327 Sıra sayılı Genel Tebliğin Yürürlükten Kaldırdıkları:

a) 18/9/2003 tarihli ve 2003/5 Sıra Sayılı Genelgenin yetki devrine ilişkin kısımları,

b) 3/8/2005 tarihli ve 2005/13 Sıra Sayılı Genelgenin yetki devrine ilişkin kısımları,

c) 29/8/2007 tarihli ve 2007/13 Sıra Sayılı Genelge,

ç) 2/2/1984 tarihli ve 123 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

d) 22/9/1993 tarihli ve 184 Sıra Sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğinin “I. İzale-i şuyu” başlıklı bölümünün “C- İhalelere Katılıp Katılmama Konusunda Karar Verecek Makamlar” başlıklı bölümünün “1. Defterdarlık” başlıklı alt bölümü ile “II- Rızaî taksim talepleri ve ifraz işlemleri” başlıklı bölümünün yetki devrine ilişkin kısımları,

e) 7/2/1994 tarihli ve 191 Sıra Sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

f) 10/2/1994 tarihli ve 192 Sıra Sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

g) 17/2/1995 tarihli ve 203 Sıra Sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğinin “III- Terk konusunda karar vermeye yetkili makamlar” başlıklı bölümünün yetki devrine ilişkin kısımları,

ğ) 5/11/1999 tarihli ve 243 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

h) 29/3/2003 tarihli ve 266 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

ı) 20/10/2005 tarihli ve 300 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “III. Kiraya vermeye yetkili merciler” bölümü, “XIV. Sözleşme devri” ve “XV. Sözleşme feshi” başlıklı bölümlerinin yetki devrine ilişkin kısımları, “XVIII. Özellik arzeden kiralama işlemleri” başlıklı bölümünün “C. Ağaçlandırma işlemleri” başlıklı alt bölümünün “6. Ön İzin” başlıklı bölümünün yetki devrine ilişkin kısımları,

i) 311 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

j) 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “III. Satışa çıkarma yetkisi” başlıklı bölümünün birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının yetki devrine ilişkin kısımları, “XI. Satış usulleri” başlıklı bölümünün “C) Özel kanun hükümlerine göre satış” başlıklı bölümünde yer alan “2 - 4071 sayılı Kanuna Göre 3 Mart 1340 (1924) Tarihli 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmazlardan Bazılarının Zilyetlerine Devri” başlıklı alt bölümünün “h) Uygulama Yetkisi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası, “3 - 4072 sayılı Kanuna Göre Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devri” başlıklı alt bölümünün “7) Uygulama Yetkisi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının birinci cümlesi ile “4- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu Maddesine Göre Satış” başlıklı bölümünün yetki devrine ilişkin kısımları,

k) 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 314 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “E - Uygulama” başlıklı bölümü,

l) 10/10/2008 tarihli ve 319 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

m) 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 323 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “VII. Devir yetkisi” başlıklı bölümü ile “VIII. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler” başlıklı bölümünün ikinci fıkrası,

n) 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “II. Genel esaslar” başlıklı bölümünün “9. Yetki” başlıklı alt bölümü, “A. Ön izin verilmesi” başlıklı bölümünün dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ve “15. Sözleşme devri” başlıklı bölümünün ikinci fıkrası ile “V. Geçici işlemler” başlıklı bölümünün yetki devrine ilişkin kısımları,

yürürlükten kaldırılmıştır.