlar.

 

III. Taşınmaz mallar :

 

MADDE 20 - Taşınmaz malların da taşınır mallar gibi iyi bir halde muhafazası esastır.

Kiraya verilen binaların (ikametgâh, ticarethane gibi) alelade kullanılmasının gerektirdiği temizlik ve ufak tefek ıslâhı giderleri kiracıya aittir.

 

Bunların dışında kalan zarurî onarımlar Hazinece yaptırılır.

 

Kiracılar yaptırılması kendilerine ait olmayan onarımları kendiliklerinden yaptıramayacakları gibi, yaptırmış olsalar dahi bedelini isteyemezler.

 

İDARE

 

I. Genel olarak :

 

MADDE 21 - El konulan taşınır ve taşınmaz mallardan kiraya verilmesi mümkün olanlar, Hazineye ait mallar gibi 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kiraya verilmek suretiyle idare olunur.

 

II. Taşınır mallar :

 

a) Tarım âlet ve araçları :

 

MADDE 22 - Taşınır mallardan tarım âlet ve araçları istekleri üzerine Devlet Üretme Çiftlikleri veya Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlarla diğer Devlet müesseselerine kiraya verilebilir.

 

b) Diğer taşınır mallar :

 

MADDE 23 - Tarım âlet ve araçlarından Devlet Üretme Çiftlikleri veya Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlarla diğer Devlet müesseselerince kiralanmak istenmeyenlerle bunlar dışında kalan taşınır mal ve araçların ve taşıtların kiraya verilmesi, Maliye Bakanlığından önceden izin alınmasına bağlıdır.

 

III. Taşınmaz mallar :

 

a) Noterlerce tescil veya tasdik edilmiş sözleşmelerle kiraya verilmiş olanlar :

 

MADDE 24 - Hazinece el konulan Suriyelilere ait ve 17/10/1966 tarihinden önce Suriyeliler tarafından noterlerce tescil veya imza tasdikleri yapılmış sözleşmelere göre kiraya verilmiş taşınmaz mallardan;

 

a) 6570 sayılı Kanunun şümulüne giren taşınmaz malların kiracıları, 17/10/1966 tarihinden öncesine ait ödenmeyen kira bedelleriyle bu tarihten kira süresi sonuna kadarki kira bedellerini taşınmaz malın bulunduğu yer mal dairesine yatıracaklardır.

 

b) 6570 sayılı Kanunun mevzuuna girmeyen musakkaf mallarla arsaların kiracıları da, kira bedellerini sözleşme il belli kira süresi sonuna kadar (a) fıkrasında belirtilen şekilde mal dairesine ödeyeceklerdir.

 

c) Tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, fıstıklık, narenciyelik gibi taşınmaz malların kiracı veya ortakçıları dahi, sözleşmede yazılı esaslar dairesinde sözleşme süresi sonuna kadarki kira bedelleriyle 17/10/1966 tarihinden öncesine ait olmakla beraber ödemedikleri kira bedellerini veya mahsulden Suriyeliye verilecek miktarı, mal dairesine yatıracaklar ve teslim edeceklerdir.

 

b) Noterlerce tescil veya tasdik edilmemiş sözleşmelerle kiraya verilmiş olanlar :

MADDE 25 - 17/10/1966 tarihinde önce tarafların aralarında düzenledikleri noterlerce tescil veya imza tasdikleri yapılmamış sözleşmelere konu taşınmaz mallar hakkında kiracıların bu sıfatlarını ayrıca ve taallûkuna göre, aşağıdaki belgelerden bir veya bir kaçı ile tevsik etmeleri şartiyle, evvelki maddede yazılı esaslar dairesinde hareket olunur.

