T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ANKARA

 

15 Şubat 1982

MİLE    :           3384-1/82.  Şb. 1/4  Md./4029

Konu    :           Millî Emlâk Defterleri Yönergesi

 

Sıra No. : 115

 

....................................... Valiliğine

 

İlgi : Defterdarlık.

 

İl ve ilçelerdeki millî emlâk servislerinde 1941 yılından beri tutulmakta olan defterlerden bir kısmının, sonraki yıllarda kanunlarda yapılan değişiklikler ve yürürlükten kaldırılan bazı yasalar nedeniyle, uygulama alanı kalmamıştır.

 

Ayrıca, millî emlâk genelgeleri ve Millî Emlâk Defterlerine Mahsus Talimatnamedeki açıklamalarla defterlerin sütun başlıklarında kullanılan terimler dildeki sadeleşme nedeniyle anlaşılması zor duruma gelmiş ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıklarda defterlerin yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesini, sayılarının azaltılmasını ve günün koşullarına göre değiştirilmesini gerekli kılmıştır.

 

Bu nedenle, il ve ilçelerdeki millî emlâk servislerinde tutulması zorunlu olan defterler ve bu defterlerin düzenlenme biçimini gösterir bir yönerge hazırlanmıştır. Buna göre;

 

A- Önceki yıllarda yayımlanan genelgeler ve 1/6/1941 tarihinde yürürlüğe giren Talimatname uyarınca tutulmakta olan;

 

a) 6 Numaralı Borçlanma Tahakkuk,

b) 7 Numaralı Tefviz ve Tahsisten Mütevellit Borçlanma Tahakkuk,

c) 10 Numaralı Taksitli Satış (1, 2 ve 3 No. lu),

ç) 11 Numaralı İhbar,

d) 13 Numaralı Belirtme Ödenekleri,

 

Defterleri bundan sonra tutulmayacaktır.

 

e) Ancak, servislerde mevcut 6, 7 ve 10 No.lu defterlere, zaman zaman baş vurulması nedeniyle, bu defterlerin muhafaza edilmesine devam edilecektir.

 

B- 11 No.lu İhbar Defterlerinde kayıtlı olup, tapuda Hazine adına tescil edilmiş bulunanlar, "Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defteri"ne, henüz tesbiti yapılmamış veya Hazineye ait olduğu tapuya tescil edilmek suretiyle kesinleşmemiş olanlar, "Hazine ile İlişkili Taşınmaz Mal Defteri" ne yazılacaktır. Bundan böylede, herhangi bir taşınmaz malın Hazineye ait olduğu ihbar edilirse, tapuda Hazine adına kayıtlı olup olmadığı araştırılacak, Hazine adına kayıtlı ise, "Esas Deftere" Hazine adına kayıtlı değil ise, "İlişikli Deftere" kaydedilecektir.

 

C- Bundan sonra tutulmayacak olan "Belirtme Ödenekeri Defteri" yerine, bu ödenekle ilgili olarak, muhasebe servisine gönderilmekte olan tahakkuk bordrolarının birer örneği, ekleriyle birlikte bir klasörde saklanacak ve istenildiğinde denetim elemanlarının bilgisine sunulacaktır.

 

Ç- Servislerde kullanılmakta olan eski defterlerdeki kayıtların hemen yeni defterlere nakledilmesi söz konusu değildir. Halen kullanılmakta olan defterler, bitinceye kadar bu defterlerin işlenmesine devam edilecek, ancak eski defterler bitip, deftere ihtiyaç duyulunca, kayıtlar yeni defterlere nakledilecektir.

D- Bilindiği gibi taşınmaz mallara ilişkin defter ve dosyaların belli bir süre sonra hükümsüz olması söz konusu değildir. Bu nedenle işi biten defter ve dosyalar arşive kaldırılacak ve istenildiğinde denetim elemanlarının bilgisine sunulacaktır.

 

E- 569 sayılı Genelge ve ekleri ile, 598 ve 675 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi edinilmesi, bu belge ve eski Yönergenin, ilçelere de dağıtımının sağlanmasını rica ederim.

 

Ek : 1 Yönerge

 

Maliye Bakanı A.

           Hârun Cemil SİLAN

                                                                                         Müsteşar Yardımcısı


 

MİLLÎ EMLÂK DEFTERLERİ YÖNERGESİ

 

I- GENEL HÜKÜMLER:

 

AMAÇ :

 

Madde 1 - Millî emlâk servisleri defter düzeni üzerine kurulmuş ve bu defterlere paralel olarak da dosya açılması esası getirilmiştir. Buna göre, millî emlâk servislerince yürütülen her muameleyle ilgili bilgiler, işlemlerin türlerine göre ihdas olunan özel defterlere kaydedilmekte, bu suretle de muamelelerin, hem defterdeki kayıtlardan, hem de bu kayıtlar esas alınarak açılan dosyalardan takibi sağlanabilmektedir. Bu düzenin kurulmasındaki amaç, başka bir belgeye ihtiyaç duyulmadan , sadece defterlerin incelenmesiyle, millî emlâk işlemlerinin durumunu gözleyebilmek ve ayrıca, dosyaların herhangi bir nedenle zayi olması halinde, içindeki bilgilerin, defterdeki kayıtlar incelenerek yeniden derlenmesine imkân sağlamaktadır.

