4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28343

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 345)

BİRİNCİ BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine gre Hazine adına orman sınırları dışına ıkarılan ve ıkarılacak yerlerin değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Genel Tebliğ; 6831 sayılı kanunun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı Kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına gre Hazine adına orman sınırları dışına ıkarılan ve ıkarılacak yerlerde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Genel Tebliğ; 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Kyllerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına ıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Genel Tebliğde geen;

a) 2/B alanları: 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 2896 ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına gre Hazine adına orman sınırları dışına ıkarılan ve ıkarılacak yerleri,

b) Akdi halef: Doğrudan satış işlemlerinde taşınmazı kullanıcılarından satın aldığını Kanunun yrrlğe girdiği tarihten sonra noter tarafından dzenlenen muvafakatnameyle belgeleyen kişileri,

c) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Milli Emlak Genel Mdrlğ),

) Emlak vergi değeri: Taşınmazın, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine gre belirlenen asgar metre kare birim değeri zerinden hesaplanacak bedelini,

d) Gncelleme listesi: 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun ek 4 nc maddesine gre dzenlenen ve 2/B alanlarından daha nce kullanım kadastrosu yapılan yerler hakkındaki fiili kullanım durumlarını, varsa zerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğunu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığını gsteren ve tescil edilen listeleri,

e) Hak sahibi: Kanunda belirtilen ykmllklere uyulması şartıyla doğrudan satın alma ve iade hakkına sahip olanları,

f) İdare: İllerde defterdarlıkları, ilelerde mal mdrlklerini,

g) Kadastro tutanağı: 3402 sayılı Kanuna gre dzenlenen ve 2/B alanlarının fiili kullanım durumlarını gsteren ve kesinleşen tutanakları,

ğ) Kanun: 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Kyllerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına ıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunu,

h) Proje alanı: 2/B alanlarını ve proje btnlğn sağlamak amacıyla gerektiğinde bu alanların dışında kalan yerleri de kapsayan ve sınırları evre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ilgili bykşehir ya da diğer belediyelerce belirlenen ve evre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan gecekondu veya kentsel dnşm projesi uygulanacak alanları,

ı) Rayi bedel: Taşınmazın, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hkmlerine gre tespit ve takdir edilen bedelini,

i) Satış bedeli: Rayi bedelin yzde yetmişini,

i) Satış bedeli: Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanması şartıyla, hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisini, hak sahipliğinin devredilmesi halinde ise taşınmazın sadece dört yüz metre karesi için rayiç bedelin yüzde ellisi esas alınarak ve hak sahiplerinin hisselerine oranlanmak suretiyle hesaplanacak bedeli, taşınmazın bundan fazlası ile diğer taşınmazları için rayiç bedelin yüzde yetmişini,

Açıklama tarık yaşam; kırmızı bölüm 351 sayılı tebliğ ile yeşil kısım olarak değiştirilmiştir.

j) Satış işlemleri: Peşin satışlarda bedelin tahsilinden ferağ dahil diğer işlemlere, taksitli satışlarda ise szleşmenin dzenlenmesine kadar olan sreci,

k) Tahsil edilecek bedel: Satış bedeline; peşin satışlarda yzde yirmi, satış bedelinin en az yarısının peşin denmek istenildiği taksitli satışlarda yzde on indirim uygulanarak belirlenen tutarlardan ve diğer taksitli satışlarda ise satış bedelinden başvuru bedeli ve varsa ecrimisil bedellerinin dşlmesiyle hesaplanan bedeli,

Açıklama tarık yaşam; kırmızı bölüm 351 sayılı tebliğ ile kaldırılmıştır

ifade eder.

İKİNCİ BLM

Doğrudan Satış İşlemleri

Doğrudan satın alma hakkından yararlanacak kişilerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 5 (1) 2/B alanları kullanıcılarının hak sahibi olabilmesi iin;

a) Kanunun yrrlğe girdiği tarihten nce 3402 sayılı Kanun hkmleri uyarınca dzenlenen gncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına gre oluşturulan ya da Kanunun yrrlğe girdiği tarihten sonra 3402 sayılı Kanun hkmleri uyarınca dzenlenecek gncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına gre oluşturulacak tapu ktklerinin beyanlar hanesinde isimlerinin yer alması ve bu kişilerin 31/12/2011 tarihinden nce kullanıcı ve/veya muhdesat sahibi olduklarının belirtilmesi,

b) Kanunun yrrlğe girdiği tarihten itibaren altı ay iinde, Kanunun yrrlğe girdiği tarihten sonra hak sahipliği tespit edileceklerin ise kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya gncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren sekiz ay iinde İdareye başvurması,

c) İdarece tebliğ edilen satış bedelinin itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul edilmesi,

gerekmektedir.

