T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Ankara, 10.02.1994

SAYI    :           B.07.0.MEG.0  13/3121-24383/8287

KONU  :           Konut ayrımı.

 

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

 

(Sıra No : 192)

 

NOT: İŞ BU TEBLİĞİN YETKİ DEVRİNE İLİŞKİN KISIMLAR 327 SIRA SAYILI TEBLİĞ İLE YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞTIR. tarikyasam

 

 

 

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde kamu konutlarının türleri ile bu konutlardan yararlanacak olan görevliler belirtilmekte, 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında ise, kamu konutlarının görev ve unvan gruplarna göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edilebileceğinin yetkili makamca tesbit edileceği ifade edilmektedir.

 

Bilindiği gibi, Bakanlığımıza tahsisli kamu konutlarının ayrımına ilişkin yetki bugüne kadar Bakanlığımızca kullanılmakta idi. Konutların ayrımının Bakanlığımızca yapılmasının zaman kaybına sebebiyet verdiği ve uygulama nedeniyle konutların uzun süre boş kaldığı belirlenmiştir.

 

Bu nedenle, Bakanlığımıza tahsisli kamu konutlarının görev ve unvan gruplarına göre ayrımı konusunda bundan böyle aşağıdaki gibi hareket edilmesi uygun görülmüştür.

 

İlk defa edinilen ve kamu konutu olarak, Bakanlığımıza tahsis edilen konutların  türlerine veya görev ve unvan gruplarına göre ilk olarak yapılacak ayrımları ile Bakanlığımız merkez denetim elemanlarına tahsis edilmiş veya edilecek konutlar hakkındaki tüm işlemler eskiden olduğu gibi yine Bakanlığımızca yapılacaktır.

 

Ancak; Bakanlığımzca ayrımları yapılmış olan konutların yeniden türlerine veya görev ve unvan gruplarına göre ayrımına ihtiyaç duyulması halinde, ayrımlarda değişiklik yapmaya 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa istinaden çıkarılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca defterdarlıklar yetkili kılınmıştır.

 

Ayrıca; Bakanlığımıza tahsisli konutların misafirhane, lokal, kreş vb. sosyal hizmetlere yönelik ayrımından veya kapıcı, kaloriferci dairesi bulunmayan binalarda kapıcı ve kaloriferci için hizmet tahsisli konut ayrımından önce Bakanlığımızdan izin alınacaktır.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını ve bu Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

 

                                                                                                            BAKAN ADINA

                                                                                                                   İmza          

                                                                                                          Oktay ŞATIROĞLU

                                                                                                         Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM :

Gereği : İl valiliklerine (Defterdarlık)