T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı  : B.07.0.MEG.0.14/3361-0/

Konu :

 

 

Millî Emlak Genel Tebliği

( Sıra No:  258 )

 

4531 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanuna1 paralellik sağlanması amacıyla, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallardan, sözleşmelerinde aksine hüküm olsa dahi kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen ve kullanım hakkı verilenlerin 2001 yılındaki artış oranının %10 olarak uygulanması uygun görülmüş, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunun2  kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedellerinin tespitine esas teşkil eden tüm unsurların, 246 sıra numaralı Millî Emlak Genel Tebliğine3 göre hesaplanan miktarlar üzerinden 15.01.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 10 oranında arttırılarak tahsil edileceği 248 sıra numaralı Millî Emlak Genel Tebliği4  ile duyurulmuştu.

 

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna5 4531 sayılı Yasa ile eklenen Geçici 7 inci maddenin, birinci fıkrasının ilk tümcesindeki " ... 2001 yılında ise yıllık % 10 ..." ibaresi Anayasa Mahkemesinin 19.07.2001 tarih ve Esas Sayısı: 2001/303, Karar Sayısı: 2001/333 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. İptal kararı 15.09.2001 tarih ve 24524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu nedenle, 248 sıra numaralı Millî Emlak Genel Tebliği 15.09.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Buna göre, 15.09.2001 tarihinden itibaren Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallardan, kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen ve kullanım hakkı verilenlerin kira, irtifak ve kullanım hakkı bedellerindeki artışlarda sözleşmelerindeki hükümlerin uygulanması gerekmektedir.

 

            Tebliğ olunur.

 

 

Sümer ORAL

Maliye Bakanı

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

18.02.2000 tarih ve 23968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2  11.11.1983 tarih ve 18218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

3  10.03.2000 tarih ve 23989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

4  12.01.2001 tarih ve 24285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

5  27.05.1955 tarih ve 9013 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.