MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 244)

 

 

(14.02.2000 tarih ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Havza-i Fahmiye olarak bilinen taşkömürü havzasının sınırları 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Teskere-i Samiyye (Başbakanlık Teskeresi) ile belirlenmiş olup, daha sonra bu sınır 1958 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilmiştir. Belirlenen bu sınırlar dahilinde kalan taşınmaz mallar Hazine adına tescil edilmiştir. Bu sahada zilyetlik yoluyla taşınmaz mal edinilmesi 1986 yılına kadar yasaklanmıştır. 05.06.1986 tarih ve 3303 sayılı “Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun” ile bu yasak kaldırılmış ve havzadaki arazilerin zilyetlik yoluyla özel mülkiyete konu edilmelerine imkan sağlanmıştır. Ancak uygulamada zilyetlik süreleri ile ilgili sorun çözümlenememiştir. Bu durum bölgenin sosyo-ekonomik gelişimini de olumsuz yönde etkilemiştir.

 

Sorunun çözümü ile ilgili olarak, Havza-i Fahmiye sınırları içinde kalmaları nedeniyle Maliye Hazinesi adına tescil edilmiş bulunan taşınmaz malların zilyetlik durumu araştırıldıktan sonra hak sahiplerine bedelli devrine ilişkin 11.11.1999 tarih ve 4479 sayılı “3303 Sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıda açıklanan hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

 

1. Başvuru

 

4479 sayılı Kanunun bedelli devir hükümlerinden yararlanmak için, zilyetlerin yahut bunların kanunî veya akdî haleflerinin örneği bu Tebliğe ekli dilekçe (Ek:1) ile 31.12.2000 tarihine kadar devrini istedikleri taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya malmüdürlüklerine başvurmaları gerekir. Başvuruların posta ile iadeli ve taahhütlü olarak da yapılması mümkündür. Ancak, bu talebin kabul edilebilmesi için, başvurunun 31.12.2000 tarihine kadar, ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğüne ulaşması zorunludur.

 

2. Hak Sahipliği

 

3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddeye göre; bedelli devir hükümlerinden yararlanmak için;

 

a) Kanunda öngörülen süre içinde, zilyetlerin veya kanunî veya akdî haleflerinin başvuruda bulunmuş olması,

 

b) Devri istenen taşınmaz malın, 3303 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19.06.1986 tarihinden önce, kadastro veya tapulama çalışmaları sonucunda, Hazine adına tescil edilmiş olması(19.06.1986 tarihinden sonra, hangi yolla edinilirse edinilsin, Hazine adına tescil edilen yerlerde, bu Kanuna göre bedelli devir yapılamaz),

 

c) Taşınmaz malın, 1958 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilen sınırları da dahil olmak üzere, Havza-i Fahmiye sınırları içinde olması,

 

d) Taşınmaz malın, 3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:2’nci maddesinde sayılan yerlerden olmaması,

 

e) Devir talebinde bulunanların; kadastro veya tapulama tutanağında, tapulama veya kadastro komisyonu kararında veya mahkeme ilâmlarında, zilyet veya bunların kanuni veya akdi halefi olması,

 

gerekmektedir.

 

3. Devir Konusu Yapılacak Taşınmaz Malların Miktarları

 

3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddeye göre bedelli devir konusu yapılacak yerlerin miktarı konusunda da sınırlama getirilmiştir. Buna göre; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14’üncü maddesinde belirtilen miktarlara kadar bedelli devir yapılabilecektir.

 

Kadastro Kanununun 14’üncü maddesi, kazandırıcı zaman aşımı yoluyla edinilebilecek taşınmaz malların miktarı konusunda; sulu arazide 40, kuru arazide 100 dönümlük bir sınırlama getirmiştir.

 

Bu nedenle, tek bir zilyede veya bunun kanunî ve akdî haleflerinin tümüne, sulu arazide 40 ve kuru arazide 100 dönümden fazla taşınmaz mal devre konu edilmeyecektir.

