T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

20.01.1995

 

 

SAYI    :           B.07.0MEG.0.17/3361-24343/2771

KONU   :           Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesine  ilişkin esaslar

 

MİLLÎ EMLÂK TEBLİĞİ (*)

 

(Sıra No: 201)

 

Bilindiği gibi, Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesine ilişkin esas ve usuller 11.3.1989 gün ve 20105 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği ile bu konuyla ilgili 162 ve 170 sayılı Genelgelerimize göre yürütülmekte idi.

 

26 Haziran 1994 gün ve 21972 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Ağaçlandırma Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 23.2.1998 tarih ve 23267 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır) nedeniyle 162 ve 170 sayılı Genelgelerimizin yerine geçmek üzere Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesine ilişkin esas ve usullerin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

 

Ağaçlandırma Yönetmeliğinin "Hazine Arazilerinde Ağaçlandırma, İzin Verilmesi ve Saha Teslimi" başlıklı 9 uncu maddesine istinaden, Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin valilik ve kaymakamlıklara yaptıkları talepler aşağıdaki esaslar göz önünde tutularak incelenecektir.

 

A- Ağaçlandırma İzni Verilmeyecek Arazi:

 

Ağaçlandırma izni verilmeyecek araziler aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;

 

– Yerleşim yerlerinin gelişimi açısından iskâna açılabilecek yerlerde,

 

– Mer'a, yaylak ve kışlaklar üzerinde,

 

– Turizm potansiyeli olan yerlerde, başka bir anlatımla 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca ilan edilen turizm bölge, alan ve merkezleri ile ileride turizm amacına yönelik yatırımlara açılabilme ihtimali olan yerlerde,

 

– Deniz ve göl kıyılarında, baraj ve gölet alanlarında,

 

– İmar planları dışındaki, tek parçada ya da birbirine bitişik 2 hektardan az arazi üzerinde,

 

– Gerçek ve tüzel kişilere 300 hektardan fazla arazi üzerinde,

 

– Herhangi bir ölçekteki imar plânlarında ağaçlandırma dışında başka bir hizmete ayrılmış yerlerde,

 

– Hisseli taşınmaz mallarda,

 

– I, II, III, IV üncü sınıf tarım arazilerinde, kavak, kızılağaç, okaliptus ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı türleri dışındaki ağaç türleri için,

 

– 11.2.1989 gün ve 150 sıra sayılı Genelgenin (B) bölümünün 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 ve 17 nci madderinde belirtilen taşınmaz mallarda,

Ağaçlandırma izni verilmeyecektir. Bu tür yerler için yapılan talepler Bakanlığımıza iletilmeden geri çevrilecektir.

 

B- Ağaçlandırmaya Elverişli Alanların Tesbiti

 

1- Kadastro Geçen Yerlerde;

 

Her ilde millî emlâk, tapu, teknik tarım, varsa orman idaresi görevlilerinden oluşan 4 kişilik bir ekip kurulacak ve bu ekip Hazine adına tapuya tescilli 5, 6 ve 7 nci sınıf tarım arazileri ile aynı vasıfta olup tapuya tescil edilmemiş Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazileri belirleyip paftasına işaretleyecektir. Paftaya işaretlenen tescilsiz Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerin 11.2.1989 gün ve 151 sayılı Genelgeye göre tapuya tescili sağlanacaktır. (*)

 

2- Kadastro Geçmeyen Yerlerde;

 

Kadastro görmemiş yerlerde ise, yukarıda belirtilen ekibe yerel bilirkişi ve muhtar da dahil edilerek tapulu ve tapusuz araziler belirlenip basit krokileri düzenlenecektir. Tapuya tescil edilmemiş yerler düzenlenen krokiden yararlanılarak 151 sayılı Genelgeye göre tapuya tescilli istenecektir.

