T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

SAYI      :B.07.0.MEG.0/34.3303-77833

KONU   :4070 sayılı Kanunun Uygulaması

 

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No:286)

 

         4070 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

 

1- 4070 sayılı Kanuna göre satılan taşınmazların satış bedeline ilişkin peşinatın tahsil edilmesinden sonra, 268 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ekinde bulunan EK: 5 no.lu form aylık olarak doldurularak, Bakanlığımıza gönderilmekteydi. Bundan böyle, söz konusu form aynı şekilde düzenlenmeye devam edilerek, il ve ilçe genelinde satılan taşınmazların adedi, yüzölçümü ve satış bedelinin toplamları ilde birleştirilmek suretiyle, ocak ve  temmuz aylarında Bakanlığımıza tek liste halinde gönderilecektir.

 

         4071 ve 4072 sayılı Kanunlara göre devri yapılan taşınmazlara ilişkin sonuçlar da aynı şekilde Bakanlığımıza gönderilecektir.

 

         2- 4070 sayılı Kanuna göre yapılacak satışlarda yörenin özellikleri, hasat mevsimi ve vatandaşların ödeme durumu dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.

 

3- Taksitli satışlarda, ilk taksidin altı ay içinde ödeneceği ve ödeme süresinin iki yılı geçmeyeceği göz önünde bulundurularak kalan borcun yedi taksitle tahsil edilmesi hususuna dikkat edilecektir.

 

4- 5216 sayılı Kanun gereğince, büyükşehir belediyeleri mücavir alan ve belediye sınırları içerisinde kalan yerlerde bulunan taşınmazlar hakkında, 5216 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 23.07.2004 tarihine kadar, 4070 sayılı Kanuna göre müracaat süresi içinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bu tarihten sonra yapılan başvuruların ise reddedilmesi gerekmektedir.

 

5- 4070 sayılı Kanunun müracaat süresi 19.07.2005 tarihinde sona erecektir. Özellikle 216 sıra sayılı Tebliğe göre, 4070 sayılı Kanunun uygulama alanı dışında bırakılan iller, ilçeler ve köyler dahil olmak üzere; bu Kanuna göre hak sahibi olabilecek kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla ekte gönderilen ilanın yerel radyo, televizyon ve gazetelerde haber niteliğinde yayınlattırılması, köy, mahalle muhtarlıkları vasıtasıyla ve diğer ilan yollarıyla halka duyurulması sağlanacaktır.

 

 

6- 4070 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin (m) bendine göre bu Kanunun uygulanmayacağı yerler yeniden tespit edilmiştir. Buna göre;

 

Hatay İlinin tamamı, Çanakkale İlinin Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri, Mersin İlinin Silifke İlçesinin Altınkum, Keban, Kurtuluş, Hasanaliler ve Cılbayır Köyleri, Siirt İlinin Kurtalan İlçesinin Yakıttepe ve Çalıdüzü Köyleri, Erzurum İlinin Horasan İlçesinin Muratbağı, Gerek Köyleri, Karaçoban İlçesinin Merkez, Binpınar Köyleri, Çat İlçesinin Tuzluca Mahallesi, Karaşeyh, Yarmak, Yukarı Çat Köyleri, Hınıs İlçesinin Kolhisar Mahallesi, Karabudak, Kızmusa Köyleri 4070 sayılı Kanunun uygulama alanı dışında tutulacaktır.

 

7- 3083 sayılı Kanun kapsamında Tarım Reformu uygulama alanı ilan edilmiş yerlerde, 4070 sayılı Kanun uygulanması ilgili Tarım Reformu Bölge Müdürlüklerinden köy ve parsel bazında uygun görüş alınarak sonuçlandırılacaktır.

 

8- 216 sıra sayılı Genel Tebliğ çerçevesinde, uygulama kapsamı dışında olması nedeniyle reddedilen başvuruların resen dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi, 216 sıra sayılı Genel Tebliği kapsamında olmamakla birlikte bu Tebliğ ile 4070 sayılı Kanunun uygulama alanı dışına çıkarılan yerlerde daha önceden yapılmış başvuruların değerlendirilmesi, bu Tebliğin yayımından sonra yapılacak başvuruların ise reddedilmesi gerekmektedir.

 

05.02.1996 tarih ve 216 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile 01.09.2004 tarih ve 2004/12 no.lu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

 

 

 

                                                                           Kemal UNAKITAN

                                                                           Maliye Bakanı

 

 

EK: İlan Örneği