(2) Kesinleşmiş mahkeme kararlarına gre 31/12/2011 tarihinden nce kullanıcı ve/veya muhdesat sahibi oldukları tapu ktğnn beyanlar hanesinde belirtilenler de İdarece tebliğ edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmemeleri halinde hak sahibi olarak kabul edilecektir.

Buna gre mahkemelerce;

-Orman İdaresince orman olduğu iddiasıyla aılan davalar sonucunda taşınmazın kısmen 2/B olduğuna ve kullanıcısı bulunduğuna ilişkin tapu ktğne belirtme konulmasına,

-2/B kapsamında kalıp tapu ktğnde yer alan kullanıcı belirtmelerinin dzeltilmesine,

-Kullanıcısı bulunmasına rağmen buna ilişkin belirtme konulmamış taşınmazların mevcut kullanıcıları tarafından aılan dava sonucunda taşınmazın tapu ktğne belirtme konulmasına,

ilişkin verilmiş kararlar ile vb. kararlar bu kapsamda kabul edilecektir.

İdarece yapılan inceleme sonucunda; tapu ktğnde, kullanıcı ve/veya muhdesat sahiplerinin taşınmazı 31/12/2011 tarihinden nceki kullanımları konusunda bilgi bulunmaması halinde; 31/12/2011 tarihinden nce kesinleşen mahkeme kararlarında kullanıcı ve/veya muhdesat sahibi olarak gsterilen kişilerin bu tarih itibariyle kullanıcı ve/veya muhdesat sahibi oldukları kabul edilecektir. Ancak, 31/12/2011 tarihinden sonra kesinleşen mahkeme kararlarında ve bu karara istinaden tapu ktğne konulan belirtmelerde, kullanıcı ve/veya muhdesat sahiplerinin taşınmazı bu tarihten nceki kullanımları konusunda dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelere (bilirkişi raporları vb.) bakılacaktır. Dava dosyasında buna ynelik bilgi bulunmaması durumunda ise; hava fotoğrafı, tespit tutanağı, yapı tatil veya kaak inşaat zaptı, adli ve idari yargı mercilerince verilmiş kararlar, semen ktk kayıtları, taşınmaz zerindeki yapıya ait elektrik, su, telefon, doğalgaz faturaları veya benzeri aboneliklerin tesis tarihlerini gsteren ve ilgili birimlerden alınacak yazılar, ecrimisil ihbarnamesi vb. belgeler kullanıcı ve/veya muhdesat sahibinden istenilecek ve buna gre işlem yapılacaktır.

(3) İkinci fıkra kapsamındaki satın alma başvuruları, mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar iin Kanunun yrrlğe girdiği tarihten itibaren altı ay, Kanunun yrrlğe girdiği tarihten sonra kesinleşeceklerde ise kesinleşme tarihinden itibaren sekiz ay iinde yapılacaktır.

(4) Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına gre kişiler adına oluşturulan veya zel kanunları gereğince Devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya isknen verilen ya da zelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen zel hukuk tzel kişileri adına kayıtlı olan ve aılan davalar sonucunda Hazine adına tescil edilen taşınmazın, iadesinden yararlanabilecek kişiler ile mevcut kullanıcılarının farklı kişiler olması durumunda, kullanıcıların doğrudan satın alma hakkı ancak iade hakkından yararlanacak kişilerin bu hakkından yararlanmamaları durumunda doğabilecektir.

(5) Kadastro tutanaklarında veya gncelleme listelerinde kullanıcı ve/veya muhdesat sahibi olarak bildirilen kişilerin haklarını, Kanunun yrrlğe girdiği tarihten sonra noterde dzenlenecek muvafakatnameyle kendisine devrettiğini belgeleyen akdi haleflerin başvuruları İdarece kabul edilecektir. Kullanıcılar ve/veya muhdesat sahipleri, İdareye başvuru yaptıktan sonra da haklarını noterde dzenlenen muvafakatnameyle akdi haleflere devredebileceklerdir. Kullanıcıların ve/veya muhdesat sahiplerinin, başvuru bedeli yatırmamaları halinde, bu bedel akdi haleflerden tahsil edilecektir. İdarece, tebligat ve satış işlemi akdi halefe yapılacaktır.

Açıklama tarık yaşam; 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi (kırmızı bölüm) 351 sayılı tebliğ ile kaldırılmıştır

(6) Gncelleme listelerinde veya kadastro tutanaklarında belirtilen kullanıcıların kimlik bilgileri ile taşınmaz bilgilerini ve başvuru bedelini gsteren rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-1) yer alan 2/B Alanları Kullanıcı Listesi dzenlenerek defterdarlık, malmdrlğ ve ilgili muhtarlık binalarının grlebilir yerleri ile defterdarlık ve malmdrlğ web sitelerinde ilan edilecektir. Bu ilan, Kanunun yrrlğe girdiği tarihten sonra tescil edilecek gncelleme listeleri veya kesinleşecek kadastro tutanaklarının İdareye bildirilmesini mteakip on iş gn iinde yapılacaktır. Listelerin ilan edildiği mutad vasıtalarla duyurulacaktır.

