T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

SAYI      :  B.07.0.MEG.0/22/3303-28886

KONU   :  Satış İşlemleri

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No:284)

        

Atıl vaziyetteki Hazineye ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması bakımından satışı, kiraya verilmesi veya üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi işlemleri hem izlenen ekonomi politikası hem de acil eylem planında önem arz ettiğinden, bu işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi amacıyla aşağıdaki düzenlemenin yapılması uygun görülmüştür.

 

         I- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Kalan Hazineye Ait Taşınmazlar

 

11 Şubat 1989 tarihli ve 150 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Satışı Yapılmayacak Taşınmaz Mallar” başlıklı A bölümünün 6’ncı maddesinde; “21/7/1983 tarih ve 2863 sayılı Kanun uyarınca, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunlara ait koruma sınırları dahilindeki taşınmaz malların” satışa konu edilemeyeceği belirtilmiş, “Taşınmaz Malla İlgili Gönderilecek Bilgiler” bölümünde taşınmazın satışa konu edilmesi halinde bakanlığa gönderilecek bilgi ve belgeler arasında 21/7/1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına girip girmediğinin ilgili kuruluştan sorularak alınacak yazının gönderilmesi istenilmiştir.

 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 13’üncü maddesinde; ‘Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edilemez.” hükmü,

 

Aynı Kanunun 14’üncü maddesinde ise, “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa haklarının, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu menfaatine yararlı milli derneklere bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilere kiraya verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir...” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükümler çerçevesinde; Hazineye ait taşınmazların satışı, kiraya verilmesi veya üzerinde sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile, kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi veya kamu menfaatine yararlı milli derneklere satışı işlemlerinde, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak usulüne uygun tescil ve ilan olunan ve tapu kayıtlarında 2863 sayılı Kanun kapsamında şerh konulmuş taşınmazlar için Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından görüş alınması uygulamasına devam edilecek, bunun dışında kalan ve bu kapsamda tapu kayıtlarında herhangi bir şerh bulunmayan taşınmazlar için ise, 2863 sayılı Kanunun 13 ve 14’üncü maddesi hükümleri doğrultusunda ilgili idarenin görüşü alınmaksızın işlem yapılacaktır.

 

II- Uygulama İmar Planı Sınırları İçerisinde Kalan Hazineye Ait Taşınmazlar

 

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması sırasında, planlamaya konu taşınmazlara ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüşler alınmakta, plan notlarında açıklayıcı bilgiler ile tapu kayıtlarında şerhler yer almaktadır. Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinin daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmış olan taşınmazlara ilişkin plan notları ile tapu kaydında bulunan kayıt ve şerhler doğrultusunda; gerekiyorsa ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş sorulacak, tapu kayıtlarında şerh veya plan notlarında kısıtlayıcı bilgi bulunmaması halinde satış işlemi, görüş sorulmadan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

 

         Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

        Kemal UNAKITAN

    Maliye Bakanı