T.C.

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

Ankara, 18/5/1990

 

SAYI    :           Mile 3. Şb. 3132-0

KONU  :          

 

 

(Genel Tebliğ No: 164)

.......................................... VALİLİĞİNE

 

Bilindiği üzere, Hükümet konakları, hizmet binaları, hizmetiçi eğitim tesisleri ve Bakanlığımız personeli için lojman inşaatlarının, ilgili kamu kuruluşları ile birlikte hazırlanan plan ve program hedeflerine uygun olarak yıllık yatırım programlarına alınması önerilerini Bakanlığımız yapmakta ve bütçe olanakları içinde yatırım programlarına alınmasını sağlamaktadır.

 

Bu nedenle, yatırım programları teklif listesi içerisinde yer alması gereken projelerin saptanması ile yatırım programında yer alan projelerin gerek arsa sorunları gerekse inşaat işlerini aksatmaması, maliyetlerin artmaması ve ilgili teknik elemanların sorumlu duruma düşmemeleri amacıyla yatırım projeleri ile ilgili işlemlerin aşağıda açıklanan eseslara göre yürütülmesi uygun görülmüştür.

 

A- D.P.T. MÜSTEŞARLIĞINA ÖNERİLEN BAKANLIĞIMIZ

 

YATIRIM PROGRAMI TEKLİF LİSTESİ İÇERİSİNDE YER ALACAK PROJELERİN BAKANLIĞIMIZCA TESBİTİ

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca; yılı yatırım programı önerilerinde bir çok proje önerisi yerine ihtiyacı çok zorunlu olan projelerin seçilerek az sayıda proje önerisinin yapılması, ayrıca seçilen bu projelerin arsa sorununun olmaması ve yatırım pogramına alındığı yıl yapımına hemen başlanılmasına imkân verecek nitelikte bulunması istenilmektedir.. Çünkü arsa sorunu olan projelere başlanılmamakta, inşaatlarına başlanılamayan bu projeler yüzünden de yatırım programına alınması gereken diğer projeler yatırım programına alınamamaktadır.

 

Bu nedenle Bakanlığımızca yılı yatırım programlarına önerilecek projelerin ihtiyaç durumu ile öncelik sırasını saptamak amacıyla genelge eki formda belirtilen bilgilerin il ve ilçe Hükümet konakları için ayrı ayrı doldurularak en geç 15/6/1990 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

B- YATIRIM PROGRAMINA ALINAN PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

İÇİN GEREKLİ ARSA TESBİTİ ÇALIŞMALARI VE İZLENMESİ

 

Hükümet konağı yapılması ya da mevcut Hükümet konağına blok ilavesi yapımı gereken il ve ilçelerde inşaatlar imar planlarında bu iş için ayrılan alanlarda yapılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıda 3. maddede belirtilen Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tip projeleri için yeterli büyüklükte alanların imar planlarında "Hükümet Konağı Alanı" olarak ayrılmasının sağlanması amacıyla ilgili belediyeler ile temasa geçilerek konunun takip edilmesi gerekmektedir.

 

Bu amaç için yer tesbiti yapılırken ;

 

1. Varsa mülkiyeti Hazineye ait arsalar öncelikle seçilmelidir.

 

2. Arsanın yörenin merkezi veya gelişme istikametinde olmasına özen gösterilmelidir.

 

3. Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca Hükümet konakları yapımı amacıyla geliştirilen projeler için gerekli alan arsa miktarları aşağıda belirtilmiştir.

 

Küçük tip bodrumlu Hükümet konağı için yaklaşık 75 x 75 boyutlarında 5.625 m2,

 

Küçük tip bodrumsuz Hükümet konağı için yaklaşık  75 x 75 boyutlarında 5.625 m2,

 

Büyük tip bodrumlu Hükümet konağı için yaklaşık 70 x 80 boyutlarında 5.600 m2,

 

Büyük tip bodrumsuz Hükümet konağı için  yaklaşık 100 x 75 boyutlarında 7.500 m2,

 

10789 no. lu tip proje için 2.300 m2,

 

10789 no. lu tip projenin aks  ilaveli olarak uygulanması için 3.150 m2.

 

Proje seçimi; yörenin nüfusu, gelişme göstergesi v.b. kriterler dikkate alınarak yapıldığından ihtiyaç duyulan Hükümet konağı projesi için belirtilen miktarda arsa sağlanmalıdır.

