T.C.

MALİYE  BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

22.09.1997

SAYI    : B.07.0.MEG.0 14/3361-0/37159

KONU  : Yetkili merciler

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ(*)

(Sıra No:232)

 

 

            20.08.1993 tarih ve 516 sayılı K.H.K ile değiştirilen 178 sayılı "Maliye Bakanlığının Teşkkilat ve Görevleri Hakkında K.h.K"'nin 13 üncü maddesinin değişik (b) fıkrası esas alınarak düzenlenen 5.10.1993 tarih ve 186 sıra sayılı Genel Tebliğin "B-KİRAYA VERMEYE YETKİLİ MERCİLER" başlıklı bölümün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

            "Hazine özel mülkiyetinde olup tahsisli veya genel bütçeye dahil dairelerin hizmetlerini karşılamak için kiralanmış taşınmaz mallarda bulunan ve işletme hakkı verilecek büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin ve bankalar tarafından ATM makinesi kurulmak istenen mahallerin üç yıl ve daha kısa süreli kiraya verilmesi, ayrıca kira süresi bir yıldan kısa olmak kaydıyla geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmaz malların kiralama işlemleri, tahmini kira bedeline bakılmaksızın valiliklerce (Defterdarlık) yapılacak, şayet taşınmaz mal  ilçede ise, kiralama işleminden önce, valilikten (Defterdarlık) ön izin alınacaktır."

 

            Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

                                                                                             

                                                                                                   Zekeriya TEMİZEL

           Maliye Bakanı

 


 

(*) 186 ve 202 sayılı Tebliğlere bakınız.