T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 09.03.2004

 

Sayı   : B.07.0.MEG.0.22/3303-28886/7363

Konu : Satış ve Onay Yetkisi

 

 

 

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 276)

 

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesinde “Taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonların ne miktara kadar ihaleye salahiyetleri oldukları, her yıl genel bütçe kanununda gösterilir.” hükmü yer almaktadır. Yılı bütçe kanunlarında bu parasal sınırların, her biri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır.

 

Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; taşınmazların satışa çıkarılmadan önce Bakanlıktan izin alınacağı, izin alınmadan satışa çıkarılabilecek taşınmazların ise Bakanlıkça belirleneceği ifade edilmektedir.

 

Buna göre; 11.02.1989 tarih ve 150 sıra sayılı Genel Tebliğin (A) bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

“A-Satış ve Onay Yetkisi

 

Hazineye ait taşınmazlardan, tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince her yıl Genel Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katına kadar olanları satışa çıkarmaya izin vermeye ve il merkezlerinde yapılan ihaleleri (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katına kadar onaylamaya defterdar/milli emlak dairesi başkanı, ilçelerde ise (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katına kadar olan taşınmazların ihalelerini onaylamaya kaymakam yetkilidir.

 

Defterdarlar ve milli emlak dairesi başkanları bu yetkiyi bir alt kademeye veya kaymakamlıklara devredemez. İlçelerden gelen satışa çıkarma iznine ilişkin talepler incelenerek, yukarıda belirtilen yetki çerçevesinde en geç 1 ay içinde karara bağlanır.

 

Bu yetki çerçevesinde satılan taşınmazların ihalelerinin onaylanması, mahalli ita amirlerinin parasal yetki sınırı üzerinde ise onay için Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Bakanlığa gönderilecek ihale onay formlarına 03.04.1998 gün ve 3303-28886/10285 sayılı yazımız ekinde örneği gönderilen bilgi formu, kıymet takdirine ilişkin komisyon kararı ile ihale (müzayede) tutanağı eklenecektir.

 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile merkez ve diğer ilçelerde aynı anda görev yapabilecek birden fazla ihale komisyonu kurulabilmesine imkan sağlanmıştır. Ancak valiliklerce birden fazla komisyon kurulmasının gerekli görülmesi halinde konu Bakanlığa intikal ettirilecek ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde belirlenecek işleri yapmak üzere komisyon kurulabilecektir.”

 

28.02.2001 tarih ve 251 sıra sayılı Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı