T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

Resmi Gazete: 1 Şubat 2005/25714

Sayı   : B.07.0.MEG.O.13/ 3121-24384

Konu : Kamu Konutları

 

 

Milli Emlak Genel Tebliği

(Sıra No: 289    )

 

            2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi  uygun görülmüştür.

 

1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;

                                                                                               15/01/2005’ten     15/07/2005’ten   

                                                                                                      itibaren                 itibaren 

a)Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda                           0,65 YTL/m2      0,69 YTL/m2

b) Kalorifersiz konutlarda                                                             1,03 YTL/m2      1,08 YTL/m2

c) Kaloriferli konutlarda                                                               1,35 YTL/m2      1,42 YTL/m2

Kira bedeli alınır.                                                                 

 

2) Kira bedeline yapılacak ilaveler;

 

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum

ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan,                                     0,12 YTL/m2      0,12 YTL/m2

 

B) Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle

elektrik, su ya da her ikisinin de  hizmet binası veya

fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;

 

            a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,0,28 YTL/m2      0,29 YTL/m2    

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,                 0,28 YTL/m2      0,29 YTL/m2            

                        c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının

            mümkün olmaması halinde,                                                            0,56 YTL/m2     0,59 YTL/m2    

                     

                                               

d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir  şebekesi dışında                     

     su kaynaklarından  (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.)

     karşılanıyor olması halinde,                                           0,14 YTL/m2    0,15 YTL/m2

                                               

Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için yukarıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır. (B fıkrasında belirtilen bedeller asgarî olup, bu giderlerin gerçek miktarları üzerinden kullananlarca karşılanması esastır.)

 

 

 

 

3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;

 

Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metrekare için 15/01/2005 tarihinden itibaren 0,56 YTL/m2, 15/07/2005 tarihinden itibaren 0,59 YTL/m2  yakıt bedeli tahsil  edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler. Tüketilen yakıt miktarı, tahsis edilen yakıt miktarı dahilinde kalsa dahi bu miktara ilişkin toplam bedelin, konutta oturanlarca ödenen toplam yakıt bedelinden fazla olan kısmı, kamu kurum ve kuruluşlarınca konutta oturanlardan konut yüzölçümleri dikkate alınarak tahsil edilecektir.

 

Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/01/2005 tarihinden itibaren 0,05 YTL/m2, 15/07/2005 tarihinden itibaren 0,05 YTL/m2 tahsil edilir.

 

            4) Kira bedellerinin hesaplanması;

 

            Bu Genel Tebliğin 1’inci maddesinde belirtilen kira birim bedelleri 265 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile değişik 242 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği de dikkate alınarak hesaplanır.

 

            Tebliğ olunur.

 

 

 

                                                                                                                                Kemal UNAKITAN

                                                                                                                                Maliye Bakanı