 

C- Ağaçlandırmaya Elverişli Arazilerin Duyurulması:

 

Yukarıda açıklanan çalışma sonunda belirlenen arazilerin özellikleri ve yüzölçümü il itibariyle bir liste halinde düzenlenerek millî emlâk müdürlükleri ile malmüdürlüklerinde bulundurulacaktır.

 

İsteklilere bu listelerden yararlanılarak bilgi verilecektir.

 

D- Bakanlığımıza İletilmesi Gereken Talepler:

 

Yukarıda (A) bölümünde belirtilenlerin dışındaki taşınmaz mallarla ilgili olarak ağaçlandırma talebi olduğunda 150 sıra sayılı Genelgenin (D) bölümünde belirtilen bilgi ve belgeler, Ağaçlandırma Yönetmeliğinin 11 inci maddesindeki esaslara göre sahanın ağaçlandırmaya elverişli olup olmadığını belirten ilgili orman idaresince hazırlanmış ön etüd raporu ile birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir.

 

Ayrıca maden sahaları hariç olmak üzere bir seferde 300 hektar (3000 dönüm) den fazla yer için izin verilmeyeceğinden, bu miktardan fazla yer talep edenlerden, azamî 300 hektarlık kısmın ölçekli bir kroki üzerinde işaretlenmesi istenecek ve bu kroki de Bakanlığımıza diğer bilgi ve belgelerle birlikte iletilecektir.

 

E- Taleplerin Değerlendirilmesi:

 

Bakanlığımıza iletilen talepler değerlendirilecek, ağaçlandırma faaliyeti için ön izin verilip verilmeyeceğine karar verilecektir.

 

Karar verildikten sonra aynı yer için yapılacak ağaçlandırma talepleri göz önüne alınmayacaktır. Ancak karar aşamasından önce aynı yer için birden fazla talep olduğunda (F) bölümünde belirtilen öncelik sırasına göre, aynı öncelik sırasında olanlar arasında ise ilk başvuru sahibine uygulama projesi hazırlatması için izin verilecektir.

 

F- Taleplerin Değerlendirilmesinde Uyulması Gereken Öncelik Sırası:

 

Aynı yer için birden fazla talep olduğu takdirde öncelik sırasına göre;

- Taşınmazın mülkî hudutları içinde bulunduğu köy tüzel kişiliğine,

- 6831 sayılı Orman Kanununun 34 üncü maddesine uygun olarak kurulan orman köyünü kalkındırma kooperatifine,

- O yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilere,

 

- Odunu hammade olarak kullanan en yakın sanayi kuruluşlarına (Bunlar arasında da öncelikle İktisadî Devlet Teşekküllerine),

 

- Sırasıyla genel, katma bütçeli kuruluşlarla belediyeler ve il özel idarelerine,

 

- Özel hukuk tüzel kişilerine,

 

- Gerçek kişilere,

 

Ağaçlandırma izni verilir.

 

Ağaçlandırma için ön izin verilen yerlerden tapuda kaydı olmayanların Hazine adına tescilleri sağlanır.

 

Diğer taraftan 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/d maddesinde sayılan genel, katma ve özel bütçeli idarelere Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma yapmak istedikleri takdirde bunlara tahsis yoluyla yer verilecektir.

 

G- Ağaçlandırma Uygulama Projesi:

 

Ağaçlandırma ön izni verilen istekliler bu iznin verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde serbest orman mühendisine veya orman yüksek mühendisine düzenlettirdikleri uygulama projelerini bağlı bulunulan orman işletme müdürlüğüne vererek tasdik ettirdikten sonra bu projelerden 2 nüshasını yerel millî emlâk birimine teslim edeceklerdir. Üç aylık süre içinde uygulama projesinin verilmemesi halinde ön izin iptal edilir. Köy tüzel kişiliğine veya orman köyünü kalkındırma kooperatiflerine ait uygulama projeleri orman idaresince yapılır veya yaptırılır.

