T.C.

MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

     SAYI  :  MİLE - 2/1 Şb. Md. 3126/2125/6950                                                                                                                       ANKARA

     KONU : Derneklerin tasfiyesi                                                                                                                                                                                   23/2/1987

 

SIRA NO: 138

 

.......................................... Valiliğine

 

İçişleri Bakanlığından alınan 9/12/1986 gün ve D/5-386706 sayılı yazıda;

 

2908 sayılı Dernekler Kanununun 55 inci maddesine göre feshedilen, kendiliğinden dağılmış sayılan veya mahkemece kapatılan derneklerin tasfiyesi amacıyla illerde oluşturulan tasfiye kurullarında görevlendirilen maliye temsilcisi sayısı yeterli olmadığından, tasfiye işlemlerinin zamanında yapılamadığının görüldüğü bildirilmekte ve maliye temsilcisi sayısının artırılması hususunda gereğinin yapılması istenilmektedir.

 

2908 sayılı Dernekler Kanununun 55 inci maddesinde "Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve haklarının tasfiyesi, tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde mal, para ve hakların tasfiyesinin esaslarını tespit, genel kurulun kararına bırakıldığı halde genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa derneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder.

 

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder. Bu şekilde kapatılan dernekler ile birinci fıkra uyarınca mal, para ve hakları Hazineye intikal edecek derneklerin tasfiye ve intikalleri Hükümet komiseri veya maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere, fesih, kendiliğinden dağılma veya kapatılmasının kesinleştiği tarihten itibaren başlanır." hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen Kanun hükmü uyarınca mal, para ve hakları Hazineye intikal eden derneklerin tasfiye işlemlerinin sürüncemede bırakılmadan süratle sonuçlandırılmasını temin bakımından, ilinizde teşekkül ettirilen tasfiye kurullarında yeteri kadar maliye temsilcisinin görevlendirilmesi yolunda gereğini rica ederim.

 

BAKAN  ADINA

                                                                                                          Şafak  KAYNAK

Millî Emlâk Genel Müdürü