T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    : B.07.0.MEG. 0 . 26.3380-1

 

Konu  : 250 sıra Nolu Milli Emlak

              Genel Tebliği

 

 

 

BAŞBAKANLIĞA

(Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü)

 

 

Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına alınanlardan konut ve arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunanların taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak 20.12.2000 tarih ve 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 57 inci maddesi uyarınca uygulamaya yönelik olmak üzere düzenlenen 250 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazetede yayımlanmak üzere ilişikte gönderilmiştir.

 

         Gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                                        Sümer ORAL

  Maliye Bakanı

 

 

 

 

EK: 5 nüsha Milli Emlak   

       Genel Tebliği

 

 

 

Tebliğin 245’ten farklı olan bölümleri kırmızı,

            Başbakanlıkça değiştirilen kısımları mavi,

                                               İle gösterilmiştir.

 

 

*Tebliğ,  Gn.Md.Yrd. tarafından paraflandıktan,  fotokopi ile  5 nüsha olarak çoğaltıldıktan ve mühürlendikten sonra Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

*Daha sonra Başbakanlıkça yapılan değişikler iki nüsha (paraflı ve mühürlü) olarak yeniden gönderilmiştir.

 

Maliye Bakanlığından:

 

 

(07.Şubat.2001 tarih ve 24311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

 

 

 

 

Milli Emlak Genel Tebliği

(Sıra No: 250)

 

 

 

Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına   kabul edilenleri konut sahibi yapmak üzere 1991 yılında başlatılan çalışmalar çerçevesinde başvuruda bulunanların bir kısmı konut sahibi olmuş, bir kısmına yatırdıkları avans tutarları geri ödenmiş, büyük bir kısmı ise bugüne kadar konut sahibi olamamıştır.

 

Bu nedenle, Devlet tarafından başlatılan bu uygulama dolayısıyla, avans ödemesinde bulunan ve bugüne kadar konut sahibi olamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 20/12/2000 tarihli ve 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 57 nci maddesinde aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir.

 

“Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına  alınanlardan, konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak öngörülen avansı açılan banka hesaplarına yatırmış olanların (avansları iade edilenler hariç) kurdukları kooperatiflere, mülkiyeti Hazineye ait arsa ve arazileri, metrekare değeri ikiyüzkırkbin Türk Lirasından aşağı olmamak üzere harca esas değerinden satmaya; satış bedelinden, avansın yatırıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Alman Markı alış kurundan karşılığının, satışın yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası Alman Markı alış kuru karşılığı Türk lirasına çevrilerek bulunan tutarı mahsup etmeye ve bu konudaki esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.”

 

Bakanlığımıza verilen bu yetkiye dayanılarak mülkiyeti Hazineye ait  arsa ve arazilerin; üyeleri bu maddede belirtilen hak sahiplerinden oluşan kooperatiflere satışında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

 

 

1-    Satışın Yapılacağı Tüzel Kişilik Ve Satış Şekli

 

1.1. Tüzel kişilik

 

Söz konusu maddede geçen kooperatif deyimi; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa  göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ana sözleşme hükümleri çerçevesinde bu amaçla kurulan ve üyeleri Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına  alınanlardan oluşan sınırlı sorumlu konut yapı kooperatiflerini ifade etmektedir.

 

1.2. Satış şekli

 

Hazine taşınmaz mallarının; Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına  alınanların üye olduğu kooperatiflere, bedeli peşin  ödenmek suretiyle doğrudan satışı yapılacaktır.

 

2- Başvuru Şekli, Yeri Ve Eklenecek Belgeler

 

2.1. Başvuru şekli

 

Satış talebi; 1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına  alınanlardan konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak öngörülen avansı açılan banka hesaplarına yatırmış olanların adına hiç bir hak sahipliği (Devletçe verilmiş haklardan hiç bir hissesi) bulunmayanların üye olduğu kooperatifler tarafından uygulamanın 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile sınırlı olması nedeniyle 01/10/2001 tarihine kadar ilgili yerlere dilekçe ile yapılacaktır.

 

2.2. Başvuru yeri

 

Kooperatifler; Hazineye ait  taşınmaz malları satın alma taleplerini, taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya malmüdürlüklerine yapacaklardır.

