T.C.

MALİYE  BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

Ankara,27.07.1993

SAYI    : B.07.0.MEG.0.12/3121-0/29942

KONU  : Tahsis, devir ve terk

 

Milli Emlak Genel Tebliği(*)

(Sıra No:181)

 

            İlgi: Defterdarlık

 

            Bakanlığımızca yapılmakta olan araştırma ve geliştirme çalışmalarına esas olmak üzere; belediyeler, özel idareler ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilen taşınmaz mallar ile belediyelere bedelsiz devir ve terki yapılan taşınmaz malların vergi değerleri ile günün rayicine göre takdir edilecek bedellerinin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

            Bu durumda; yukarıda belirtilen idarelere, tahsis, bedelsiz devir ve terk işlemi için Bakanlığımızdan talepte bulunulurken, tahsis bedelsiz devir ve terk edilecek taşınmaz malların vergi değerleri ile rayiç bedellerinin bilirkişiye başvurulmadan doğrudan idarece takdir edilerek, ayrı ayrı bildirilmesi gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesi, bu Genel yazının bağlı ilçelere de ulaştırılmasının sağlanmasını rica ederim.

 

BAKAN ADINA                                                                                          M. Akif HAMZAÇEBİ

Milli Emlak Genel Müdürü


 

(*) 23,52,85,141 ve 146 sayılı genelgelere bakınız.