 

a) 1965 ve daha eski yıllarda düzenlenmiş sözleşmeler için;

 

1- Pasavan bölgelerinde pasavan komisyonlarından alınacak ve 1965 yılında da kiracı veya ortakçı olduklarını gösterir belge,

 

2- Pasavan bölgeleri dışında, kira bedelinin Türk parası kıymetini koruma mevzuatına göre, bloke ettirildiğini veyahut 10 bin lirayı aşmayan kira veya mahsul bedelinin takvim yılı başında beyanname verilmek suretiyle blokajdan istisna edildiğini gösterir belge,

 

3- Taşınmaz malın Suriye uyruklu maliki Türkiye'de ikamet etmekte ise, blokajdan istisna edilmiş kira bedelinin kendisine (Suriyeliye) ödendiğini gösterir belge,

 

4- Kiracılık veya ortakçılık iddiasına konu arazi Gelir Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde yazılı ölçülerin üstünde bulunması halinde vergi dairesine verilmiş ve vergi dairesince tasdikli ekim ve sayım varakası örneği,

 

b) 1966 yılında ve 17 Ekimden önce düzenlenmiş sözleşmeler için;

 

1- Sözleşmenin düzenlendiği tarih itibariyle ve mümkün olan hallerde (a) fıkrasının 1 - 4 numaralarında yazılı belgeler,

 

2- İdarece yaptırılacak tahkikat.

 

c. Şifahî  sözleşme iddiaları :

 

MADDE 26 - Suriyelilere ait taşınmaz malları, 24 ve 25 inci maddelere göre kiraladıklarını isbat edemeyenlerin kiracılık durumları ve şifahî sözleşme iddiaları kabul edilmez.

           

IV. Kiraya vermede esas :

 

a) Kültür toprakları :

 

MADDE 27 - Suriyelilere ait ve el konulan kültür topraklarından boş olanlarla, kira süreleri sona ermek suretiyle tahliye edilenler veya tahliyeleri sağlananlar, iktisadî icaplar gözönünde tutularak çıkarılan tamimlere göre usulüne uygun şekilde idare olunur.

 

b) Diğer taşınmaz mallar :

 

MADDE 28 - Kültür toprakları dışında kalan taşınmaz mallar, 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ve muhammen yıllık kira bedelleri gözönünde tutularak kapalı zarf veya açık artırma suretiyle kiraya verilir.

 

Bu taşınmaz malların genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara ve iktisadî devlet teşekküllerine aynı Kanunun 66 ncı maddesi ve 792 sayılı koordinasyon heyeti kararı uyarınca kiraya verilmesi de caizdir.

 

c) Kira süresi :

 

MADDE 29 - Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi bir aydan az ve bir yıldan fazla olamaz.

 

Ancak bu mallar Maliye Bakanlığından önceden izin alınmak şartiyle bir yıldan fazla bir müddetle kiraya verilebilir.

Kiraya verilen arazi üzerinde hiçbir tesis kurulamaz ve inşa olunamaz.

 

V. Tahliye :

 

a) Evvelce kiraya verilmiş taşınmaz mallar :

 

MADDE 30 - 17/10/1966 tarihinden önce Suriyeli malikleri veya vekilleri tarafından kiraya verilmiş taşınmaz mallardan;

 

a) 6570 sayılı Kanunun şümulüne girenlerin tahliyesi, kiracıların sözleşme süresinin bitiminden enaz 15 gün önce taşınmaz malı tahliye edeceğini Hazineye yazı ile bildirmelerine bağlıdır.

 

b) 6570 sayılı Kanunun şümulüne girmeyen musakkaf mallarla, arsa, bağ, bahçe, tarla,  fıstıklık ve narenciyelik gibi diğer taşınmaz mallar için, sözleşmede bir hüküm varsa ona göre, yoksa Borçlar Kanunu hükümleri dairesinde sözleşmenin yenilenmeyeceği, Hazinece kiracılara tebliğ olunur.