 

4. Devir Konusu Yapılmayacak Taşınmaz Mallar

           

            Devir konusu yapılmayacak taşınmaz mallar 3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:2’nci maddede belirtilmiştir.

 

5. Devir Bedeli

 

            Taşınmaz malların zilyetlerine veya bunların kanuni veya akdi haleflerine devri sırasında alınacak bedelin hesaplanmasında esas alınacak tutar, 492 sayılı Harçlar Kanunun 63’üncü maddesinde açıklanan harca esas değerdir.

 

            6. Devir Bedelinin Ödenmesi

 

            Taşınmaz mallar için belirlenen devir bedeli, 3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddeye göre, peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödenmesi durumunda, bedelin 1/4'ü ile vergi, resim, harç, katkı payı ve diğer giderler peşin tahsil edilir. Peşin ödemelerde bedelin ve diğer giderlerin, taksitle ödemelerde, peşinat ve diğer giderlerin, hak sahibine yapılacak tebligatı izleyen otuz gün içinde ödenmesi gerekir.

 

            Taksitle ödeme hallerinde hak sahiplerinden, bu Tebliğe ekli taahhütname  (Ek-2) alınır. İki nüsha olarak düzenlenecek taahhütnamenin birisi, hak sahibine verilir. Taksitler, en çok 24 ayda ve dört eşit taksitte alınır. Taksitler, kanunî faizleri ile birlikte tahsil edilir. İlgililerin kabul etmeleri halinde; taksit tutarları, daha kısa zamanda ve daha az sayıdaki taksitle de ödenebilir.

 

            7. İfraz İşlemleri

 

            3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddeye göre; ifraz işlemleri fiilî duruma göre; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılır ve tüm masraflar hak sahiplerince karşılanır.

 

            İfraz işlemlerinde, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Uygulama Yönetmelikleri hükümleri uygulanmaz.

 

8. Devir ve Tescil İşlemleri

 

            Taşınmaz malların bedelinin peşin veya taksitle ödenmesi durumunda; bedelin tamamı ve kanunî faizleri, vergi, resim, harç, katkı payı ve diğer giderler tahsil edildikten sonra hak sahibi adına tescil edilir.

 

            Hak sahiplerinin kanunî veya akdî halef olmaları ve sayılarının birden fazla olması halinde, taşınmaz mal, mümkünse müstakil mülkiyet, değilse, bu kimselerin payları oranında ve müşterek mülkiyet esaslarına göre tescil edilir.

            Tescil işlemi için tapu sicil müdürlüklerine yazılacak yazılarda 3303 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şerh ile 3’üncü maddesinde belirtilen sınırlamaların beyanlar hanesinde gösterilmesi istenir.

 

            9. Devir Bedellerinin Ödenmemesi

 

a) Peşin ödemelerde, bedel ile birlikte vergi, resim, harç, katkı payı ve diğer giderlerin tebligatı izleyen otuz gün içinde ödenmemesi halinde hak sahipliği ortadan kalkar ve taşınmaz malın tahliyesi sağlanır.

 

b) Taksitle ödemelerde, satış bedelinin 1/4'ü ile birlikte vergi, resim, harç, katkı payı ve diğer giderlerin tebligatı izleyen 30 gün içinde yatırılması esas olup aksi durumda hak sahipliği ortadan kalkar ve taşınmaz malın tahliyesi sağlanır.

 

Taksit bedellerinin belirlenen sürede ödenmemesi halinde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle geçmiş dönemlere ait taksit tutarları son taksit süresi sonuna kadar tahsil edilebilir.

 

Son taksit süresi sonuna kadar herhangi bir sebeple ödenmemiş taksit bedeli ile buna ilişkin gecikme faizinin bulunması halinde hak sahipliği ortadan kalkar, tahsil edilen bedeller ve alınan faizler ilgilisine ödenerek taşınmaz malın tahliyesi sağlanır.