 

TUTULACAK DEFTERLER :

 

Madde 2 - Bu Yönerge hükümlerine göre tutulması gereken defterler aşağıda gösterilmiş, örnekleri de Yönergeye eklenmiştir.

 

1- Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defteri (Örnek : 1),

 

2- Hazine ile İlişikli Taşınmaz Mal Defteri (Örnek : 1),

 

3- Karar Defteri (Örnek : 2),

 

4- Kira ve Ecrimisil Defteri (Örnek : 3),

 

5- Millî Emlâk Tahakkuk ve Gelir İcmal Defteri (Örnek : 4).

 

DEFTERLERİ TUTACAK MİLLÎ EMLÂK TAŞRA BİRİMLERİ:

 

Madde 3 - İkinci maddede belirtilen defterler, il defterdarlıkları millî emlâk müdürlüklerince ve ilçe malmüdürlükleri millî emlâk servislerince, zorunlu olarak tutulacaktır.

 

DEFTERLERİN TUTULMASINDAN VE YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN

UYGULANMASINDAN SORUMLU OLAN GÖREVLİLER :

 

Madde 4 - Bu Yönerge ile ihdas olunan defterlerin tutulmasından ve Yönerge hükümlerinin uygulanmasından, illerde millî emlâk memurları, millî emlâk servis şefleri, millî emlâk müdür yardımcıları, millî emlâk müdürleri, defterdar yardımcıları ve defterdarlar, ilçelerde, millî emlâk memurları, millî emlâk servis şefleri ve malmüdürleri sorumlu olacaktır.

 

YASAL DAYANAK :

 

Madde 5 - Bu Yönerge "Maliye Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında" ki 2996 sayılı Yasanın 30/6/1946 gün ve 4910 sayılı Yasa ile değişik 13 üncü maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

 

II - ÖZEL HÜKÜMLER:

 

Madde 6 - Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defteri :

 

A - Kullanma Amacı :

 

Bu defter, tapu sicilinde Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların fiilî ve hukukî durumları ile idare tarzını gösteren bilgilerin başka bir belgeye ihtiyaç duyulmadan bir bakışta anlaşılabilmesi, ayrıca da diğer defterlerle ilişki kurulmak suretiyle millî emlâk işlemlerinin daha düzenli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla ihdas edilmiştir.

B- Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defterine Yazılacak Taşınmaz Mallar :

 

a) Tapuda, Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar,

 

b) Kadastro veya tapulamaca Hazine adına tesbiti kesinleşen ve tapuya kaydedilen taşınmaz mallar,

 

c) Çeşitli yasalar uyarınca Hazine adına geçen ve tapuya kaydedilen taşınmaz mallar.

 

C- Defterin Düzenlenmesi :

 

a) Bu Defter, (Resmî daire veya kurumlara tahsisliler) ve (Gelir getirebilenler) olarak iki kısma ayrılacaktır. Taşınmaz malı çok olan il veya ilçelerde, ayrı defterler açılması mümkündür.

 

b) Her bölüm, kendi içinde ayrıca mahalleler ve köyler olarak ayrılacaktır. Önce, ilçenin alfabe harf sırasına göre ilk mahallesindeki taşınmaz mallar yazılacak ve bunlar bittikten sonra, ileride Hazinenin yeniden edinebileceği taşınmaz mallar için yeteri kadar boş sahife bırakılarak, sonraki harflerle başlayan mahallerdeki taşınmaz malların kaydına devam olunacaktır. İlçe merkezindeki taşınmaz malların yazımının tamamlanmasından sonra, aynı biçimde köylere ait taşınmaz mallar yazılacaktır.

 

c) "Resmî daire veya kurumlara tahsisliler" bölümü bittikten sonra, "Gelir getirebilenler" bölümüne geçilecektir. Bu kısma giren taşınmaz malların kaydına başlanırken, önceki kısma sonradan eklenebilecek taşınmaz mallar için yeteri kadar boş sahife bırakılacaktır.

 

ç) "Gelir getirebilenler" bölümü de, "Resmî daire veya kurumlara tahsisliler" bölümünde olduğu gibi, mahalle ve köylere göre kısımlara ayrılarak işlenecektir.

