T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

SAYI   : B.07.MEG.0.17/3314-7561/34706                     27.09.2002/34706

 

KONU : 165 Sıra No.lu Genel Tebliğde

     Değişiklik

 

 

(Sıra No:263)

 

.............................. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

 

 

         Bilindiği üzere; kıyılarımızda tesisleri bulunan bazı sanayi kuruluşlarının sahibi yatırımcı şirketlere, ürettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderebilmeleri ve işletmelerine gelecek hammaddeleri boşaltabilmeleri için, tesislerinin önüne isabet eden Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde, ilgili mevzuat çerçevesinde “iskele ve dolgu alanı” yapma izni verilmiş ve bu alanlar üzerinde de, ilgili yatırımcı şirketler lehine, Bakanlığımız ile bu yatırımcılar arasında düzenlenen sözleşmeler (notere tasdik edilen taahhüt senetleri veya tapuda düzenlenen resmi senetler) ile, tapuda üst (irtifak) hakkı tesis edilmiş veya kullanma izni verilmiş ve halen de verilmektedir.

 

Bakanlığımızın 01.06.1990 tarih ve 165 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile de; Bakanlığımızca kendilerine kullanma izni verilen veya lehlerine üst hakkı tesis edilen bu yerler ile bu yerleri yukarıda belirtilen veya ticari amaçlarla ya da limancılık faaliyeti yapmak üzere kullanan yatırımcı şirketlerle ilgili olarak yapılması gereken işlemlere ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

         Uygulamada, belirtilen alanlar üzerinde kendilerine kullanma izni verilen veya lehlerine üst hakkı tesis edilen şirketlerin hisselerinin Bakanlığımızca belirli koşullarla verilen izne istinaden devri halinde; hisselerin % 51 ve daha fazlasını devralan kişiler ile bu kişilerin % 10 ve daha fazla payla kurucuları oldukları veya kurucu ortak olmamakla birlikte, sonradan hisse satın almak suretiyle % 51 ve daha fazla hissesine sahip oldukları dış ticaret sermaye şirketleri aracılığı ile ithal veya ihraç edilen mallara ilişkin yükleme ve boşaltmalarda bu şirketlerden maktu kullanım bedeline ilave olarak bu tesislerin kullanımı nedeniyle nisbi bedel (% 15 oranında Hazine payı) alınmasının haksız rekabete yol açtığı görülmüştür.

 

 

./..

 

 

-2-

 

 

 

Bu sebeple, yukarıda belirtilen hususlarda dikkate alınmak suretiyle; uygulamadaki sorunların giderilmesi ve haksız rekabet yaratılmaması amacıyla, belirtilen alanlar üzerinde kendilerine kullanma izni verilen veya lehlerine üst hakkı tesis edilen şirketlerin hisselerinin Bakanlığımızca belirli koşullarla verilen izne istinaden devri halinde, hisselerin % 51 ve daha fazlasını devralan kişiler ile bu kişilerin % 10 ve daha fazla payla kurucuları oldukları veya kurucu ortak olmamakla birlikte sonradan hisse satın almak suretiyle % 51 ve daha fazla hissesine sahip oldukları dış ticaret sermaye şirketleri aracılığı ile ithal veya ihraç edilen mallara ilişkin yükleme ve boşaltmalarda bu şirketlerden maktu kullanım bedeline ilave olarak bu tesislerin kullanımı nedeniyle nisbi bedel (% 15 oranında Hazine payı) alınmamasını ve gerektiğinde sözleşmelerinde de bu yönde düzenleme yapılmasını sağlamak amacıyla; Bakanlığımızın 01.06.1990 tarih ve 165 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin (I) maddesinin;

 

“I-İrtifak hakkı kurulmuş ve kurulacak iskelelerden;

        

  a)Hak sahibi şirkete ait,

 

  b)Hak sahibi şirketin en az % 10 payına sahip kurucu ortaklarına veya bu oranda kurucu ortak olmamakla birlikte, hak sahibi şirketin hisselerinin % 51 veya daha fazlasını sonradan satın alan ortağa ait,

 

  c)Yukarıda belirtilenlere ait olup, bunların en az % 10 payla kurucuları oldukları veya bu oranda kurucu ortak olmamakla birlikte, hisselerinin % 51 veya daha fazlasını sonradan satın alan ortağın hissedar olduğu dış ticaret sermaye şirketleri aracılığı ile ithal ve ihraç edilen,

 

  d)Transit ticarete konu,

 

  Mallara ilişkin yükleme ve boşaltmalardan maktu bedel,

 

  e)Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan yüklere ilişkin yükleme ve boşaltmalar karşılığı olarak da nisbi bedel,

 

  Alınması ve nisbi bedeli ödemeyenlere, üçüncü kişilere ait yükler için liman ve gümrük hizmeti verilmemesi uygun görülmüştür.”

 

Şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

./..

 

 

 

 

-3-

 

 

Bu maddede yapılan değişikliğe paralel olarak; aynı Genel Tebliğin 4’üncü maddesinin (b) fıkrasının birinci ve ikinci bentleri de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

-I/b maddesinde, hak sahibi şirketin en az % 10 payına kurucu ortak olarak değil de, sonradan % 51’den az (% 50 ve daha az) hisse satın alma suretiyle sahip olmuş kişilerin mallarının yükleme-boşaltma işlemleri maktu bedel karşılığı yapılmayacak, nisbi bedel de alınacaktır.

 

-Hak sahibi şirkete veya bu şirketin en az % 10 payına kurucu ortak olarak sahip kişilere veya bu oranda kurucu ortak olmamakla birlikte, hak sahibi şirketin hisselerinin % 51 veya daha fazlasını sonradan satın alan ortağa ait malların ithal ve ihracı bunların kurucu ortak olarak en az % 10 payına sahip oldukları veya bu oranda kurucu ortak olmamakla birlikte, hisselerinin % 51 veya daha fazlasını sonradan satın alan ortağın hissedar olduğu bir dış ticaret sermaye şirketi aracılığı ile yapılıyor ise, bu malların yükleme-boşaltma işlemleri maktu bedelden yararlanacak ve nisbi bedel alınmayacaktır.

 

Bilgilerini, gereğini ve bu Genel Tebliğin İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

 

 

 

Halit DEMİR

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Valiliklere (Defterdarlıklar)