rnek-1: Muğla İlinde bulunan ve Hazine adına orman sınırları dışına ıkarılan 1453 parsel numaralı taşınmazın 2010 yılında yapılan gncelleme alışmasında (A) adlı kişi tarafından kullanıldığı belirlenmiştir. Ancak, İdarece yapılan tespitte taşınmazı (B) adlı kişinin kullandığı ve kendisinden ecrimisil tahsil edildiği anlaşılmıştır. (A) ve (B) sresi iinde İdareye satın alma talebinde bulunmuştur. Ayrıca (C) de, İdareye 2008 yılında taşınmazı (A)dan satın aldığına ilişkin aralarında dzenledikleri szleşmeyi ibraz ederek satın alma talebinde bulunmuştur.

Buna gre, Kanunda hak sahipliği gncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarında ismi geen kişilere tanındığından (B)nin talebi, Kanunun yrrlğe girdiği tarihten sonra noterde dzenlenecek muvafakatnameyi getirmemesi nedeniyle (C)nin talebi reddedilecektir.

Bu durumda taşınmaz, Kanunda yer alan diğer şartları taşıması koşuluyla (A)ya satılacaktır.

rnek-2: Aydın İlinde bulunan ve Hazine adına orman sınırları dışına ıkarılan taşınmazın tapu ktğnde (B) tarafından kullanıldığı belirtilmektedir. (B)nin Kanunun yrrlğe girdiği tarihte hayatta olmadığı, (C), (D) ve (E) isminde kanuni mirasıları bulunduğu anlaşılmıştır. Mirasılardan (C) ve (D) sresi iinde başvuruda bulunmuş, ancak (E) başvuruda bulunmayıp hakkından (C) ve (D) lehine vazgetiğine ve haklarını bunlara devrettiğine ilişkin noterde dzenlenen muvafakatname vermiştir.

Buna gre taşınmaz, (C) ve (D)nin veraset ilamındaki hisselerine, (E)nin hissesi de eklenmek suretiyle hisseleri oranında (C) ve (D)ye satılacaktır.

Satış yetkisi ve işlemlerin tamamlanma sresi

MADDE 6 (1) Taşınmazların doğrudan satışına defterdarlıklar veya malmdrlkleri yetkilidir. Ayrıca, 2/B alanlarında bulunan taşınmazların 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesine gre terkininin gerekmesi halinde, bu kısımlarının yzlmne bakılmaksızın terkinini yapmaya ve satış bedelini terkedilen kısım da dikkate alarak uyarlamaya defterdarlıklar yetkilidir.

(2) Kanun yrrlğe girdiği tarihten itibaren en ge ay iinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, taşınmazların zel kanunlar kapsamında kalıp kalmadığının bildirilmesi ve proje alanlarında kalması nedeniyle proje sahibi idareye tahsisi/devri Bakanlıka uygun grlen taşınmazların belirlenmesi gerektiğinden; bu srelerin tamamlanmasını mteakip satış işlemlerine başlanılacaktır. Ancak, bu sreler iinde de başvuruların alınmasına devam edilecektir.

(3) Kullanıcılara doğrudan satılacak taşınmazların iade kapsamında olup olmadığı İdarece incelenecek ve iade kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, satış işlemi yapılacaktır.

(4) Bu Genel Tebliğin 9 uncu maddesi gereğince satışa konu edilemeyen taşınmazın yerine başka taşınmaz satılmasına ilişkin işlemler Bakanlıka sonulandırılacaktır.

Başvuruda istenilecek belgeler

MADDE 7 (1) Başvuru sahiplerinden;

a) Satın alma talebini ieren rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-2/A) yer alan dileke,

b) Nfus czdanının fotokopisi,

c) Başvuru bedeli yatırılmışsa buna dair belge veya makbuz,

) Varsa ecrimisil bedeli dendiğine ilişkin belge rneği,

d) Kanuni mirasılardan veraset ilamının onaylı rneği,

e) Akdi haleflerden, hak sahibi veya mirasılarının Kanunun yrrlğe girdiği tarihten sonra noterde dzenlenmiş muvafakatı,

f) Tzel kişiler iin ayrıca, taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gsterir yetki belgesi ile imza sirkleri,

istenilecektir.

