T.C.

MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI

Millî  Emlâk Genel Müdürlüğü

 

      SAYI  :  MİLE - 2/1 Şb. Md. 3253-1145/11371                                                                                                                                 ANKARA

KONU : Hazineye intikal eden terekenin kovuşturulması.                                                                                                                     

 

SIRA NO: 131

 

.............................  Valiliğine

(Defterdarlık)

 

Medenî Kanunun 448 ve 534/2 nci maddeleri uyarınca Hazineye intikaline karar verilen terekeler dahil taşınır ve taşınmaz malların kovuşturulmasının yeterince yapılmadığı, genellikle ölen kişilerin üzerinde ve ikametgâhlarında bulunan taşınır malların intikaliyle yetinildiği ve tereke işlemlerinin sadece mahkemenin yapmış olduğu tesbite dayandırıldığı, valiliklerden alınan yazılardan ve teftiş raporlarından anlaşılmaktadır.

 

Mirascı bırakmaksızın ölen kişilerin menkul ve özellikle gayrimenkulleri hakkında yeterli bir araştırma yapılmaması nedeniyle, Hazineye intikali gereken mal varlığının tümünün intikalinin sağlanamaması halinde Hazinenin zararı söz konusudur.

 

Esasen Bakanlığımızın Teşkilât ve Görevleri Hakkında 178 sayılı K.H.K.'nin 13/c maddesi uyarınca, Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz malları kovuşturmak, Bakanlığımız Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır.

 

Bu nedenle;

 

a) Öncelikle müteveffanın öldüğü yer ve son ikametgâhında kendisini tanıyanlardan ve mahalle muhtarlarından doğum yeri, nereden geldiği ve ne işle meşgul olduğu gibi bilgilerin edinilmesi ve ölenin mirasçılarının olup olmadığının araştırılması,

 

b) Bu bilgiler doğrultusunda, nüfus kaydı da gözönüne alınarak doğum yeri ile bulunduğu yer ve daha önce bulunmuş olduğu ve ilişkili bulunduğu anlaşılan yerlerden, millî emlâk müdürlüğü veya malmüdürlüğü kanalıyla, tapu sicil müdürlükleri, bankalar, vergi daireleri, emniyet ve trafik şubeleri ile gerektiğinde ticaret ve gemi sicili gibi yerlerden sorulmak suretiyle, ölenin mal varlığının tesbiti hakkında araştırma  yapılması,

 

Hazine menfaati bakımından isabetli ve gerekli görülmektedir.

 

Bilgi edinilmesini ve ilçelere de iletilmek suretiyle gereğinin  buna göre yapılmasını rica ederim.

 

BAKAN   ADINA

                                                                                                            İ. Tâli DİNÇEL

                                                                                                        Müsteşar Yardımcısı