Ağaçlandırma uygulama projelerinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı ve yıllar itibariyle yapılması gereken faaliyetler ayrı ayrı gösterilir. Proje süresi saha teslim tarihinden itibaren 5 yılı geçemez.

 

Yerel millî emlâk birimine teslim edilen projelerden bir adedinin Bakanlığa gönderilmesini müteakip bu proje uygun görüş için Orman Bakanlığına (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü) gönderilir.

 

Orman Bakanlığınca uygun görülen projeler, projenin netiliğine göre belirlenen azamî hak süresi ve diğer şartlarla birlikte Bakanlığımıza bildirilir.

 

İki hektardan küçük sahalarda, ön etüd raporuna göre uygulama yapılır. Ayrıca uygulama projesi düzenlenmez.

 

H- İhale Yöntemi ve Kira Süresi:

 

Ağaçlandırılacak arazi isteklisine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlıkla, azamî 10 yıl üzerinden kiraya verilecektir.

 

Kira süresi içinde yapılacak kontrollerde, arazinin projesine uygun ağaçlandırıldığı saptandığı takdirde kira süresi ağacın kesim yaşına göre azamî 99 yıla kadar uzatılabilir.

Kiralanan arazi yalnızca ağaç dikmek için kullanılacak ve bu amaç kesinlikle değiştirilmeyecektir. Arazi üzerinde hiç bir yapı veya tesis yapılmayacaktır.

 

I- Kira Bedeli:

 

Arazinin beher dönümünün (dekar) yıllık kira bedeli Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak ilk beş yılı %50 indirimli olmak üzere her yıl yeniden belirlenerek Maliye Bakanlığına bildirilir. Bildirilen bu bedeller valiliklere duyurulur.

 

İ- Taahhüt Senedine İlişkin Hususlar:

 

Hakkın süresi, başlama ve bitiş tarihi, taşınmaz malın kullanım şekli, hak sahibinin görevleri, sorumlulukları, ağaçlandırma işleminin başlama ve bitiş tarihleri, ağaçlandırmanın kontrolü, vergi, resim, harç ve diğer giderler, hakkın iptali, tahliye gibi hususlarda taahhüt senedinde bulunan hükümler uygulanır.

 

J- Sözleşmenin Feshi:

 

Arazinin amaç dışı kullanıldığı, üzerine herhangi bir yapı yapıldığının belirlendiği, iki yıl üst üste kira bedelinin yatırılmadığı takdirde sözleşme ihtara gerek kalmaksızın o güne kadar yapılmış masraflar için tazminat ödenmeksizin tek taraflı olarak feshedilir ve arazi mevcut haliyle Hazineye teslime edilir.

 

Hazineye teslim edilen arazi, istekli ise öncelikle aynı şartlarda amaç dışı kullanıldığını idareye bildiren kişiye kiraya verilebilir.

 

Gerçek kişilerin ölümü halinde, yararlanma hakkı kanunî mirasçılarına intikal eder. Ancak mirasçıların bu haktan istifade edebilmeleri, ölen kişinin yükümlülüklerini aynen kabul etmeleri şartına bağlıdır.

 

K- Bu Tebliğ Öncesinde Verilen Ağaçlandırma İzinleri:

 

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ağaçlandırma izinleri hakkında 162 ve 170 sıra sayılı Genelge hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

 

L- Yürürlükten Kaldırılan Genel Tebliğler:

 

1- 24.3.1990 gün ve 162 sayılı,

 

2- 12.4.1991 gün ve 170 sayılı,

 

Millî Em            lâk Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi edinilmesinini ve gereğini rica ederim.

        

 

                                                                                                                    İmza        

                                                                                                               İsmet ATTİLA 

                                                                                                              Maliye Bakanı

DAĞITIM      :

Gereği  :

Valiliklere


 

(*) 233 ve 238 sayılı Tebliğler ve 1997/07 sayılı Genelgeye bakınız.

(*) Bu konuda 225 sıra nolu Milli Emlak Tebliği de göz önüne alınmalıdır.