 

10. Ret ile Sonuçlanmış Tescil Davaları

 

3303 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi hükmüne göre; evvelce açılan davalarda, taşınmaz malın kömür havzasında kalması nedeniyle verilen tescil taleplerinin reddine dair kararlar muhkem kaziye (Kesin hüküm) teşkil etmez.

 

Bu hüküm, yeniden tescil davası açma yanında, zilyetlikle edinme için de geçerlidir. Kadastro yapılacak yerlerde, zilyetlikle edinme konusundaki tüm şartların mevcut olması halinde, kesin hükme bakılmaksızın, ilgililer adına tespit ve tescil yapılabilecektir.

 

            11. Kanunların Uygulanması Yetkisi

 

            3303 ve 4479 sayılı Kanunlarla ilgili her türlü işlemleri yapmaya, illerde defterdarlıklar, ilçelerde malmüdürlükleri yetkilidir. Tereddüt edilen konularda, malmüdürlükleri defterdarlıklardan, defterdarlıklar da Bakanlıktan görüş alacaklardır.

 

            Tebliğ olunur.

 

Ekler:

-Başvuru Dilekçesi

-Taahhütname

EK-1

 

 

...............Defterdarlığına/Malmüdürlüğüne

 

....................

 

 

 

            .................ili,................ilçesi,.............................köyü/mahallesi,.........................mevkiinde bulunan ve tapunun ...............pafta,.............ada ve ..................parsel numarasında..................m2 yüzölçümlü olarak Hazine adına kayıtlı taşınmaz malı, 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna, 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddeye göre, bedeli karşılığında almak istiyorum.

 

            Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

                                                                                              Adı ve Soyadı   :

                                                                                              Tarih                 :

                                                                                              İmza                 :

Tebligat Adresim:                                                                                                                

......................................

......................................

......................................

 

EKLER:

1. Kadastro tutanağı,

2. Varsa, kadastro komisyonu kararı,

3. Varsa, mahkeme kararı,

4. Varsa, veraset ilâmı,

5. Başvuru vekâleten yapılıyorsa, vekâletname,

6. Verilmesi istenen diğer belgeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

 

TAAHHÜTNAME

 

 

 

            .................ili,................ilçesi,.............................köyü/mahallesi,........................mevkiinde bulunan ve tapunun ...............pafta,.............ada ve ..................parsel numarasında..................m2 yüzölçümlü olarak Hazine adına kayıtlı taşınmaz malı, 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna, 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1'inci maddesi hükümlerine göre, bedeli karşılığında almak için başvuruda bulundum/bulunduk.

 

            Taşınmaz malın bedelinin 1/4'ü olan ..................................TL'yi...................tarih ve ................sayılı makbuzla ödedim/ödedik.

 

            Geriye kalan..............................TL'nin iki/üç/dört eşit taksitte ve kanunî faizi ile birlikte aşağıdaki tarihlerde ödenmesini taahhüt ediyorum/ediyoruz.

 

                                               Taksit Tutarı (TL)                                     Ödeme Tarihi

Birinci taksit                 ..............................                                          .../.../.....

İkinci taksit                   ..............................                                         .../.../.....

Üçüncü taksit               ..............................                                         .../.../.....

Dördüncü taksit              ..............................                                       .../.../.....

 

            Yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmediğim/getirmediğimiz takdirde idarece alınan devir bedelleri ile kanuni faizlerinin, faizsiz olarak tarafıma ödeneceğini, idareden herhangi bir faiz veya başka bir ad altında hak ve tazminat talep edemeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.    ...../..../....

 

 

 

                                                                                              Adı ve Soyadı     :

                                                                                              Tarih                   :

                                                                                              İmza                   :

 

                                                                                              Damga pulu  :

 

Tebligat Adresim:                                                                                                                

..............................

..............................

..............................

 

 

NOT: Taahhütnamede .../... şeklinde gösterilenlerden uygun olmayanlar çizilir ve imza edenler vekil ise, vekâletname örnekleri, taahhütnameye eklenir.