T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.MEG.0.8/3307-0

 

Konu:

 

 

 

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No:.....252..)

 

         Bilindiği gibi; kesin inşaat yasağı getirilen 1. ve 2. derece arkeolojik ve 1. derece doğal sit alanında bulunan mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar için, 237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği gereğince taşınmaz malların değerini gösteren belge maliklere verilmekte, maliklerce de Hazineye ait taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan satış ihalelerine katılıp, geçici ihalenin üzerine yapılması halinde, ihale bedeli anılan Tebliğ esaslarına göre belge ile ödenmekte idi.

 

         Ancak, Danıştay 6. Dairesinin 19/12/1999 tarih ve E:1999/4799, K: 2000/6483 sayılı kararı ile 237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine istinaden yapılan uygulama iptal edilmiştir.

 

         Bu konuda Bakanlığımızca yeni düzenleme yapılıncaya kadar 237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre işlem yapılmaması gerekmektedir.

 

         Bilgi edinilmesini ve bu Genel Tebliğin İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

 

Ek:Danıştay Kararı

 

Sümer ORAL

Maliye Bakanı