T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

Sayı   :B.07.0.MEG.0.16/3363-0

Konu :Kiralama

 

 

 

 

 

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 267)

 

         178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan “Devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin gerekli görülen hallerde kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer yerler ile Devletin özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan su ürünleri üretim yerleri, kaynak suları ve taş, kum, çakıl ve toprak ocaklarının kiraya verilmesi işlemlerini yapmak,” hükmü gereği ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer yerler ile Devletin özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan su ürünleri üretim yerleri ile kaynak ve yer altı sularının kiraya verilmesi işlemleri Bakanlığımızca yürütülmekteydi.

3.7.2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer yerler ile Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan su ürünleri üretim yerleri ile kaynak ve yer altı sularının kiraya verilmesi yetkisi il özel idarelerine verilmiştir.

Buna göre 4916 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19.07.2003 tarihinden itibaren;

- Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda bulunan su ürünü üretim yerlerinin,

-Yeraltı suları ile Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak sularının,

         kiralanmasına ilişkin işlemlerin il özel idare müdürlüklerince yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra defterdarlık veya malmüdürlüklerine yapılacak başvurular il özel idare müdürlüklerine intikal ettirilecektir.

19.07.2003 tarihinden önce, kiraya verilen su ürünü üretim yerleri ile kaynak ve yeraltı sularına ait kira sözleşmeleri ile dayanağı belgelerin onaylı birer örneklerinin dosya halinde ilgili il özel idare müdürlüklerine devri işlemleri, defterdarlık veya malmüdürlüklerince en geç 15.10.2003 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Söz konusu Kanunun yürürlüğe girdiği 19.07.2003 tarihinden önce, kiraya verilen su ürünü üretim yerleri ile kaynak ve yeraltı sularına ait kira bedellerinin tahsiline, 31.12.2003 tarihine kadar Bakanlığımızca devam edilecektir.

         04.11.1989 tarihli ve 155 sıra numaralı, 15.02.1990 tarihli ve 161 sıra numaralı ve 11.01.1996 tarihli ve 214 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

                                                                                      Kemal UNAKITAN

                                                                                         Maliye Bakanı