 

2.3. Eklenecek belgeler

 

Kooperatifler; satın alma taleplerine ilişkin dilekçelerine; kooperatif üye listesi ile birlikte, üyelerinin her birine ait;

 

a) Bulgaristan’dan ülkemize göçmen olarak geldiklerine ve daha sonra Türk vatandaşlığına  kabul edildiklerine ilişkin ilgili Bakanlıktan alınacak belgeleri,

b) Konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak öngörülen avansın açılan banka hesaplarına yatırıldığına ilişkin ilgili banka dekontlarını ve buna ilişkin olarak düzenlenmiş tasdikli bir listeyi,

c) Adına Devletçe verilmiş hiçbir hak sahipliği bulunmadığına dair ilgili  Devlet Bakanlığından ve köy hizmetleri il Müdürlüklerinden alınacak belgeyi,

d)Varsa verilmesinde fayda olacağına kanaat getirilen diğer belgeleri,

 

ekleyeceklerdir.

 

3-Satışa İlişkin Esas Ve Usuller

 

3.1. Konut sayısının belirlenmesi

 

Hazine taşınmaz malları; öncelikle, konut ve arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunulan illerle sınırlı olmak kaydıyla kooperatif merkezinin bulunduğu il sınırları dahilinde olacaktır.

 

Hak sahiplerinin konut ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla satılacak Hazine taşınmaz malları mevcut imar durumu da dikkate alınarak tespit edilecektir. Bu amaçla yetkili makamlarca onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım ve/veya 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bulunduğu ve konut yapımı için ayrılan alanlar seçilecektir.

 

Bu alanlarda, satılabilecek Hazine taşınmaz mallarının bulunmaması halinde aynı şartlarla Maliye Bakanlığınca belirlenecek diğer il sınırları içinde yer alan Hazine taşınmaz malları da satılabilecektir.

 

Hazine taşınmaz malları üzerinde belirlenen planlar doğrultusunda yapılabilecek  maksimum konut sayısı, net 85 lik kullanım alanı baz alınmak suretiyle hesaplanarak satış işleminden önce belirlenecektir.

.

Kooperatife satışı uygun görülen taşınmaz malların üzerinde kooperatif üye sayısından fazla oluşacak bağımsız bölümlerin mülkiyeti kat karşılığı paylaşım esasına göre %50 oranında Hazineye kalacaktır.

 

3.2. Pazarlık usulü ile satış

 

Hazineye ait taşınmaz mallar, kooperatiflere pazarlık usulü ile doğrudan ve bedeli peşin alınarak satılacaktır. Aynı taşınmaz malı birden fazla kooperatifin talep etmesi durumunda en fazla bedeli teklif eden kooperatif tercih edilecektir.

 

 

3.3. Taşınmaz malın bedelinin tespiti

 

Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 57 nci maddesinde ikiyüzkırkbin Türk lirasından aşağı olmamak üzere harca esas değer üzerinden hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda taşınmaz malların satış bedelinin tespitinde öncelikle harca esas değerin tespiti gerekmektedir.

 

Harca esas değer; 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacaktır.

 

Yapılan hesaplamalar neticesinde harca esas değerin, maddede belirtilen asgari bedelden aşağı olması halinde Hazineye ait taşınmaz malların satışında asgari birim değeri olarak 240.000.- (İkiyüzkırkbin)TL, aksi durumda ise harca esas değer dikkate alınacaktır.

 

3.4. Yatırılan avans tutarlarının güncelleştirilmesi

 

Söz konusu maddede; Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinden, daha önce bu amaçla açılan banka hesaplarına yatırıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Alman markı alış kuru cinsinden karşılığının, satışın yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru karşılığı Türk Lirasına dönüştürülerek mahsubu öngörülmüştür.

 

Kooperatif  üyeleri farklı tarihlerde ve farklı miktarlarda DM karşılığı Türk Lirası avans yatırmış olabilirler. Öncelikle yatırılan bu avanslar Hazine hesabına aktarılacaktır.

 

Satış bedelinden mahsup edilecek tutar, avans olarak yatırılan tutarın Alman Markı karşılığının Hazine taşınmaz malının satıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.

 

Bu şekilde her bir üye için ayrı ayrı hesaplanan miktarlar toplanacak, böylece bulunacak toplam tutar; kooperatifin ödeyeceği taşınmaz mal satış bedelinden mahsup edilecek tutar olacaktır.