 

d) "Gelir getirebilenler" deyimi ile, tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı, fakat bir resmî daire ve kuruma tahsis edilmemiş taşınmaz mallar belirtilmek istenmiştir.

 

e) Kadastro ve tapulama görmemiş yerlerde bulunan, eski "Tapu Zabıt Defterlerinde" kayıtlı taşınmaz mallara ait alan ölçüleri "Eski Dönüm, Evlek, Ziraî Arşın Murabbaı" gibi eski ölçülerle yazılmış olabileceğinden, bunların yeni defterlere geçirilmesi sırasında, metrekareye çevrilerek yazılması gerekmektedir. Bu işlemi kolaylaştırmak için de, Yönergenin sonuna bir cetvel eklenmiştir (Ek : 1).

 

Ç- Defterdeki Sütunların İşlenmesi :

 

a)         Aidiyet No         :           Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallara verilen numara yazılacaktır.

 

b)         Mahalle veya Köyü        :           Mahalle veya köy adı yazılacaktır.

 

c)         Dosya No         :           Defter, ilk sahifesinin birinci sütunundan, son sahifesine kadar birbirini izleyen numaralarla numaralandırılacaktır. Birden fazla defter açılmışsa, ikinci ve sonraki defterlerdeki numaralar, önceki defterlerdeki numaraları izleyecektir.

 

ç)         Cinsi     :           Taşınmaz malın (tarla, arsa, bina, bahçe vb.) tapudaki cinsi yazılacaktır.

 

d)         Yeri      :           Taşınmaz malın tapu kaydındaki mevkii, varsa sokağı ve kapı numarası yazılacaktır.

 

e)         Kadastro veya Tapulama Yapılmayan Yerler        :           Yörenin kadastrosu veya tapulaması yapılmamışsa, cilt, sahife, sıra, muamele numarası, tarih ve yüzölçümü yazılacaktır.

f)          Kadastro veya Tapulama Yapılan Yerler  :           Yörenin kadastrosu veya tapulaması yapılmışsa, kütük, pafta, ada ve parsel numarası ile yüzölçümü yazılacaktır.

 

g)         Hazine Payı      :           Taşınmaz mal hisseli ise, tapuda Hazine adına belirlenmiş pay oranı yazılacaktır.

 

ğ)         Sınırları :           Taşınmaz malın tapu kaydındaki sınırları yazılacaktır.

 

h)         Hazineye Geçiş Nedeni :           Hazinenin ne şekilde mal edindiği yazılacaktır. (Satın alma, kamulaştırma, inşaat, tefevvüz vb.).

 

ı)          Kira ve Ecrimisil Defteri No         :           "Gelir getirenler" bölümündeki taşınmaz malın, Kira ve Ecrimisil Defterindeki sahife numarası yazılacaktır.

 

i)          Satış Karar Defterinin Sahife ve Karar No            :           Hazineye ait taşınmaz mal satılmış ise, Satış Karar Defterindeki sahife ve karar numarası yazılacaktır.

 

j)          Vergi Kaydı       :           Taşınmaz malın varsa, özel idaredeki tahrir veya hesap numarası, iradı veya kıymeti yazılacaktır.

 

k)         Üzerine İnşaat Yapılmış İse        :           Taşınmaz mal arsa olarak Hazine adına kayıtlı iken üzerine inşaat yapılmışsa, inşaat tarihi ile yapının kesinleşen malîyet bedeli yazılacaktır.

 

l)          Tahsis Emri      :           Taşınmaz mal, resmî bir daire veya kuruma tahsis edilmiş ise, Bakanlığımızın tahsis emrinin tarihi, numarası ve tahsis yapılan daire veya kurumun adı yazılacaktır.

 

m)        Açıklama          :           Önceki sütunlarda bulunmayıp kaydında yarar görülen bilgiler yazılacaktır.

 

Madde 7 - Hazine ile İlişikli Taşınmaz Mal Defteri:

 

A- Kullanma Amacı :

 

Bu Defter, tapu sicilinde Hazine adına kayıtlı olmayan, ancak üzerinde Hazinenin mevzuattan doğan bir "aynî hakkı" bulunduğu tesbit olunan taşınmaz malların, tapuda Hazine adına tescilleri sağlanıncaya kadar, fiilî ve hukukî durumları ile idare tarzını gösteren bilgilerin, başka bir belgeye ihtiyaç duyulmadan, bir bakışta anlaşılabilmesi, ayrıca da diğer defterlerle ilişki kurulmak suretiyle işlemlerin daha düzenli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla ihdas olunmuştur.