 

Tahliye edileceği kiracıları tarafından kira süresinin sona ermesinden en az 15 gün önce bildirilmesine rağmen tahliye olunmayan (a) fıkrasında bahse konu taşınmaz mallarla; sözleşmenin yenilenmeyeceği, sözleşmedeki hükümlere, sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa Borçlar Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunduğu halde tahliye edilmeyen (b) fıkrasında yazılı taşınmaz malların, kira süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde icra dairesine müracaatla tahliyesi istenilir.

 

17.10.1966 tarihinden sonra Hazinece kiraya verilen mallar hakkında da bu madde gereğince hareket olunur.

 

b) Fuzulen işgal edilen taşınmaz mallar :

 

MADDE 31 - Bir akde dayanmaksızın işgal edilen taşınmaz mallar, mahallin en büyük  mal memurunun müracaatı üzerine ve 5917 sayılı Kanun hükümleri gereğine tecavüz ve müdahalesi menedilerek Hazineye teslim edilir.

5917 sayı Kanunun şümulüne girmeyen tecavüz ve müdahaleler için mahkemeye müracaat olunur.

 

VI. Hisseli taşınmaz mallar :

 

MADDE 32 - Suriyelilerin hissedar bulundukları taşınmaz mallarda;

 

a) Suriyeli hissedar taşınmaz maldaki hissesini 17.10.1966 tarihinden önce Türk uyruklu diğer hissedara kiraya vermiş ise, hissedar kiracı sözleşme süresince ve sözleşmede belli edilmiş kira bedelini 24 üncü maddede yazılı eseslar dairesinde Hazineye tevdi ve teslim edecektir.

 

b) Suriyeli hissedar taşınmaz maldaki hissesini kiraya vermemiş ve mal da diğer hissedarın işgalinde ise, Suriyeliye ait hisse şagil olan hissedara kiraya verilir. Hissedar şagil kirayı kabul etmediği gibi, malın Hazinece kiraya verilmesine de rıza göstermezse aleyhine ecrimisil dâvası açılır.

 

c) Hissedar Hazine ise, malın tamamı Hazinece kiraya verilir. Suriyeliye ait kira miktarı emanete alınır.

 

VII. Zemini ve üzerindeki ağaçların ayrı ayrı mülkiyete konu olduğu taşınmaz mallar:

 

MADDE 33 - Zemini ve üzerindeki ağaçların ayrı ayrı mülkiyete konu teşkil ettiği taşınmaz mallarda;

 

a) Zemin Suriyeliye ait olduğu takdirde, ağaç sahibi, zemin sahibine ödenmesi gereken senelik miktar para ise, mal dairesine yatırır. Mahsulden muayyen bir miktar ise, idraki müteakip mal dairesine teslim eder.

 

b) Ağaçların Suriyeliye ait bulunması hâlinde; mahsule el konularak zemin sahibine verilecek senelik miktar, para ise mahsulün Hazinece satışından elde edilecek paradan, mahsulden muayyen bir miktar ise, idrakini müteakip mahsulden ödenir veya verilir.

 

Zemin sahibine ödenecek veya verilecek miktar tapu kayıtlarına göre tayin edilir. Bu hususta tapuda bir kayıt olmadığı gibi, taraflar arasında yazılı bir anlaşma da bulunmuyorsa mahallî örf ve adete itibar olunur.

 

VIII. Ticarî faaliyetler :

 

MADDE 34 - Suriyelilerin ticarî müesseselerine el konulmuş olduğundan bunlardan faaliyetlerine devamları zarurî görülenler için lüzumlu tedbirler  Maliye Bakanlığınca alınır.

 

Suriyelilerin ortak olarak ticarî  faaliyette bulunmaları halinde;

 

1- Ortaklık hisse senedine dayanan bir ortaklık ise, hisse senetlerine el konulduğundan müessese faaliyetine devam eder.

 

2- Ortaklık hisse senedine dayanmıyorsa, müessese diğer ortak veya ortaklara 14 üncü madde esaslarına göre yapılan tesbiti müteakip aktif ve pasifini gösterir bir tutanakla teslim edilir. Diğer ortak veya ortaklar ticarî faaliyete devam eder.