Başvuru bedeli, tebligat, satış bedelinin tespiti ve tahsili

Açıklama tarık yaşam; aşağıdaki (kırmızı bölüm 351 sayılı tebliğ ile yeşil bölüm olarak değiştirilmiştir.kaldırılmıştır

MADDE 8

A. Başvuru bedeli

(1) Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek zere; belediye ve mcavir alan sınırları iinde olan taşınmazlar iin 2.000.-TL, dışında olan taşınmazlar iin ise 1.000.-TL başvuru bedeli alınacaktır. Bu bedel ilgilileri adına emanet nitelikli hesaplara kaydedilecektir. Tahsil edilen başvuru bedellerinin taşınmazın satış bedelinden fazla olması durumunda aradaki fark, ferağ işleminin gerekleştirilmesinden itibaren otuz gn iinde ilgilinin başvurusu zerine iade edilecektir. Başvuru bedellerini yatırmadan başvuru yapan kişilerin dilekeleri reddedilmeyecek ve ilgilinin dilekesine; başvuru bedelini yatırmadan başvuru yaptığını, başvuru sresinin bitimine kadar bu bedeli demesi gerektiğini, aksi halde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın tm haklarının dşeceğini bildiğini ierir ifade konulacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanması sağlanacaktır. Bu şekilde başvuru yapan kişilerin kullanıcısı ve/veya muhdesat sahibi oldukları taşınmazın satış bedelinin başvuru bedelinin altında olması halinde ve satış bedelini başvuru sresi ierisinde yatırmaları şartıyla bu kişilerden ayrıca başvuru bedeli alınmayacaktır.

(2) Hak sahibi olmadığı belirlenen başvuru sahiplerine Kanundan yararlanamayacakları gerekeleriyle birlikte rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-3/A) yer alan yazıyla bildirilecek ve başvuru bedeli aynen ve faizsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren otuz gn iinde ilgilisinin başvurusu zerine iade edilecektir.

rnek-3: Denizli İlinin belediye ve mcavir alan sınırları iinde bulunan 102 ada 10 parsel numaralı 12.200 m2 yzlml taşınmazın (B), (C) ve (D) adlı kullanıcıları bulunmaktadır. Buna gre, (B), (C) ve (D) adlı kullanıcılardan ayrı ayrı başvuru bedeli olarak 2.000.-TL alınacaktır. (B), (C) veya (D)den herhangi birisinin başvurmamış olması diğer başvuru sahiplerinin hak sahipliğinden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.

rnek-4: Balıkesir İlinde belediye ve mcavir alan sınırları iinde iki adet, dışında ise bir adet taşınmazın kullanıcısı olan (E) adlı kişiden başvuru bedeli olarak; her bir taşınmaz iin ayrı ayrı makbuz dzenlenmek suretiyle, belediye ve mcavir alan sınırları iinde toplam 4.000.-TL, dışında ise 1.000.-TL olmak zere 5.000.-TL tahsil edilecektir.

B. Tebligat

(1) Sresi iinde yapılan başvurular değerlendirilerek hak sahipliği tespit edilenlerin adreslerine İdarece satış işlemlerinin tamamlanma sresi de dikkate alınarak bir rneği ekte (EK-4/A) yer alan yazıyla;

a) Taşınmazın satış bedelini, peşin veya taksitle denmesi halinde tahsil edilecek bedeli, deme koşullarını ve deme sresini,

b) Satış bedelinin itiraz veya dava konusu edilmesinin hak sahipliğini ve doğrudan satın alma hakkını dşreceğini,

c) Satış bedelinin yatırılacağı yeri,

) Ykmllklerini yerine getirmemesi durumunda karşılaşacağı yaptırımları,

d) İstenilen belgeleri (tapuda ferağ işlemleri iin T.C. kimlik numarasını ieren nfus czdanının onaylı rneği, adet vesikalık fotoğraf, tzel kişiler iin ayrıca, taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gsterir yetki belgesi ile imza sirkleri),

gsteren tebligat yapılacaktır.

C. Satış bedeli ve tahsili

(1) Satış bedeli rayi bedelin yzde yetmişidir.

(2) Satış bedeli peşin veya taksitle denebilecektir. Peşin demelerde satış bedeline yzde yirmi oranında indirim uygulanacak ve bu bedel İdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en ge ay iinde denecektir. Taksitli satışlarda; satış bedeline yzde on indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde, bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin denmek istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin yzde onu yapılacak tebligat tarihinden itibaren en ge ay iinde denecektir. Kalanı ise, belediye ve mcavir alan sınırları iinde en fazla yılda altı eşit taksitle, dışında en fazla drt yılda sekiz eşit taksitle faizsiz olarak denecektir. Taksit dnemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenecek ve (EK-5) de yer alan 2/B taşınmazları taksitli satış szleşmesi dzenlenecektir.

(3) Taksitli satışlarda, tahsil edilen bedeller dşldkten sonra kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve sresi son taksit tarihini altı ay geecek şekilde banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın zerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Trk Meden Kanunu hkmleri uyarınca Hazine lehine kanun ipotek tesis edilmesi halinde; taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilecektir.

