T.C.

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Ankara, 25 Şubat 1988

 

SAYI    :           Mile 16 Şb. 3314-7004-6910

KONU   :           2981 sayılı Kanuna göre tapu tahsis

belgesi verilen imarlı veya tahsisli arsalar üzerindeki

gecekonduların durumu.

 

 

(Genel Teliğ No : 142)

.......................................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

 

Muhtelif illerden alınan yazılarda, onaylı imar plânında konut ve resmî hizmet alanına ayrılan Hazine arazi ve arsaları üzerinde bulunan münferit gecekonduların sahiplerinin 24/2/1984 tarih ve

 

2981 sayılı Kanuna göre hak sahibi oldukları dikkate alınarak, kendilerine arsa tahsisi hakkında ne gibi bir işlem yapılacağı hususunda görüşümüzün bildirilmesi istenilmiştir.

 

2981/3290/3366 sayılı Kanuna göre Hazine, belediye, il özel idaresi ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz mallar üzerinde yer alan gecekondu sahiplerinin, Kanunun 13 ncü maddesinin (a) bendinde belirtilen hak sahibi niteliğini taşımaları halinde, taşınmaz malın maliki idare tarafından kendilerine, en fazla 400 m2 lik arsa tahsisini gösteren tapu tahsis belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

 

2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinin (a) fıkrası uyarınca tapu tahsis belgesi, ıslâh ve imar plânı veya kadastro plânları yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil etmektedir. Kanunun 3290 sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesinin (b) bendinde ise; söz konusu arsa veya araziler üzerinde ıslâh imar plânları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının işgal ettiği alan dikkate alınarak plân ile getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis edilmesi, gecekondusu muhafaza edilmeyen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekondu ıslâh veya önleme bölgesinde başka arsa veya hisse verilmesi öngörülmüştür.

 

Yukarıda ifade edildiği gibi tapu tahsis belgesi, ileride verilecek tapuya esas olan ve hak sahipliğini belirleyen bir belge olup, kati suretle hak sahibine gecekondusunun bulunduğu arsanın tapusunun verilmesi anlamına gelmemektedir.

 

Ancak, imar plãnında, konut ve resmî hizmet için ayrılan ve ayrıca, ıslâh plânı da yapılmayan alanlarda Hazineye ait arsalar üzerindeki gecekonduların, 2981/3290/3366 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendine göre tasfiye edilmeleri, hak sahiplerine ise, bir gecekondu önleme veya ıslâh bölgesinde veya yakın bölgelerde yapılmış, ıslâh imar plânları içinde meydana gelen boş imar parsallerinden; müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esasına göre arsa verilmesi, ayrıca enkaz bedelinin de ilgilisine fon hesabından ödenmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini, gereğini ve Genel Tebliğimizin ilinize bağlı kaymakamlıklara da iletilmesini rica ederim.

 

BAKAN ADINA                                                                                           Şafak KAYNAK          

          Milli Emlak Genel Müdürü

 

 

Gereği İçin Dağıtım:

Valiliklere (Defterdarlık)