 

B- Hazine ile İlişikli Taşınmaz Mal Defterine Yazılacak Taşınmaz Mallar :

 

a) Tapuda Hazine adına kayıtlı bulunmayan, fakat Hazine tarafından kullanılmakta olan  taşınmaz mallar,

 

b) Tapuda kayıtlı olmayan, fakat özel idare vergi kayıtlarında Hazine adına yazılı taşınmaz mallar,

 

c) Kadastro veya tapulama tesbitlerinde, başkaları adına tesbit görmüş olup, bu tesbite Hazinece itiraz edilmiş olan taşınmaz mallar,

 

ç) Tapuda başkaları adına kayıtlı olan, fakat Hazinece tapu iptal davası açılmış bulunan taşınmaz mallar,

 

d) Tapuda başkaları adına kayıtlı olup, mirasçısı bulunmama, tefevvüz ve diğer nedenlerle, mülkiyeti Devlete geçmiş olmakla beraber, henüz Hazine adına tescili yapılmamış olan taşınmaz mallar,

 

e) Tapuda başkaları adın kayıtlı veya hiç kaydı yapılmamış olup, Hazineye ait olması gerektiği hakkında, ihbar konusu yapılan taşınmaz mallar.

 

 

C- Defterin Düzenlenmesi :

 

a) "Hazine ile İlişikli Taşınmaz Mal Defterinin" sütunları ile "Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defteri"nin sütunları aynı olduğundan, bu iş için de aynı defter kullanılacaktır.

 

b) Defter, önce ilçe merkezindeki mahalleler, sonra köyler için, alfabe harf sırası gözetilerek kısımlara ayrılacaktır. Kısımlara ayırmada, sonradan kaydedilebilecek taşınmaz mallar için yeteri kadar boş sahife bırakılmasına özen gösterilecektir.

 

c) Kadastro ve tapulama görmemiş yerlerde bulunan eski "Tapu Zabıt Defterlerinde" kayıtlı taşınmaz malların yüzölçümleri, eski ölçelerle yazılmış ise, 6 ncı maddenin (C) bölümünün (e) fıkrasında belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

 

 

Ç- Defterdeki Sütunların İşlenmesi:

 

a) Sütunların işlenmesinde, Yönergenin 6 ncı maddesinin (Ç) bölümünde yapılan açıklamaya uyulacaktır.

 

Madde 8 - Karar Defteri:

 

A- Kullanma Amacı:

 

Bu Defter, taşınmaz mal satış, taşınmaz mal kira ve taşınır mal satışlarıyla ilgili olarak 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Yasasının 28 inci maddesinde belirtilen komisyonlarca alınacak kararların, yazılması amacıyla ihdas edilmiştir.

 

B- Karar Defterine Yazılacak Kararlar:

 

a) İhaleye sunulma,

 

b) İhaleyi erteleme,

 

c) Tahmin edilen bedeli düşürme,

 

ç) İhaleden kaldırma,

 

d) İhale kararları vb. kararlar.

 

C- Defterin Düzenlenmesi:

 

a) Bu Deftere, taşınmaz mal satış, taşınmaz mal kira ve taşınır mal satışlarıyla ilgili olarak 2490 sayılı Yasanın 28 inci maddesinde belirtilen komisyonlarca alınan ve yukarıda (B) bölümünde açıklanan kararlar yazılacaktır.

 

b) Kararlar günü gününe Deftere yazılacak ve altları komisyon başkanı ve üyelerine imzalatılacaktır. Karara karşı olan üyenin muhalefet şerhi de, yine kararın altına yazılacak ve kendisine imzalatılacaktır.

 

c) Kesin ihale kararlarına, bedeli ihale edilen özel veya tüzel kişi tarafından ödenmek suretiyle, Damga Vergisi Yasasında belirtilen oranda, damga pulu yapıştırılacak ve usulüne göre iptal edilecektir.

 

Ç- Defterdeki Sütunların İşlenmesi:

 

a)         Sahife Numarası            :           Defter işlenmeye başlanmadan önce bütün sahifeleri (1)'den başlanarak birbirini izleyen biçimde numaralanacaktır. Defterin kaç sahifeden ibaret olduğu son sahifesi ile kapağı arasına ilgili memurca yazılıp, imza edilecektir.

 

b)         Kararın Konusu :           Alınan karar hangi konuda ise (Taşınmaz mal satış, taşınmaz mal kira, taşınır mal satış) bu sütuna yazılacaktır.

 

c)         Kararın Tarihi     :           Kararın alındığı tarih yazılacaktır.

 

ç)         Karar No           :           Kararlara takvim yılı başlangıç alınarak, (1)'den başlamak suretiyle numara verilecektir. Takvim yılı bitip yeni bir yıla geçerken, başka defter açılmayacak, yeniden (1)'den başlanarak "Karar Numarası" yazılacak ve defterin işlenmesine devam edilecektir.

