T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

SAYI   : B.07.0.MEG.0.17/3129-0

KONU : Ön İzin ve Kullanma İzni Verilmesi

    ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi İşlemleri

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 291  )

 

10/08/2004 tarihli ve 25549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 283 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Kıyı Kenar Çizgisinin Kara Yönünde Bulunan Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kıyı Kenar Çizgisinin Deniz Yönünde (Kıyıda) Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler ile Deniz, Göl ve Akarsularda Doldurma veya Kurutma Yoluyla Elde Edilen/Edilecek Alanlar Hakkında Verilecek Ön İzin, Kullanma İzni ve İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri” başlıklı II nci bölümünün sonuna aşağıdaki şekilde bir madde eklenmiştir.

 

“4) Bu madde hükmüne göre yapılacak yatırımın toplam proje maliyet bedelinin en az 150 milyon ABD Doları karşılığı YTL tutarında olması, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az iki yüz elli kişiye on yıl süreyle istihdam sağlanmasının taahhüt edilmesi halinde, Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre bu yatırımcı ile yapılacak pazarlık ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedel karşılığında ve Bakanlığımızca belirlenerek sözleşmelerine konulacak koşullarla, ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı ve kiralama yapılabilir.

 

Bu maddede belirtilen koşulları taşıyan birden fazla istekli olması halinde öncelikle;

 

A)En fazla istihdam sağlayacak yatırımcıya,

B)Yatırım tutarı yüksek olan yatırımcıya,

C)İlk başvuru yapan yatırımcıya,

            D)Öncelik sırasında ve eşit durumda olan birden fazla başvuru olması halinde, başvuru sahipleri huzurunda yapılacak kura sonucu belirlenecek yatırımcıya,

 

Bu maddede belirtildiği şekilde bedeli karşılığında ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı ve kiralama yapılabilir.”

 

Tebliğ olunur.

 

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı