T.C.

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Ankara, 14/10/1987

 

SAYI    :           Mile 4/5 Şb. Md. 3302-4637-35961

 

KONU   :           Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşınır malların satışı

 

(Genel Teliğ No : 139)

.......................................... VALİLİGİNE

İLGİ : Defterdarlık.

 

30/5/1985 tarih ve 3212 sayılı Kanun ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esasları düzenleyen 23/9/1986 tarih ve 86/11035 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) tarafından çeşitli yollarla temin edilen ve ihtiyaç fazlası bulunan, hurdaya ayrılan ve kadro dışı bırakılan taşınır malların satış yetkisi, Millî  Savunma Bakanlığına verilmiştir. Bu hususun Bakanlığımız teşkilatına duyurulması, Millî Savunma Bakanlığının 23/7/1987 gün ve 6077-(D-75.A)-87/İnş.Eml. ve Enf. Hiz. D. Eml. İsk. Grp. Mrk. Tşmz. Mal. Sym/1410 sayılı yazısı ile istenmiştir.

 

Bu nedenle;

 

1 - Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komatanlığı dahil) ait taşınır mallar (taşınmaz mal üzerinde olmakla beraber ondan ayrılarak taşınır mal durumuna gelen bina enkazı, ağaç v.s. dahil), Millî Savunma Bakanlığınca satılacağından, bu malların satışına ilişkin taleplerin yerine getirilmemesi,

 

2 - Bakanlığımız kuruluşlarına satış için bildirilmiş, ancak henüz ihaleye çıkarılmamış Tük Silahlı Kuvvetlerine ait taşınır malların, satılmayarak durumun satış isteyen kuruluşa bildirilmesi,

 

3 - Bahsi geçen taşınır mallardan, ihaleye çıkarılıp ihalesi henüz sonuçlanmayanların ise, satışı gerçekleştirildikten sonra satış bedelinin, Millî Savunma Bakanlığı 1 Sayılı Merkez Saymanlığındaki 3212 sayılı Kanunla ilgili özel ödenek hesabına yatırılması,

 

uygun  görülmüştür,

 

Aşağıda tarih ve sayısı belirtilen Millî Emlâk Genel Tebliğleri, yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğimizin ilçelere de iletilmesini rica ederim.

 

BAKAN ADINA                                                                                                Şafak  KAYNAK

Millî Emlâk Genel Müdürü

 


 

 

Yürürlükten Kaldırılan Genel Tebliğler :

              Tarih               Sayı                 Tarih                 Sayı

            8/12/1339         24                    29/9/1937         441

            6/2/1340           25                    19/8/1939         501

            17/11/1341        131                  16/3/1943         615      

19/12/1341        137                  2/3/1944           634      

18/5/1926         165                  8/10/1952         769      

27/8/1927         225                  13/10/1953        785      

27/9/1927         233