 

d)         Dosya No         :           Taşınmaz malın, Esas veya İlişikli Defterdeki sıra numarası aynı zamanda dosya numarası olduğundan, bu sütuna yazılacaktır. Taşınır mallar için aidiyet numarasının yanına, takvim yılı esas alınarak ve (1)'den başlanarak verilecek dosya numarası yazılacaktır.

 

e)         İlgili Kararın Tarihi, Sahife ve Sıra No       :           Aynı taşınmaz mal veya taşınır mal ile ilgili olarak alınan kararlar arasında bağlantı kurmak için, önceki kararların tarihi, sahife ve sıra numaraları yazılacaktır.

 

f)          Taşınmaz Malın Tapu Kaydı       :           Alınacak karar taşınmaz malın satışı veya kiralanması ile ilgili ise, bu sütuna, taşınmaz malın cinsi, bulunduğu mahalle veya köyün adı, mevkii, varsa sokağı ve kapı numarası, tahmin edilen fiyatı, tapulama veya kadastro görmemiş ise cilt, sahife, muamele numarası ve tapu tarihi; tapulama veya kadastro görmüş ise, kütük, pafta, ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Karar taşınır mal satışı ile ilgili ise, doğal olarak bu sütunun boş bırakılması gerekecektir.

 

g)         Taşınır Malın Ait Olduğu Resmî Daire, Cinsi, Miktarı, Bulunduğu Yer, Tahmin Edilen Fiyatı            :            Alınacak karar taşınır mal satışı ile ilgili ise, bu bilgiler karşılarına yazılacaktır. Miktarlarının ölçülmesi veya tartılması mümkün değilse, tahmin edilen miktarı yazılacak ve parantez içinde (tahmini) olduğu belirtilecektir.

 

ğ)         İhalenin Şekli    :           Teminat makbuzunun tarihi, numarası, tutarı, satış veya kira bedeli, bedel tahsil edilmişse, vezne alındısının tarihi, numarası, bedeli ve ihale yöntemi (Kapalı zarf, açık artırma, pazarlık gibi) yazılacaktır.

 

h)         Satın Alan veya Kiralayanın Adı, Soyadı, Adresi, Varsa Telefon Numarası :           Satın alan veya kiralayanın adı ve soyadı, adresi, varsa telefon numarası yazılacaktır.

 

ı)          Bakanlık Onayı Tarihi ve No.su   :           İhalenin kesinleşmesi, Bakanlığımızın onayına bağlı ise, gelen onayın gün ve sayısı yazılacaktır.

 

i)          Karar    :           Alınacak karar, komisyona raportör olarak katılacak millî emlâk memurunun el yazısı ile yazılacaktır.

 

Madde 9 - Kira ve Ecrimisil Defteri :

 

A- Kullanma Amacı :

 

Bu Defter, tapu sicilinde Hazine adına tescilli (Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defterinde kayıtlı) veya tapuda Hazine adına kayıtlı olmamakla birlikte, üzerinde Hazinenin mevzuattan doğan bir "aynî hakkı" bulunduğu tesbit olunan (Hazine ile İlişikli Taşınmaz Mal Defterinde kayıtlı) taşınmaz malların kira ve ecrimisil tahakkuk ve tahsilatını takip etmek amacıyla ihdas olunmuştur.

 

B - Deftere Yazılacak Taşınmaz Mallar :

a) "Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defterinde" kayıtlı olup da, kiraya verilen veya ecrimisil alınmak suretiyle idare edilen  taşınmaz mallar,

 

b) "Hazine ile İlişkili Taşınmaz Mal Defterinde" kayıtlı olupta, kiraya verilen veya ecrimisil alınmak suretiyle idare edilen taşınmaz mallar.

 

C - Defterin Düzenlenmesi :

 

a) Kiralar için ayrı, ecrimisiller için ayrı defter tutulacaktır. Ancak, kiraya verilen veya ecrimisille idare edilen taşınmaz mal miktarı az ise, o takdirde, bir defter ikiye bölünmek suretiyle, birinci bölüme kiralanan, ikinci bölüme de, ecrimisil ile idare olunan taşınmaz mallar kaydedilecektir.

 

b) Birden fazla taşınmaz mal aynı kişiye kiralanmış veya ecrimisile bağlanmış ve bu kişiyle tek kira sözleşmesi yapılmış ise, her taşınmaz mal için, ayrı sayfa açılmayacak, tek sahife ile yetinilecektir. Bu takdirde, kiralanan veya ecrimisile bağlanan taşınmaz malların hepsinin cinsi, bucağı, mevkii, sokağı, kapı numarası, tapu kaydı, ayrı ayrı olmak üzere aynı sahifenin ilgili sütunlarına yazılacaktır. Taşınmaz malların yüzölçümleri, kira ve ecrimisil bedelleri, tahakkuk, tahsilat miktarları ve faizleri toplanarak bir kalemde, ilgili sütunlara kaydedilecektir.

