T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

Ankara, 14/3/1973

 

Mile      :           3371-63/73.  Şb. 3/2 Md. 6782

Konu    :           Deniz sahillerindeki kumluk, çakıllık, taşlık ve kayalık sahalar

 

Sıra No. : 52 (*)

....................................... Bakanlığına

 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜSTEŞERLIĞINA

....................................... Valiliğine

....................................... Kaymakamlığına

 

İlgi : a) Defterdarlık ve malmüdürlüğü.

b) 1.4.1968 gün ve 33/1-63/6518-18, sıra 23 sayılı genel yazımız.

 

Benzeri bir olay nedeniyle Yargıtay Hukuk Bölümü İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunca verilen ve 16.4.1972 gün ve 14161 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13.3.1972 gün ve E.1970/7, K. 1972/4 sayılı içtihadı birleştirme kararında;

 

Tamamen bir ülkenin sınırları içinde kalan denizlerle sair denizlerin o devletin hükümranlık sahasına girdiklerinden menfaati umuma ait olduğu, Medenî Yasanın 641. maddesi uyarınca, menfaati umuma ait olan malların Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu ve kimsenin mülkü olmadığı,

 

Kıyılar, ister kumluk, çakıllık, ister taşlık, kayalık olsun denizlerin temadisi olup ondan ayrılmasının mümkün olamayacağı ve denizlerden faydalanmanın kıyıları vasıtasiyle olacağı,

 

Bu nedenle, deniz kıyılarındaki kumluk, çakıllık, taşlık ve kayalıkların 775 sayılı Gecekondu Yasasında yazılı amaçlarda kullanılmak üzere belediyeye devredilen yerlerden olmadığı,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, bu hususun Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 23.11.1972 gün ve 102 sayılı genelgesi ile valiliklere tebliğ edildiği ve anılan Genel Kurul Kararının bir örneğinin de gönderildiği anlaşılmıştır.

 

Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

Feyyaz   YALÇINKAYA

               Maliye Bakanı Y.

     Cahit EREN

Müsteşar Yardımcısı

 


 

(*) 23,85,141 ve 181 sayılı Tebliğlere bakınız