T.C.

MALİYE  BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

21 Nisan 1978

SAYI    : 3232-45/0-III/78 Şb. 2/2 Md.11396

KONU  : Suriye uyruklulara ait tarım toprakları

 

Sıra No:91(*)

 

.......................Valiliğine

           

            Suriye uyruklulara ait 1/10/1966 gün, 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla elkonulan tarım topraklarının tümünün toprağa muhtaç çiftçi vatandaşlarımıza kiraya verilmesi uygun görülmüş, 66 ve 80 sıra sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Bu nedenle;

 

            66 ve 80 sıra sayılı genelgelere göre Suriye'deki önlemlerden zarar gördüğü için kendisine tarım toprağı kiraya verilmiş kimselerle yapılan sözleşmelerin yenilenmemesi,

 

            Sözleşmesi sona eren ve işgal edilmiş toprakların derhal boşaltılmasının sağlanması,

 

            İllerdeki komisyonlarca  tahsis yapıldığı halde; ihalesi Bakanlıkça onaylanmamış olanlar için kira sözleşmesi yapılmaması,

 

            Davalı taşınmaz mallardan tahliyesi sağlananların da muhtaç çiftçilere kiralanması

 

            Kiralama işlemlerinin 11 ve 17 sıra sayılı genelgelere göre yürütülmesi

 

            Kira bedellerinin Suriye uyruklu şahıs adına emanet hesabına yatırılması,

 

            Gerekir.

           

Bilgi edinilmesini genelgenin ilçelere iletilmesi  rica olunur.

 

                                                                                                                      Maliye Bakanı A.

                                                                                                                         H. Cahit EREN

                                        Müsteşar V.

                      

 


 

(*) Tebliğde sözü edilen 11 ve 17 sayılı Genel Tebliğler yerine 198 sayılı Genel Tebliğ yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca 9, 13,16,18 ve 32 sayılı Tebliğlere bakınız.