 

c) Aynı kişi ile birden fazla kira sözleşmesi yapılmış ise, bu taktirde, her sözleşme için ayrı sahife açılacak ve (Üzerlerine not koymak suretiyle) sahifeler arasında irtibat sağlanacaktır.

 

Ç - Defterdeki Sütunların İşlenmesi :

 

a)         Sahife No          :           Defter işlenmeye başlanmadan önce, bütün sahifeleri (1)'den başlanarak, birbirini izleyen biçimde numaralanacaktır. Defterin kaç sahifeden ibaret olduğu hususu, son sahife ile kapağı arasına, ilgili memurca yazılıp, imza edilerek belirtilecektir.

 

b)         Esas veya  İlişikli No     :           Taşınmaz malın Esas veya İlişikli defterde kayıtlı olduğu numara yazılacaktır.

 

c)         Kira veya Ecrimisil

       Olduğu      :           Taşınmaz mal kiralanmışsa (kira) ecrimisile bağlanmışsa (ecrimisil) şeklinde yazılacaktır.

 

ç)         Taşınmaz Malın Tapu Kaydı       :           Taşınmaz malın cinsi, mahalle veya köyü, mevkii, varsa sokağı ve kapı numarası, kadastro veya tapulama yapılmamışsa, cilt, yaprak, muamele numarası ve tarihi, kadastro veya tapulama  yapılmış ise, kütük, pafta, ada ve parsel numarası ile taşınmaz malın yüzölçümü yazılacaktır.

 

d)         Yılı       :           Kiralama ve ecrimisil işleminin ait olduğu yıl yazılacaktır.

 

e)         Kiracının veya Şagilin Adı, Soyadı ve Oturduğu Evin Adresi          :           Kiralama yapılmış ise kiracının, ecrimisil işlemi söz konusu ise şagilin, adı, soyadı ve adresi yazılacaktır.

 

f)          Komisyon Kararının Tarihi ve Numarası   :           Kira işlemi söz konusu ise, Karar Defterindeki kararın gün ve numarası yazılacaktır.

 

g)         Yıllık Kira veya Ecrimisil Bedeli  :           Taşınmaz mala bir yıl içinde isabet eden kira bedeli, ecrimisil söz konusu ise, ecrimisil bedeli yazılacaktır.

 

ğ)         Sözleşmenin Tarih ve No. su      :           Kiracı ile yapılan sözleşmenin tarih ve numarası yazılacaktır.

 

h)         Teminat Miktarı ve Makbuzu, Tarih, No   :           Kira sözkonusu ise, kesin teminat miktarı ile makbuzun tarih ve no. su yazılacaktır.

 

ı)          Kiranın veya İşgalin Başlangıç ve Sona Erme Tarihleri      :           Kiranın veya ecrimisil bedelinin başlangıç ve sona eriş tarihleri yazalacaktır.

 

i)          Kira ve Ecrimisil Bedelinin Ne Şekilde Ödeneceği            :           Kira sözkonusu ise, kiracı ile yapılacak sözleşmede belirtilmesi gereken ödeme şekli, ecrimisil alınması sözkonusu ise, şagilden alınan taahhütnamede açıklanması icap eden ödeme şekli yazılacaktır.

 

j)          Kira veya Ecrimisil Bedelinin Aslı ve Faiz            :           Kira ve ecrimisil bedelinin aslı ile faiz alınması gerekiyorsa, bunun miktarı yazılacaktır.

 

k)         Faizin Başlangıç ve Sona Erme Tarihleri :           Faiz tahakkuk etmiş ise, bunun başlangıç ve sona eriş tarihleri yazılacaktır.

 

l)          Fuzulî Şağil Hakkında Muhakemat Md. ne, Hazine Avukatlığına Yazılan Yazının Tarih, No. Su       :           Şagil aleyhine açılması düşünülen ecrimisil, men'i müdahale ve kal davaları veya şagilden alınan taahhütnameye istinaden yaptırılacak icra takibatı nedeniyle, muhakemat müdürlüğüne veya Hazine avukatlığına yazılan yazının tarih ve numarası yazılacaktır.

 

m)        Mahkeme İlamının Tarih, No.su  :           Şagil aleyhine açılan ecrimisil, men'i müdahale ve kal davaları sonucunda, ilgili mahkemece verilen ve kesinleşen kararın tarih ve numarası yazılacaktır.

 

n)         Ilamda Yazılı Miktar       :           Kesinleşen mahkeme kararına göre, şagilden tahsiline hükmolunan ecrimisil miktarı yazılacaktır.

 

o)         Bordro veya Tahakkuk Fişinin Tarih ve No.su       :           İlama bağlı ecrimisil alacaklarında, vergi dairesine gönderilen tahakkuk pusulasının, rızaen ödenen ecrimisil alacaklarında muhasebe servisine gönderilen tahakkuk fişinin tarih ve numarası yazılacaktır.