(4) İdare tarafından yapılan taşınmaz mlkiyetinin devrini amalayan taşınmaz satış szleşmeleri ile kanuni ipotek szleşmelerinde resmi şekil şartı aranmayacaktır. İdarece; hak sahibinin satın aldığı taşınmaza ilişkin bilgiler ile T.C. kimlik numarası, nfus bilgileri, fotoğrafı ve imzasını ierecek şekilde dzenlenen rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-6) yer alan Doğrudan Satış Hak Sahipliği Belgesi dzenlenecek, rneği ekte (EK-7/A) yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilecektir. Devir ve kanuni ipotek tapu siciline resen tescil edilecektir.

(5) İpotek tesis edilerek devredilen taşınmazlar iin (EK-6) da yer alan Doğrudan Satış Hak Sahipliği Belgesi, kalan taksit tutarını da gsterecek şekilde dzenlenecektir. Bu taşınmazların nc kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcıların sorumlu olacağına ynelik tapu ktğnde gerekli belirtmenin konulması rneği ekte (EK-7/B) yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilecektir.

(6) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek denmek istenilmesi halinde, hak sahibi tarafından ilgili kredi kuruluşu ile yapılan kredi szleşmesi veya kredi aıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilecek ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde aılacak emanet hesabına aktarılacaktır. İdarece, (EK-6) da yer alan Doğrudan Satış Hak Sahipliği Belgesi dzenlenerek tapu sicil mdrlklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususunda rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-7/C) yer alan yazıyla bildirilecektir. Ferağ ve ipotek tesisi işlemi yapıldıktan sonra emanet hesabında tutulan bedel bte hesabına aktarılacaktır.

(7) Mlkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda, iki taksidin denmemesi halinde 15 gn iinde hak sahibine yapılacak tebligatta; iki taksidin sresi iinde denmediği ve bu taksit bedellerinin szleşme sresinin sonuna kadar denebileceği ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin denmemesi durumunda szleşmenin feshedileceği bildirilecektir. İdare, bu durumların tespitini mteakip en ge onbeş gn iinde tahsil edilen tutarı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gn iinde başvuru zerine aynen ve faizsiz olarak ilgilisine iade edecektir.

(8) Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı sresi iinde demeyenler ile hak sahibi adına mlkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda ykmllklerini sresi iinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları dşecektir. Vadesinde denmeyen taksit tutarlarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında Kanunun 51 inci maddesine gre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

rnek-5: Antalya İlinin belediye ve mcavir alan sınırları iinde bulunan 102 ada 10 parsel numaralı 2.200 m2 yzlml rayi bedeli 100.000.-TL olan taşınmaza (B) tarafından sresi iinde bedele itiraz edilmeksizin satın alma talebinde bulunulmuştur. İdarece yapılan inceleme sonucunda taşınmazın (B) tarafından 1985 yılından beri kullanıldığı kadastro tutanağından tespit edilmiştir.

Buna gre;

Başvuru bedeli 2.000.-TL (taşınmazın belediye ve mcavir alan sınırları iinde bulunması nedeniyle);

Satış Bedeli = Rayi Bedel x % 70

         = 100.000.-TLx%70=70.000.-TL

Peşin demede Tahsil Edilecek Bedel = Satış Bedeli-(Satış Bedeli x % 20) - Başvuru Bedeli

                                                     = 70.000.-TL-(70.000.-TLx% 20)-2.000.-TL=54.000.-TL

En Az Yarısının Peşin denmesi

Halinde Tahsil Edilecek Bedel = Satış Bedeli  (Satış Bedeli x % 10) - Başvuru Bedeli

                                       = 70.000.-TL  (70.000.-TL x % 10) - 2.000.-TL = 61.000.-TL

Taksitle deme Halinde Tahsil Edilecek Bedel = Satış Bedeli - Başvuru Bedeli

                                                                = 70.000.-TL - 2.000.-TL = 68.000.-TL

Olacaktır.

Diğer taraftan, Bden son 5 yıl iin 10.000.-TL ecrimisil tahsil edilmiştir. Bu bedel satış bedelinden mahsup edileceğinden satış bedeli;

Peşin demede Tahsil Edilecek Bedel                      = 54.000.-TL - 10.000.-TL = 44.000.-TL

En Az Yarısının Peşin denmesi

Halinde Tahsil Edilecek Bedel                                  = 61.000.-TL-10.000.-TL = 51.000.-TL

Taksitle deme Halinde Tahsil Edilecek Bedel       = 68.000.-TL - 10.000.-TL = 58.000.-TL

Olacaktır.

(58. 000.-TLnin 5.800.-TLsi peşin alınarak 52.200.-TLsi en fazla 3 yılda 6 eşit taksitle faizsiz olarak tahsil edilecektir.)

(En az yarısı peşin denerek % 10 indirimli taksitlendirme seeneğinden yararlanmak istenilmesi halinde; 51.000.-TLnin en az yarısı olan 25.500.-TL peşin, kalan 25.500.-TL ise taksitler halinde tahsil edilecektir.)