 

4. Yukarıda belirlenen esaslar dahilinde saptanan arsalara ait;

 

a) Binanın yapılacağı yerin tapu senedi,

 

b) Tapu senedine uygun kadastrol çapı (Tapu sicil muhafızlığınca son bir yıl için onanlı),

 

c) İmar durumu belgesi (Belediyesince son bir yıl içinde onanlı),

 

d) İmar planı (Belediyesince son bir yıl içinde onanlı),

 

ile ayrıntılı ön ihtiyaç programının Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

Arsa sorunu bulunan projelerde yatırımın gecikmemesi için verilen talimatların titizlikle yerine getirilmesi, ilgili kuruluşlar ile gerekli ilişkinin sağlanarak konunun yakından izlenmesi ve her türlü gelişmeden bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

C- İNŞAATINA BAŞLANILAN YATIRIMLARIN PROJE VE KEŞİFLERİNDE MALİYET ARTIŞINA SEBEBİYET VERECEK DEĞİŞİKLİK İSTEKLERİ

 

Proje uygulama çalışmalarında malzeme standartlarına uyulmalı ve önceden kesinleşen prensip ve standartları değiştiren istekler çok zorunlu olmadıkça öne sürülmemelidir.

 

Kısıtlı bütçe olanakları çerçevesinde gerçekleştirilen yatırım harcamalarında, inşaat işlerinin aksamaması, maliyetlerin artmaması işin akışının yavaşlatılmaması ve ilgili teknik elemanların sorumlu duruma düşmemeleri için; Bakanlığımız sorumluluğunda olan proje ve inşaat işlerinin;

 

a) Mülkî idare amirleri ile "ön ihtiyaç programı" içinde yer alan genel bütçeye dahil birim amirleri tarafından talep edilen değişiklik önerilerinin Bakanlığımıza iletilmesi,

 

b) Projeleri, mimarlar arasında yapılan yarışma ile elde edilen ve inşaatı projesine uygun olarak bitirilen yapılarda, idarelerin yerleşme biçiminin proje üzerinde gösterildiği şekilde yapılması,

 

gerekmektedir.

 

29/11/1983 tarih ve 121 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğinin bu Genelge hükümlerine göre titizlikle yapılmasının ve bu genelgenin ilçelerinize iletilmesinin sağlanması rica olunur.

BAKAN ADINA

Biltekin ÖZDEMIR

Mustesar Yardimcisi

DAĞITIM :

Gereği için : Valiliklere,

Bilgi için :  Bayındırlık ve İskân Bakanlığına.


 

................................İLİ..........................................İLÇESİ

 

 

Mevcut Hükümet Konağı Arsa Bilgileri

Pafta /Cilt

Ada/Sahife

Parsel/Sıra No

Diğer Bilgiler

 

 

 

 

 

Mevcut Hükümet Konağı Hakkında Bilgi

İnşaa Tarihi

İnşa Tarzı

Kaç Katlı Olduğu

Kaloriferli Olup Olmadığı

Mevcut Hükümet konağında Hizmet veren birimler ve bunların oturduğu oda sayısı ile m² alanları

Genel Bütçeye Dahil Olup

Var mı?

Bina Sayısı

Oda Sayısı

Kaloriferli ise Yakıt Cinsi

 

Hükümet Konağı Dışında Kiralık Binalarda Hizmet Verenler

 

 

 

M² olarak alanı

Mevcut Hükümet Konağı Alanı Blok İlavesi Yada Yeni Hükümet Konağı Yapımı için Yeterli mi?

 

 

 

 

 

 

................................İLİ..........................................İLÇESİ

 

Mevcut Hükümet Konağına Blok Ya da Kat İlavesi Yapıldı mı?

BLOK İLAVESİNİN

KAT İLAVESİNİN

Yapıldığı Tarih

Yapıldığı Tarih

Yapıldığı Tarih

Kat Adedi

 

 

 

 

Valilik veya Kaymakamlık Görüşü

HÜKÜMET KONAĞI YETERLİ MİDİR? YETERLİ DEĞİL İSE NEDENİ?

 

ÖNERİ

Yeni Hükümet Konağı

Blok İlave

Kat İlave

FORM DOLDURANIN

ADI SOYADI:

UNVANI:

TARİHİ:

İMZASI:

 

TASDİK OLNUR:

VALİ/KAYMAKAM

MEVCUT ARSA VAR MI?

Varsa Arsa Bilgisi

İnşa Edileceği Yer

 

Pafta/cilt:

Ada/Sahife:

Parsel/Sıra No:

Yüzölçümü(m²):

Pafta/Cilt:

Ada/Sahife

Parsel/Sıra No:

Yüzölçümü(m²):