 

ö)         Verildiği Vergi Dairesi    :           İlama bağlı ecrimisil alacağının, tahakkuk pusulasına bağlanarak, 6183 sayılı Yasaya göre tahsili için gönderilen vergi dairesinin adı yazılacaktır.

 

p)         Tahsilat Miktarı, Makbuzun Tarih ve No.su          :           Muhasebe servislerince yapılan tahsilatın, miktarı ile makbuz tarih ve no.su 18 ve 19 uncu sütunlara, vergi dairesince 6183 sayılı Yasaya göre yapılacak tahsilatın, miktarı ile makbuz tarih ve no.su 20 ve 21 inci sütunlara yazılacaktır.

 

Madde 10 - Millî Emlâk Tahakkuk ve Gelir İcmal Defteri :

 

A - Kullanma amacı :

 

Bu Defter, Hazinenin özel mülkiyetindeki, taşınır ve taşınmaz malların satılması veya özel mülkiyetinde olmamakla beraber, üzerinde Hazine lehine bir "aynî hak" buluduğu tesbit edilen taşınmaz malların kiraya verilmesi, ecrimisile bağlanması ve bu işlemlere ilişkin olarak faiz alınması hallerinde, bunlarla ilgili tahakkuk ve tahsilatın veya millî emlâke ait diğer gelirlerin, malî yıl itibariyle icmalînin çıkarılması ve bu suretle de yıl içinde, tahakkuk eden ve tahsil olunan gelirlerin miktarının, yıl sonunda tespit edilebilme imkânının sağlanması amacıyla ihdas olunmuştur.

 

B - Deftere Yazılacak Millî Emlâk Tahakkuk ve Tahsilatı:

 

a) "Hazineye Ait Taşımaz Mal Esas Defterinde" kayıtlı olan,  taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi veya ecrimisile bağlanması veyahut bu işlemlere ilişkin olarak faiz alınması hallerinde, bunlarla ilgili tahakkuk ve tahsilat miktarı,

 

b) "Hazine ile İlişikli Taşınmaz Mal Defterinde" kayıtlı olan taşınmaz malların kiraya verilmesi ve ecrimisile bağlanması veyahut bu işlemlere ilişkin olarak faiz alınması hallerinde, bunlarla ilgili tahakkuk ve tahsilat miktarı,

 

c) Taşınır malların satışından elde edilen gelirin miktarı,

 

ç) Millî emlâka ait diğer gelirlerin ve bu işlemlere ilişkin olarak alınan faizin tahakkuk ve tahsilat miktarı.

 

C - Defterin Düzenlenmesi :

 

a) Sahife dolduktan sonra, her sütunun toplamı alınarak sahifenin altındaki "Toplam" bölümüne yazılacaktır.

 

b) Bir sonraki sahifenin ilk bölümü "Nakli Yekün" hanesi olarak ayrılacak ve buraya bir önceki sahife sütunlarının toplamları yazılacaktır.

 

c) Her ayın ilk haftası içinde bir önceki aya ait tahakkuk ve tahsilat miktarları muhasebe ve vergi dairesindeki kayıtlar ile karşılaştırılarak, uyarlığı sağlandıktan sonra, sütunların aylık toplamı alınacak ve toplamların altı çift çizgi ile kapatılacaktır.

 

ç) Malî yıl sonunda, o yıla ait tahakkuk ve tahsilat toplamı alınacak ve toplamların altı çift çizgi ile kapatılacaktır. Bir sonraki sahifeye de başlık konmak suretiyle, müteakip malî yıla ait tahakkuk ve tahsilat yazılmaya devam edilecektir.

 

Ç) - Defterdeki Sütunların İşlenmesi :

 

1 - Tahakkuk     :

 

a)         Diğer Defterlerin Sıra No :           Tahakkuk ve tahsilatın ilgili olduğu alacağın kayıtlı olduğu "Kira ve Ecrimisil" veya "Karar Defterinin" sahife numarası yazılacaktır.

 

b)         Satış                :

                        Taşınır Mal        :           Taşınır mal satış bedeli yazılacaktır.

            Taşınmaz Mal   :           Taşınmaz mal satış bedeli yazılacaktır.

 

c)         Kira                  :

                        Bu Yıl               :           İçinde bulunulan yıla ait kira alacağı yazılacaktır.

                        Önceki Yıl         :           Geçen yıla veya yıllara ait kira alacağı yazılacaktır.

 

ç)         Ecrimisil           :

                        Bu Yıl               :           İçinde bulunulan yıla ait ecrimisil alacağı yazılacaktır.

            Önceki Yıl         :           Geçen yıla veya yıllara ait ecrimisil alacağı yazılacaktır.