 

MADDE 8 –
A. Başvuru bedeli
(1) 30/1/2013 tarihli ve 6412 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasına eklenen hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru sahiplerinden tahsil edilen başvuru bedelleri; peşin satışlarda satış bedelinden, taksitli satışlarda peşinat bedelinden ve kalan taksitlerden mahsup edilecektir. Ancak hak sahiplerinden varsa başvuru tarihi itibariyle son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden öncelikle düşülecektir. Kanunun anılan hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru bedeli yatırmadan yapılan başvurular ile bundan sonra yapılacak başvurular başvuru bedeli alınmaksızın geçerli kabul edilecektir. Daha önce tahsil edilen başvuru bedellerinin taşınmazın satış bedelinden fazla olması durumunda aradaki fark, ferağ işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren ilgilinin başvurusu üzerine otuz gün içinde iade edilecektir.
(2) Hak sahibi olmadığı belirlenen başvuru sahiplerine Kanundan yararlanamayacakları gerekçeleriyle birlikte örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-3/A) yer alan yazıyla bildirilecek ve bu yazıda; başvuru bedeli tahsil edilmiş ise aynen ve faizsiz olarak bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde iade edileceği bildirilecektir.
B. Tebligat
(1) Süresi içinde yapılan başvurular değerlendirilerek hak sahipliği tespit edilenlerin adreslerine İdarece satış işlemlerinin tamamlanma süresi de dikkate alınarak bir örneği ekte (EK-4/A) yer alan yazıyla;
a) Taşınmazın satış bedelini, peşin veya taksitle ödenmesi halinde ödeme koşullarını ve ödeme süresini,
b) Satış bedelinin itiraz veya dava konusu edilmesinin hak sahipliğini ve doğrudan satın alma hakkını düşüreceğini,
c) Satış bedelinin yatırılacağı yeri,
ç) İstenilen belgeleri (tapuda ferağ işlemleri için üç adet vesikalık fotoğraf, tüzel kişiler için taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri),
gösteren tebligat yapılacaktır.
C. Satış bedeli ve tahsili
(1) Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli; taşınmazın yüzölçümünün dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlası için rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanarak belirlenecektir. Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanacaktır. Bir taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi halinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması, taşınmazın sadece dört yüz metrekaresi için ve hak sahiplerinin taşınmazdaki hisselerine oranlanarak yapılacaktır.
(2) Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecektir. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde yirmi oranında indirim uygulanacak ve bu bedel İdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Taksitli satışlarda; satış bedeline yüzde on indirim uygulamasından yararlanmak istenilmesi halinde bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde satış bedelinin yüzde onu, yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Kalanı ise, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitle, dışında en fazla dört yılda sekiz eşit taksitle faizsiz olarak ödenecektir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenecek ve (EK-5)’de yer alan sözleşme düzenlenecektir.
(3) Taksitli satışlarda, tahsil edilen bedeller düşüldükten sonra kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve süresi son taksit tarihini altı ay geçecek şekilde banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde; taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilecektir.
(4) İdare tarafından yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan taşınmaz satış sözleşmeleri ile kanuni ipotek sözleşmelerinde resmi şekil şartı aranmayacaktır. İdarece; hak sahibinin satın aldığı taşınmaza ilişkin bilgiler ile T.C. kimlik numarası, nüfus bilgileri, fotoğrafı ve imzasını içerecek şekilde düzenlenen örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-6) yer alan belge düzenlenecek, örneği ekte (EK-7/A) yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilecektir. Devir ve kanuni ipotek tapu siciline resen tescil edilecektir.
(5) İpotek tesis edilerek devredilen taşınmazlar için (EK-6) da yer alan belge, kalan taksit tutarını da gösterecek şekilde düzenlenecektir. Bu taşınmazların üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcıların sorumlu olacağına yönelik tapu kütüğünde gerekli belirtmenin konulması örneği ekte (EK-7/B) yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilecektir.
(6) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, hak sahibi tarafından ilgili kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilecek ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılacaktır. İdarece, (EK-6) da yer alan belge düzenlenerek tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu, örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-7/C) yer alan yazıyla bildirilecektir. Ferağ ve ipotek tesisi işlemi yapıldıktan sonra emanet hesabında tutulan bedel bütçe hesabına aktarılacaktır.