 

Bu süretle ticarî faaliyete devam halinde hesap dönemi sonunda hasıl olan kazanç ve kâr payı faaliyetin devamı süresince Hazineye ödenir.

 

DİĞER HÜKÜMLER

 

I. İdareden mütehassıl meblâğın kayıtlara intikali :

 

MADDE 35 - Suriyelilere ait el konulan taşınır ve taşınmaz mallarla her çeşit hak ve menfaatların idaresinden müteahassıl meblâğ ve Maliye Bakanlığınca mal sandıklarına devrine lüzum gösterilen paralar mal sandıklarında "Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait mallar" adıyla adî emanetler defterinde açılan partiye kaydolunur.

 

II. Giderler

 

MADDE 36- Suriyelilere ait malların tesbit, bakım, muhafaza, idare, işletme ve taşınır malların tasfiyelerinin gerektirdiği her çeşit giderler, (âmme alacaklar dahil) yukarıda sözü edilen "Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait mallar" hesabından ödenir.

 

III. Ödeme usulü :

 

MADDE 37 - 36 ncı maddede belirtilen giderlerin yapılmasında, çeşitli ödemeler fişine taallükuna göre bütçe giderlerinde aranacak belgeler eklenir.

 

Komisyon kararına lüzum hasıl olan ödemelerde, karar maliyeye taallûk eden işler gibi ve 2490 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (B) fırkasında yazılı komisyonca ittihaz olunur.

 

IV. Millî emlâk servislerince tutulacak kayıtlar :

 

MADDE 38 - Emanet hesabına alınan ve bu hesaptan ödenen paraların kimlere ait olduğu ve kimlere ödendiğini göstermek üzere millî emlâk servislerince ayrı bir defter tutulur.

 

Bu defterde mallarına el konulan her şahıs için yeteri kadar karşılıklı sahife ayrılır.

 

Emanet hesabına alınan paralar kime ait ise, miktarı, o şahıs için ayrılan karşılıklı sahifenin sağına yevmiye tarih ve numarasiyle neden mütevellit olduğu ve kimden tahsil edildiği tasrih edilmek suretiyle kaydedilir.

 

Emanet hesabından yapılan ödemeler de aynı şekilde karşılıklı sahifenin soluna yazılır.

 

V. Suriyeliler adına tahakkuk etmiş âmme alacakları :

 

MADDE 39 - Suriyeliler adına tahakkuk etmiş âmme alacaklarından 17.10.1966 tarihinden sonra ödenmesi gereken miktarlar için gecikme zammı aranılmaz.

 

Ödeme süreleri geçmiş âmme alacakları 17.10.1966 tarihinden sonrası için gecikme zammına tabi tutulmaz.

 

VI. Hazinece bütçeden yapılmış ve yapılacak giderler :

 

MADDE 40 - El konulan mallar dolayısiyle ve emanet hesabında para olmaması sebebiyle Hazinece bütçeden yapılmış ve yapılacak giderler için ayrıca ve millî emlâk servisleri tarafından bir defter tutulur.

 

Bu defterde giderin miktarı ve mahiyetiyle yevmiye tarih ve numarası, kim için yapıldığı belirtilir.

 

Birden fazla kişiler (Suriyeli) için yapılmış giderler, gideri icap ettiren işin mahiyetine göre bu kişiler arasında paylaştırılır.

 

VII. Bütçeden yapılan giderlerin şahıs hesaplarına kaydı ve mahsubu :

 

MADDE 41 - Bütçeden yapılan giderler, giderin yapıldığı kişinin mallarının idaresinden elde olunan ve emanet hesabına alınan paradan bir muhasebe fişiyle bütçeye (çeşitli gelirler) irat kaydedilir.

 

İrat kaydedilen meblağ, 38 inci madde uyarınca tutulan deftere ve o şahıs için ayrılmış karşılıklı sahifenin soluna yazılır.

 

VIII. Emanet hesabından yapılan ödemeler :

 

MADDE 42 - Emanet hesabında adına kayıtlı para olmayan Suriyelinin malları dolayısiyle bu hesaptan yapılmış ve yapılacak giderler, 38 inci madde uyarınca tutulan defterde o kimse için ayrılmış karşılıklı sahifenin soluna kaydedilir.

 

IX. Şahıs dosyaları :

 

MADDE 43 - Millî emlâk servislerince mallarına el konulan her Suriyeli için, ayrı ayrı birer dosya tutulur.

 

Bu dosyalar, o kimsenin malları dolayısıyla geçen bütün işlemleri ihtiva edecek şekilde düzenlenir.

 

X. Çeşitli işler :

 

a) Nafakalar :

 

MADDE 44 - Türk uyruklu olup, Suriyeli ana ve babadan, koca veya karıdan Türk mahkemelerince verilmiş bir ilâma müsteniden nafaka alanların nafaka bedelleri, borçlunun Türkiye'de bulunan ve irat getiren mallarının bankalarda bloke edilmiş veya emanete alınmış gelirlerinden ödenir.

 

b) Suriyelilerin ikamet ettikleri taşınmaz mallar :

 

MADDE 45 - Suriye uyruklularla bunların eşi ve çocukları Türkiye'de oturduğu takdirde, kendilerine, eş ve çocuklarına ve ana ve babalarına ait olup Hazinece el konulan taşınmaz mallar için kira aranılmaz.

 

c) Tapusuz mallar:

 

MADDE 46 - 10 uncu madde gereğince tesbit olunan taşınmaz mallar, usulüne uygun surette tebeyyün edecek hakikî maliklerinin muhtemel zararlarını önlemek üzere Hazinece kiraya verilir. Kira bedelleri emanet hesabında muhafaza edilir.

 

d) Taşınır malların satışı:

 

MADDE 47 - Suriyelilere ait Hazinece el konulmuş taşınır mallardan, bozulması, çürümesi muhtemel olanlarla, muhafazalarında müşkilât çekilen ve yediemine teslimi külfetli ve sakıncalı görülenler aşağıda yazılı şekilde tasfiye olunur.

 

a) Pamuklar, Çukobirlik'e; buğday, arpa ve benzeri ürünler Toprak Mahsuleri Ofisine, alım fiyatları üzerinden devredilir.

 

b) Çukobirlik ve Toprak Mahsulleri Ofisince alınmayan pamuk ve ürünlerle, diğer taşınır mallar 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde satılır.

 

Devir ve satış bedelleri, 35 inci madde gereğince emanet hesabına alınır.

 

e) Beyanname vermemiş olanlar :

 

MADDE 48 - Gerek Türkiye'de malları bulunan Suriyelilerden ve gerek Suriye'de malları bulunan Türklerden Resmî Gazete'nin 23.11.1966 gün ve 12459 sayılı nüshasında yayımlanan ilâna rağmen henüz beyanname verememiş olanların gönderecekleri ve getirecekleri beyannamelerin  kabulüne devam edilecektir.

 

f) El konulan mallar için verilecek belge :

MADDE 49 - Suriye uyruklular tarafından verilen beyannamelerde yazılı mal, hak ve menfaatlar için beyanname verenlere veya bunların vekillerine 1.10.1966 gün ve 6/7104 sayılı Kararnameye ilişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesi esaslarına göre bir belge verilir.

 

g) Evvelce yapılmış işlemler :

 

MADDE 50 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar idarece yapılmış işlemler muteberdir.

 

h) Yürürlük ve yürütme :

 

MADDE 51 - Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 52 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 


 

(*) 9,13.16,32 ve 91 sayılı Tebliğlere bakınız