T.C.

MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

SAYI  : MİLE - 4/4 Şb. Md. 3121-24383/4481                                                                ANKARA

KONU : Görev tahsisli konut tahsis edilecekler.                                                            6/2/1987

 

SIRA NO: 136 (*)

 

.......................................... Valiliğine

 

Kamu Konutları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki  Yönetmeliğin değişiklik hükümleri 14 Ekim 1986 gün ve 19251 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen, (2) sayılı cetvel ile ilgili açıklama uyarınca, kurum ve kuruluşların görev tahsisli konut tahsis edilecek görev unvanlarının, bir cetvel halinde düzenlenerek genelge ile teşkilata duyrulması hükmü yer almaktadır.

 

Bu nedenle, taşra teşkilatımızda görev tahsisli konut tahsis edilecek görev unvanlarının; defterdar, defterdar yardımcısı, başmüdür, başmüdür yardımcısı,  müdür,  defterdarlık muhakemat müdürü, malmüdürü, vergi dairesi  müdürü, Hazine avukatı, müdür yardımcısı olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini ve bu genelgenin ilçelere iletilmesini rica ederim.

 

BAKAN  ADINA                                                                       Ertuğrul  KUMCUOĞLU

DAĞITIM:                                                                                           Müsteşar

Gereği için : Valiliklere, kaymakamlıklara.

 


 

(*) 125 ve 239 sayılı Genel tebliğlere bakınız