 

(7) Mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda, iki taksidin ödenmemesi halinde onbeş gün içinde hak sahibine yapılacak tebligatta; iki taksidin süresi içinde ödenmediği ve bu taksit bedellerinin sözleşme süresinin sonuna kadar ödenebileceği ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilecektir. İdarenin bu tebligatına rağmen ilgilisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşme feshedilecek ve onbeş gün içinde ilgilisine yapılacak tebligat ile; adına açılmış hesap numarasını İdareye bildirmesini müteakip en geç otuz gün içinde tahsil edilen bedelin aynen ve faizsiz olarak iade edileceği bildirilecektir.
(8) Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı süresi içinde ödemeyenler ile hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşecektir. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.
Örnek-1: Denizli İli sınırları içerisinde bulunan 102 ada 10 parsel numaralı 20.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın hak sahibi olan (B), bu taşınmazın 1.000 m2’lik kısmını (C)’ye, 2.000 m2’lik kısmını (D)’ye devretmiştir. (B), (C) ve (D) adlı kişilerin hak sahibi olduğu başka taşınmaz bulunmamaktadır. Buna göre, taşınmazın satış bedeli; 400 m2’lik kısmı için rayiç bedelin % 50’si, kalan 19.600 m2 için rayiç bedelin % 70’i üzerinden hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan satış bedeli; hisseleri oranında % 5’i (C)’den, % 10’u (D)’den ve kalan % 85’i de (B)’den tahsil edilecektir. Diğer bir ifadeyle taşınmazın; (C) için 20 m2’lik kısmına, (D) için 40 m2’lik kısmına, (B) için ise kalan 340 m2’lik kısmına yüzde elli satış bedeli hesaplaması yapılacaktır.
Örnek-2: (E) adlı kişinin Balıkesir İli sınırları içerisinde hak sahibi olduğu dört adet taşınmaz bulunmaktadır. (E), iki taşınmazdaki hak sahipliğinin tamamını (F) ve (G) adlı kişilere devretmiştir. Hak sahibi olduğu başka taşınmazları bulunan (F) ve (G) adlı kişiler, yüzde elli satış bedeli indirimini bu taşınmazları için tercih etmiştir. Buna göre, (E) adlı kişinin 400 m2’ye ilişkin yüzde elli satış bedeli hesaplaması tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanacaktır. (F) ve (G) adlı kişiler tercih haklarını kendi taşınmazlarında kullandıklarından, devraldığı taşınmazlarda yüzde elli satış bedeli hesaplamasından yararlanamayacaklardır.
Örnek-3: Sinop İli sınırları içerisinde bulunan 2.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın tapu kütüğüne göre (H), (I), (İ) ve (J) isimli kişilerin her biri 500’er m2’lik kısımlarında hak sahibidirler. Bu kişilerin başka taşınmazı da bulunmamaktadır. Bu hak sahiplerinden (H) hakkını (J)’ye, (I) da hakkını (K)’ya devretmiştir. (K)’nın da hak sahibi olduğu başka bir taşınmaz bulunmaktadır.
Buna göre, 400 m2’ye ilişkin yüzde elli satış bedeli hesaplaması; (İ)’nin bu taşınmazda hak sahibi olduğu 400 m2’lik kısım için, (J)’nin hak sahibi ve akdi halef olduğu her iki kısımdan biri için, (K)’nın akdi halef olduğu kısım ile kendi hak sahibi olduğu taşınmazdan tercih edeceği biri için uygulanacaktır.
Örnek-4: Antalya İli, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve imar planında 200 m2’si kamu hizmet alanına ayrılan 102 ada 10 parsel numaralı 1.200 m2 yüzölçümlü, rayiç m2 bedeli 10. – TL olan taşınmaza yönelik olarak hak sahibi (A) tarafından 2.000.-TL başvuru bedeli yatırılarak süresi içinde satın alma talebinde bulunulmuştur. İdarece yapılan inceleme sonucunda taşınmazın hak sahibi (A) tarafından 1985 yılından beri kullanıldığı, kendisinden son beş yıl için ecrimisil bedeli olarak 200.-TL tahsil edildiği ve başka bir taşınmazda hak sahibi olmadığı anlaşılmıştır.

Buna göre;


1

Taşınmazın 200 m2’lik kısmı imar planında kamu hizmet alanında kaldığından ve imar uygulaması sonucunda bedelsiz Hazineye intikal edeceğine ilişkin hak sahibinden taahhütname alınarak tapu kütüğüne belirtme konulacağından, bu kısım hesaplamalarda dikkate alınmayacak ve taşınmazın satış bedelinin hesaplanması (1.200 m2-200 m2) 1.000m2üzerinden yapılacaktır.

2

Taşınmazın ilk 400 m2’lik kısmı için;
Satış Bedeli = Rayiç Bedel x % 50 olduğundan, bu kısmın satış bedeli;
10 x % 50 = 5 TL/m2 üzerinden hesaplanır.

= 400 m2 x 5 TL= 2.000.-TL

3

Kalan 600 m2’lik kısmı için;
Satış Bedeli = Rayiç Bedel x % 70 olduğundan, bu kısmın satış bedeli;
10 x % 70 = 7 TL/m2 üzerinden hesaplanır.

= 600 m2 x 7 TL = 4.200.-TL

4

Taşınmazın satış bedeli bulunur.

