T.C.

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Ankara, 8 Mart 1988

SAYI    :           Mile: 6. Şb. 3121-24383-8559

KONU  :          

 

(Sıra  No : 144)

67 İL VALİLİĞİNE

 

Bakanlığımıza tahsisli kamu konutları ile yönetemi Bakanlığımızca yürütülen Devlet mahalleleri ve Devlet lojmanlarında oturan bir kısım kamu persenolinin tayin, nakil, emeklilik ve benzeri nedenlerle konutu boşalttıklarında, millî emlâk idaresine haber vermedikleri, konutun anahtarını idareye teslim etmedikleri ve "Kamu Konutları Geri Alma Tutunağı" düzenlemedikleri,

 

Ayrıca kendi adına elektrik, havagazı ve su abone kaydını yaptırmadığı, elektrik, havazgazı ve su faturalarının son abone adına geldiği, ödemelerin bu şekilde yapıldığı, konutun boşaltılması halinde geride ödenecek borç bırakıldığı, ileride bu bedellerin ödenmesinin sorun yarattığı, yeni kiracının abone kaydını yaptırmasını güçleştirdiği,

 

yapılan tesbit ve uygulamalar sonucu anlaşılmıştır.

 

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca konutların, "Kamu Konutları Giriş Tutanağı" düzenlenerek hak sahibi personele teslim edilmesi, konutu boşaltanların da, Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre konutu ve anahtarını, "Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı"  düzenlenerek idareye teslim etmesi ve teslim alma sırasında konutta bulunan demirbaş ve mefruşat listesinin, idarece kontrol edilmesi ve noksansız teslim alınması gerekmektedir.

 

Bu nedenle, Bakanlığımız yönetimindeki kamu konutlarının sorunlarının asgariye indirilmesi, konutların teslim edilmesi ve teslim alınmasının, elektrik, su ve havagazı abone kayıtlarının düzenli yapılmasının sağlanması amacıyla;

 

1- Kamu konutlarının, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (6) sayılı cetvelde gösterilen "Kamu Konutları Giriş Tutanağı" düzenlemesi ve Ek: 7'deki demirbaş eşya ve mefruşat listenin hazırlanması, konutun kendi adına elektrik, havagazı ve su abone kaydının yaptırılmasından sonra teslim edilmesi,

 

2- Kamu konutlarının boşaltılması durumunda, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (8) sayılı cetvelde belirtilen "Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı"nın düzenlenerek konutun ve anahtarın teslim alınması,

 

3- Ayrıca, elektrik, su ve havagazı abone kaydının kapatıldığının ve "Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı"nın düzenlendiğinin tespit edilmesinden sonra konutta oturan personelin ilişiğinin kesilmesi,

uygun görülmüştür.

 

Bilgi edinilmesi ve gereğini ve bu Genelgenin ilçelere de bildirilmesini rica ederim.

 

BAKAN  ADINA                                                                           Mehmet TOPBAŞ

Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM :

Gereği İçin :    

Valiliklere,

Kaymakamlıklara.