 

d)         Faiz                 :

            Bu Yıl               :           İçinde bulunulan yıla ait faiz alacağı yazılacaktır.

                        Önceki Yıl         :           Geçen yıla veya yıllara ait faiz alacağı yazılacaktır.

 

e)         Diğer Gelirler     :

                        Bu Yıl               :           Defterin diğer sütunlarına yazılması mümkün olmayan, millî emlâka ait ve içinde bulunulan yıla ilişkin gelirler yazılacaktır.

                        Önceki Yıl         :           Defterin diğer sütunlarına yazılması mümkün olmayan, millî emlâka ait ve geçen yıla veya yıllara ilişkin gelirler yazılacaktır.

 

f)          Faiz ve Diğer Gelirler Tahakkukunun Neden Doğduğu      :           Faiz ve diğer gelirler tahakkukunun doğuş nedeni kısaca yazılacaktır.

 

2 - Gelir            :

a)         Gelir Bölümü     :           13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 No.lu sütunlara "tahakkuk" bölümündeki açıklamalar ışığında, tahsil edilen gelirler yazılacaktır.

 

b)         Açıklama          :           Tahakkuk ve tahsilata ilişkin olup not edilmesinde yarar görülen bilgiler, bu sütuna yazılacaktır.    

  

III - DİĞER   HÜKÜMLER:

 

Madde 11 - İl ve ilçelerdeki millî emlâk işlemlerinin özelliğine göre, yukarıda yazılı defterler dışında, uygun görülecek yardımcı defterler tutulabilir. Ancak tutulacak defterin kullanılması ve biçimi konusunda Bakanlığımızdan izin alınması gereklidir.

 

Madde 12 - Halen kullanılmakta olan ve henüz bitmemiş bulunan eski defterdeki kayıtların, yeni deftere nakledilmesi söz konusu değildir. Şimdiye kadar kullanılmakta olan defterler bitinceye kadar yazılmaya devam edilecektir. İhtiyaç duyulduğunda yeni defterlerin kullanılmasına başlanacak ve defterler bu Yönerge hükümlerine göre düzenlenecektir.

 

Madde 13 - Taşınmaz mallara ilişkin defter ve dosyaların belli bir süre sonra hükümsüz olması söz konusu değildir. Bu nedenle işleri bittiğinde arşive kaldırılarak muhafazalarına özen gösterilecek ve bu   husus yapılacak teftişlerde dikkate alınarak kontrol edilcektir.

 

Madde 14 - Defterlerde silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Yazım sırasında bir yanlışlık olduğu takdirde, yanlış olan yazı, tarih veya rakam okunacak biçimde kırmızı kalemle  çizilecek ve üst kısmına doğrusu yazılacaktır.

 

Madde 15 - Defterlerin kapları ile birinci sahifelerinin arasına, defterin içeriğine uygun bir fihrist yapıştırılacaktır.

 

IV - SON HÜKÜMLER:

 

Madde 16 - 23/5/1941 gün ve 569 sayılı genelge eski "Millî Emlâk Defterlerine Mahsus Talimatname" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 17 - İşbu Yönerge (1/4/1982) tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 18 - Bu Yönerge hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(Ek: 1)

ESKİ UZUNLUK VE ALAN ÖLÇÜLERİYLE YENİ ÖLÇÜLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

A - Uzunluk ölçüleri       :

 

a)         1 Ziraî Arşın      =          0,758 Metre

 

b)         1 Metre =          1,740 Ziraî Arşın

 

B - Alan Ölçüleri            :

 

a)         1 Dönüm (eski)  =          4 Evlek

 

b)         1 Dönüm (eski)  =          1600 Ziraî Arşın Murabbaı

 

c)         1 Ziraî Arşın Murabbaı    =          0,5745 Metrekare

 

ç)         1 Dönüm (eski)  =          919,3 Metrekare

 

d)         1 Evlek =          400 Ziraî Arşın Murabbaı

 

e)         1 Evlek =          230 Metrekare

 

C - Eski Ölçülerin Yeni Ölçülere Çevrilmesi :

 

a)  "Ziraî Arşını" metreye çevirmek için 0,758 ile çarpmak gerekir.

 

b)  "Ziraî Arşın Murabbaını" metrekareye çevirmek için 0,5745 ile çarpmak gerekir.

,

c)  Evlek'i, metrekare'ye çevirmek için, ilk önce Ziraî Arşın Murabbaına çevirmek, sonra da, Ziraî Arşın Murabbaını 0,5745 ile çarparak, metrekareye çevirmek gerekir.

 

ç)  "Eski Dönümü"metrekareye çevirmek için, 919,3 ile çarpmak gerekir.

 

d)  "Eski Dönümü" dekara veya Yeni Dönüme çevirmek için, 0,9193 ile çarpmak gerekir.