T.C.

MALİYE  BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

11.01.1995

SAYI    : B.07.0.MEG.0 14/1380

KONU  :

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ(*)

(Sıra No:214)

 

 

            Bilindiği gibi; projeye dayalı olarak yapılan alabalık üretim merkezleri için gerekli olan sular; 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/b maddesi gereğince Bakanlığımızca kiraya verilmektedir.

 

            2886 sayılı Devlet İhale Kanunun  64. maddesinde ise; "Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır. " hükmü getirilmiştir. Yine lnılan amaçla kiraya verilen sular, 2886 saylı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif usulüyle kiraya verilmektedir.

 

            Alabalık üretimi amacıyla yapılan projelerin süreli olması, yazışmaların uzun sürmesi, açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde ilan giderlerinin yıllık kira bedelinden fazla olması gibi nedenlerle alabalık üretimi için gerekli olan suların Bakanlığımızdan ön izin alınmadan 10 yıla kadar belirlenecek süreler ile;

 

            a)Tahmini bedeline bakılmaksızın, ilçelerde kaymakamların illerde ise defterdarların izniyle ihaleye çıkarılması,

 

            b)Proje sahiplerine ise, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51 (g) maddesine göre pazarlık usulüyle kiraya verilmesi,

 

            uygun görülmüştür.

 

            Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

                                                                                                                                 İmza

                                                                                                                            İsmet ATTİLA

                                             Bakan

                      

 

DAĞTIM                          :

Valiliklere (Defterdarlıklar)


 

(*) 186, 202 ve 232 sayılı Tebliğler ve 1995/03, 1995/12 ve 1997/01 sayılı Genelgelere bakınız.