Tebliğ

             Maliye Bakanlığından:

Milli Emlak Genel Tebliği

(Sıra No: 293)

 

             29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı ve 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı kanunların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 26/11/2004 tarihli ve 25652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 285 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

             285 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin Taksitle Satış başlıklı 3 üncü bölümünün yedinci ve takip eden fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda, taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını köy sınırları veya belediye ve mücavir alan sınırları itibarıyla belirlemeye Bakanlık yetkili kılınmıştır. Buna göre bedelin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 500,00 YTL’nı geçtiği takdirde, taksit tutarları eşit olarak belirlenmek suretiyle, 3 er aylık dönemler halinde taksitlendirme yapılacaktır. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır."

             Tebliğ olunur.

 

 

 

 

Açıklama (Tarık):

Buna göre;

1- Taksitlendirmede alt limit 500 YTL olmuştur.

2-Taşınmazın köy veya belediye sınırı içinde olmas ve, taşınmazın satış bedeline göre yapılan taksitlendirme tablosu yürürlükten kalkarak sadece eşit ve üçer aylık dönemler halinde olmak kaydı ile, taksite bağlanabilecektir.

Eski Metin:

4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda, taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını köy sınırları veya belediye ve mücavir alan sınırları itibarıyla belirlemeye Bakanlık yetkili kılınmıştır. Buna göre bedelin taksitle ödenmesinde esas alınacak satış bedeli, taksit süresi ve sayısı belediye ve mücavir alan sınırları ile köy sınırları içinde kalan taşınmazlar itibarıyla aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Yerler

Köyler

Taksit Süresi

Taksit Sayısı

5 Milyar TL ye Kadar

(5.000 YTL ye Kadar)

1 Milyar TL ye Kadar

(1.000 YTL ye Kadar)

0

0

5-10 Milyar TL Arası

(5.000-10.000 YTL Arası)

1-2 Milyar TL Arası

(1.000-2.000 YTL Arası)

12 Ay

4

10-20 Milyar TL Arası

(10.000-20.000 YTL Arası)

2-5 Milyar TL Arası

(2.000-5.000 YTL Arası)

18 Ay

6

20 Milyar TL Üstü

(20.000 YTL Üstü)

5 Milyar TL Üstü

(5.000 YTL Üstü)

24 Ay

8

Yukarıda belirtilen taksitle satışa esas tutarların belirlenmesinde, alt limitlerin üzeri ve üst limitler dahil olarak esas alınacaktır. Taşınmaz, belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki bir köyde ise parasal değerlerin hesabında, belediye ve mücavir alan sınırları dikkate alınacaktır.

Taksit tutarları eşit olarak belirlenecek ve her bir taksit süresi 3 ay olacaktır. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.