T.C.

MALİYE BAKANLĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

Ankara, 23/6/1971

Şube    :           4 Ks. 2 Md.

Sayı     :           3309 - 316 - 4 / 39 - 14077

Konu    :           Bakanlar Kurulunun 7/2156 sayılı

Kararnamesi uyarınca Makine ve

Kimya Endüstrisi Kurumunca satılacak hurdalar

 

Sıra No. : 44 (*)

 

....................................... Valiliğine

 

İlgi : Defterdarlık.

 

Resmî Gazete'nin (13801) sayılı nüshasında yayımlanan, Bakanlar Kurulunun 20.3.1971 tarih ve 7/2156 sayılı kararnamesinde;

 

"Resmî daire ve idareler ve iktisadî Devlet teşekkülleri ile bunlara ait müessese ve iştiraklarının malik oldukları her çeşit maden hurdaları ile bunların hurda halindeki halitalarının ve kullanılmayacak bir hale gelmiş bulunan muharrik ve müteharrik araçların kendi ihtiyaçlarından fazlalarının Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 6 ayda bir piyasa etüdlerine dayanılarak yapacağı tesbit ve teklif ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kabul edilecek fiyatlarla adı geçen Kuruma satış suretiyle devirleri",

 

öngörülmektedir.

 

Bu Kararnameye göre, genel bütçeye dahil daire ve müesseselerle askerî birlikler tarafından tasfiyeleri için mal dairelerine devredilen her türlü hurda maden, malzeme, kuruluş dışı top, ağır ve hafif silâhlarla mühimmatın, hurda haline gelmiş muharrik ve müteaharrik araçların, yukarıda belirtildiği üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca kabul ve ilân edilecek, 6 şar aylık fiyatlar üzerinden Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne satışı gerekmektedir.

 

Bu nedenlerle; bundan sonra, satılmak üzere idarenize intikal edecek ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun izabelik ham madde ihtiyacını karşılayacak olan hurdaların,

 

1- Bakanlığımızdan verilecek talimata esas olmak üzere, cins ve miktarlarının derhal bildirilmesi ve bu kabil hurdaların Bakanlığımızın muvafakatı alınmadan harice satılmaması,

 

2- Adı geçen Kuruma satışı gereken hurda miktarı bir kamyon istiabından az olduğu ve bu miktarı buluncaya kadar bekletilmesinde depolama şartları müsait olmadığı takdirde durumun Bakanlığımıza intikal ettirilmesi ve hurdaların harice satışı için izin alınması,

 

3- Hurdaların satışına esas olan fiyatlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca, altı ayda bir kabul ve ilân edileceğinden ve bu fiyatlar satış izninde Bakanlığımıza bildirileceğinden, teslim edilecek hurda bedellerinin buna göre hesaplanarak tahsil edilmesi,

 

4- Bu konuda tereddütü mucip bir cihet görüldüğü takdirde, keyfiyetin Bakanlığımızdan alınacak talimata uygun şekilde yapılması,

 

hususunun ilgililere tebliği önemle rica olunur.

 

Maliye Bakanı Y.

          Mehmet AKMANSU

Bakanlık Müşavir

 


 

(*) 54,140,212 ve 229 sayılı Tebliğlere bakınız.