T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : B.07.0.MEG.0

Konu: Sözleşmedeki artış oranları hk.

 

 

 

 

 

Millî Emlak Genel Tebliği

(Sıra No: 248)

 

           

            18 Şubat 2000 tarih ve 23968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 16.02.2000 tarih ve 4531 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 1. maddesi ile, sözleşmelerde kararlaştırılan kira paralarının 2000 yılında yıllık % 25, 2001 yılında ise % 10 oranında artırılabileceği öngörülmüştür.

 

            4531 sayılı Kanuna paralellik sağlanması amacıyla, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallardan, sözleşmelerinde aksine hüküm olsa dahi kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen ve kullanım hakkı verilenlerin 2001 yılındaki artış oranının, % 10 olarak uygulanması uygun görülmüştür.

 

            2946 sayılı Kanun kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira birim bedellerinin tespitine esas teşkil eden tüm unsurlar, 10.03.2000 tarihli 23989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 246 sıra numaralı Millî Emlak Genel Tebliğine göre hesaplanan miktarlar üzerinden 15.01.2001 tarihinden geçerli olmak üzere % 10 oranında artırılarak tahsil edilecektir.

           

            Tebliğ olunur.

 

                       Sümer ORAL

                       Maliye Bakanı