T.C.

MALİYE VEKÂLETİ

Millî Emlâk Müdürlüğü

Sıra  No: 321

 

 

No: 80/8600

 

Ta : 10/1/1932

 

Hazinenin gizli kalmış hak ve menfaatlerini

İhbar edenlere ikramiye verilmesine dair

Olan 1905 sayılı Kanun

 

Kanunu Medenînin umumî hükümlerine ve tasfiye ve emvali metruke kanunlarına, yahut muahedeler ahkâmına göre Devlete intikal etmesi lâzım geldiği veya muayyen hak sahiplerine tefviz veya tezi edilmek üzere Devlet emrine mevdu olması icabettiği halde Hükûmetin ıttılâı ve takibi haricinde mektum kalmış menkul, gayrimenkul her nevi emval ile bu emvalin intifa hakları veyahut yine Devlete ait olması lâzım gelen senede merbut ipotekli ve ipoteksiz alacaklar, bankalar ve mümasil müessesattaki mevduat, emanet, esham ve tahvilât ve sigortalardan olan matlubatı usulen ihbar edenlere sureti yukarıya çıkarılan 1905 numaralı Kanun hükmüne tevfikan ikramiye verilir.

 

İkramiye hariçten her hangi bir fert veya müessese tarafından yapılacak ihbarlarda olduğu gibi - tahrir ve kadastro heyetleri, emlâki milliye memurları ve varidat tahakkuk memurları gibi bu emvalin tahrir ve tahakkuk işlerini yapmak vazifeleri icabı olan memurlar ve bu memurları sevk ve idare eden âmirler müstesna olmak üzere - diğer memurîn ve müstahdemîn tarafından vakî olacak ihbarlara da şamîldir. Şu kadar ki bu memurîn kanunî  nisbetin nısfı miktarında ikramiye alabilirler.

 

Gerek evvelce Tasfiye Kanununa merbut ve elyevm hükmü bulunmayan talimatnameye ve gerek Şûrayı Devletçe mukaddema mahlûlât ihbarları hakkında kabul ve tâyin edilmiş olan esaslara binaen bu kabil malları ihbar etmiş olupta emvali mezkûrenin Hazineye aideyitinin tahakuku henüz hitam bulmamış ve bundan dolayı da ihbariye verilmemiş olan ahvalde muhbirler de bu Kanun hükümleri dairesinde ikramiye alacaklardır.

 

İhbar edilen madde nakit, eşya gibi menkul olduğu takdirde Hazinece temellük olunduğu tarihteki kıymeti veya gayrimenkulün intifa hakkı mevzubahs ise bu intifa miktarı her yerde emlâki milliyenin tahmini muamalesiyle iştigal eden heyetler tarafından ledelicap belediye veya ticaret odalarından alınacak malûmat ile takdir olunacak, esham ve tahvilâtın o tarihteki kıymetleri, ipotekli ve ipoteksiz alacakların ve sigortalardaki matlupların, zarurî masrafın tenzilinden sonraki, baliği ve gayrimenkullerde de arazi ve bina vergileri kanunlarına göre taayyün edecek kıymetleri ikramiye miktarına esas addolunur.

 

İkramiyenin verilebilmesi her hâlde ihbarın sıhhatı ve malın da Hazineye aidiyeti tahakkuk etmekle meşruttur.

 

Bazı yerlerde metrûk veya mahlûl olmak dolayısiyle alâkadar memurîn tarafından ıttılâ hasıl edilerek vaziyetleri resmî kayıtlara geçirilen veya izhar ve takip edilmekte olan emval hakkındaki ihbarlar için ikramiye verilemez.

 

Bir malın mektumiyetini ihbar edecek olanların, tahriren mahallin en büyük mülkiye veya maliye memuruna müracaat edip istidasını kayıt ettirmesi, bu müraccatında malın mahal, cins ve nevi'ni, ciheti mektûmiyetini, mümkün ise kimlerin ne suretle intifa ettiğini bildirmesi ve adresini göstermesi lâzımdır.

 

Alâkadar  memurîni  maliye, istidaların kendilerine tevdi veya havalesinden sonra bu ihbara mevzu olan  malın kaydı millî emlâk, varidat evrak ve defterlerinde mevcut olmadığı takdirde, derhal icabeden tetkikata  iptidar ve muktazi  takibatı ifa ederek  mektûmun cins  ve nev'ine  göre Hazinece  tasarrufu  esbabını  temin edecekler ve neticeyi vâzıh bir surette Maliye  Vekâletine  bildireceklerdir.

 

İhbar İstanbul Belediyesi hututları dâhilinde bir gayrimenkule ait ise ihbarname usulen kayıt ve bir taraftan yukarıda gösterildiği veçhile tetkik edilmekle beraber, ihbar olunan bu gayrimenkullere ait malûmatın mahrem bir tezkere ile muhtelit mübadele komisyonu Türk heyeti murahhasası riyasetine derhal  bildirilmesi  ve  alınacak  cevabın  bu  babda Vekâlete yazılacak tahrirata raptedilmesi lâzımdır.

 

İkramiyelerin erbabı  istihkaka  tediyesi  Vekâletten  alınacak  sarih  mezuniyete  müstenit  olacaktır.

 

Gerek Hazine ve gerek halkın hukuk ve menafiini şiddetle alâkadar eden bu mevzu üzerinde Devlet  memurlarının  çok  itinalı  hareket  ve  faaliyetlerine  bilhakkın  intizar  olunur.

Bu  tahriratı  umumiyeden  leffen gönderilen  miktarı  kâfisinin  memurîni  maliye  ile  icabedenlere  tevdii  rica olunur.