 

Taşınmaz mal satış bedelinden mahsup edilecek tutar düşüldükten sonra kalan tutar satışın yapıldığı kooperatif tarafından bu tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenecektir.

 

 

 

 

3.5. Ferağ

 

Taşınmaz malın satış bedeli ile diğer giderlerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ilgilisi tarafından  ödenmesinden sonra tapuda ferağ verilir.

 

3.6. Devir şartları

 

a) Söz konusu kooperatiflere satışı yapılan taşınmaz mallar satış amacına aykırı olmamak şartıyla üyelerine kat mülkiyeti esaslarına göre devredilir.

 

b) Devir yapılan üyeler adına Devletçe verilmiş başka bir hak sahipliğinin sonradan tespit edilmesi halinde verilen hak geri alınır. Kişi bu durumda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 

3.7. Amaç dışı kullanım

 

 Bu amaçla yapılan satışlarda, taşınmaz mallar amaç dışında kullanılamaz. Bu hususta  mal sahibi Hazinenin Medeni Kanunun 660 ıncı maddesi uyarınca  10 yıl süre ile vefa hakkına sahip olduğu yönünde tapu kütüğüne şerh verilir.

 

Borçlar Kanununun 213 üncü maddesi uyarınca bu tebliğ ekinde yer alan vefa hakkına ilişkin sözleşme örneği resmi şekilde taraflar arasında düzenlenir.

 

4- Diğer Hususlar

             

         Bu tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 ncü maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Tebliğ olunur.

 

 

 

Ek: Vefa Hakkı Sözleşmesi

 

 

 

 

 

 

EK

 

VEFA HAKKI SÖZLEŞMESİ

 

 

TARAFLAR

 

 

...............Defterdarlığı (bundan böyle idare olarak anılacaktır) ile.....................Konut Yapı Kooperatifi (bundan sonra sadece kooperatif olarak anılacaktır).

 

Madde 1- Konu

 

İlimiz,..............İlçesi,.................Mahallesi/Köyünde,..................Yöresinde bulunan,.......pafta,..........ada,........parsel numaralı,................  yüzölçümlü taşınmaz malın/malların.............................TL bedelle, ..........sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine istinaden aşağıda belirtilen şartlar dahilinde kooperatife satışından ibarettir.

 

Madde 2- Ödeme Şekli

 

Taşınmaz malın bedeli peşin olarak ödenecektir.

 

Madde 3- Satış Şekli

 

Hazineye ait taşınmaz mallar, kooperatiflere  pazarlık usulü ile doğrudan ve bedeli peşin alınarak satılacaktır. Aynı taşınmaz malı birden fazla kooperatifin talep etmesi durumunda en fazla bedeli teklif eden kooperatif tercih edilecektir.

 

Madde 4- Ferağ

 

Taşınmaz malın satış bedeli ile diğer giderlerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ilgilisi tarafından  ödenmesinden sonra tapuda ferağ verilir.

 

Madde 5- Devir Şartları

 

a)    Söz konusu kooperatiflere satışı yapılan taşınmaz mallar satış amacına aykırı olmamak şartıyla üyelerine kat mülkiyeti esaslarına göre devredilir.

b) Devir yapılan üyeler adına Devletçe verilmiş başka bir hak sahipliğinin sonradan tespit edilmesi halinde verilen hak geri alınır. Kişi bu durumda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 

 

 

Madde 6- Amaç Dışı Kullanım

 

 Bu amaçla yapılan satışlarda, taşınmaz mallar amaç dışında kullanılamaz. Bu hususta  mal sahibi Hazinenin Medeni Kanunun 660 ıncı maddesi uyarınca  10 yıl süre ile vefa hakkına sahip olduğu yönünde tapu kütüğüne şerh verilir.

 

Madde 7- Vergi, Resim, Harç Ve Benzeri Mali Yükümlülükler

 

Taşınmaz mal/malların satışından ve iş bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğan ve ödenmesi gereken her türlü vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler Kooperatife aittir.

 

Madde 8- Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri

 

Bu Taşınmaz mal/mallar ile ilgili her türlü uyuşmazlıklar; taşınmaz malın/malların bulunduğu yer mahkemeleri ve icra dairelerinde görülecektir.

 
 
 
 
 
TARAFLAR

 

SATICI                                                                        ALICI