T.C.

MALİYE  BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

25.06.1996

SAYI    : B.07.0.MEG.0 22/3303-77833/19590

KONU  :

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ(*)

(Sıra No:221)

 

 

            16.02.1995 gün ve 4070 sayılı "Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun"un uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 04.07.1995 tarih ve 208 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin "Yetki Devri" başlıklı XI inci bölümünde 407 sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin olarak, gerek doğrudan, gerekse bu Yasaya göre yapılacak ihalelerde, takdir edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 76 ıncı maddesi gereğince her yıl genel bütçe kanunu ile merkez ilçeler için belirlenen parasal miktarlara kadar olanların  hak sahiplerine doğrudan satışına ve ihaleye çıkarılmasına izin vermeye defterdarların yetkili olduğu, defterdarların verilen bu yetkiyi bir alt kademeye veya kaymakamlıklara devredemeyecekleri ve 4070 sayılı Yasaya göre yapılacak işlemlerinin defterdarlıkça incelenerek yukarıda belirtilen yetki çerçevesinde karara bağlanacağı belirtilmiştir.

 

            178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünde Kararnamede 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle illerde milli emlak dairesi başkanlığı kurulmasına imkan tanınmıştır. Bu çerçevede, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi illerde milli emlak dairesi başkanlıkları kurulmuştur.

 

            24.08.1995 tarih ve 22384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra birimleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesinde ise, illerde  defterdar tarafından kullanılan yetkilerin tamamen veya kısmen milli emlak  dairesi başkanına devredilebileceği ifade edilmiştir.

 

            Buna göre; milli emlak dairesi başkanlığı kurulan illerde 4070 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin 208 sıra no.lu Genel Tebliğin XI inci bölümünde belirtilen ve defterdara tanınan yetkinin milli emlak dairesi başkanına devredilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

                        Bilgi edinilmesi ve gereğini ile  bu Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

                                                                                                                                 İmza

                                                                                                                      Lütfullah KAYALAR

                                        Maliye Bakanı

                      

 

DAĞTIM:

Valiliklere


 

(*) 208,216,218 sayılı Tebliğlere bakınız