= 2.000.-TL + 4.200.-TL = 6.200.-TL

a) Satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda


1

Taşınmazın satış bedeline % 20 indirim uygulanır.

=6.200.-TL - (6.200.-TL x % 20) = 4.960.-TL

2

Birinci aşamada bulunan bedel üzerinden öncelikle son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli, daha sonra kalan bedel üzerinden başvuru bedeli mahsup edilir ve kalan bedel peşin olarak tahsil edilir.

=4.960.-TL - 200.-TL = 4.760.-TL
  (ecrimisil bedeli mahsubu)

=4.760.-TL - 2.000.-TL = 2.760.-TL
  (başvuru bedeli mahsubu)

=2.760.-TL (tahsil edilecek bedel)

b) Satış bedelinin en az yarısının peşin ödenmesi durumunda


1

Taşınmazın satış bedeline % 10 indirim uygulanır.

=6.200.-TL - (6.200.-TL x % 10) = 5.580.-TL

2

Birinci aşamada bulunan bedel üzerinden son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli mahsup edilir.

 

=5.580.-TL - 200.-TL = 5.380.-TL

3

İkinci aşamada bulunan bedelin en az yarısının peşin olarak tahsil edilmesi gerektiğinden, ikiye bölme işlemi yapılarak ödenmesi gereken en az peşinat bedeli ile peşinattan geriye kalan taksitlendirilecek bedel bulunur.

=5.380.-TL / 2 = 2.690.-TL

=2.690.-TL (Peşinat bedeli)
=2.690.-TL (Taksitlendirilecek bedel)

4

Peşinat olarak ödenecek bedelden başvuru bedeli olarak ödenen bedel mahsup edilir. Kalan kısım peşin olarak tahsil edilir.

2.690.-TL -2.000.-TL = 690.-TL
(Peşinat olarak tahsil edilecek bedel)

5

Taksitlendirilecek bedel kanuni taksit sayısına bölünür ve taksitler hesaplanmış olur.

2.690.-TL / 6 = 448,3-TL
(Taşınmaz belediye ve mücavir alan sınırları içinde olduğu için 6 taksit üzerinden hesaplama yapılmıştır.)

c) Taksitli satışlarda


1

Taşınmazın satış bedeli üzerinden son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli mahsup edilir.

 

=6.200 - 200 = 6.000.-TL

 

2

Birinci aşamada bulunan bedel % 10 peşinat bedeli ve taksitlendirilecek bedel hesaplanır.

6.000.-TL x % 10 = 600.-TL
(Peşinat bedeli)
= 6.000.-TL - 600.-TL = 5.400.-TL
(Taksitlendirilecek bedel)

3

Başvuru bedeli peşinata mahsup edilir. Başvuru bedelinin peşinattan fazla olması durumunda kalan kısım belirlenir.

2.000.-TL - 600.-TL = 1.400.-TL
(Başvuru bedelinin peşinat bedelinden fazla olan 1.400.-TL’lik kısmı taksitlerden düşülecektir.)

4

İkinci aşamada elde edilen taksitlendirilecek bedel kanuni taksit sayısına bölünür ve taksit bedelleri hesaplanmış olur.

5.400.-TL / 6 = 900.-TL
(Taşınmaz belediye ve mücavir alan sınırları içinde olduğu için 6 taksit üzerinden hesaplama yapılmıştır.)

5

Başvuru bedelinin peşinat bedelinden fazla olan 1.400.-TL’lik kısmı taksit dönemlerinde tahsil edilecek taksit tutarlarından mahsup edilir.

(I. taksit bedeli olan 900.-TL tahsil edilmeyecektir.
II. taksit bedeli olarak, başvuru bedelinin mahsuplaşmasından kalan 500.-TL taksit bedelinden çıkarılacağından (900.-TL - 500.-TL) 400.-TL tahsil edilecektir.
III. taksit dönemi ile takip eden taksit dönemlerinde 900.-TL tahsil edilecektir.)

 

Satışı mmkn olmayan taşınmazlar

MADDE 9 (1) 2/B taşınmazlarından;

a) Ağalandırılmak zere Orman Genel Mdrlğne tahsis edilenler,

b) Kamu hizmetlerine ayrılan veya bu amala kullanılanlar,

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca Kanunun yrrlğe girdiği tarihten itibaren en ge ay iinde İdareye bildirilmesi şartıyla zel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gerekenler,

) En ge ay iinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi şartıyla ime ve kullanma suyu havzalarında maksimum su seviyesinden itibaren 300 metrelik bant iinde kalanlar,

d) Bakanlıka belirlenenler (Bakanlık tarafından talimat verilmediği srece taşınmazlar bu kapsamda değerlendirilmeyerek satış işlemlerine devam edilecektir.),

satışa konu edilmeyecektir.

(2) Diğer taraftan, 3402 sayılı Kanunun ek 4 nc maddesinde yer alan; Kadastro alışmalarına başlanılmadan nce, Hazine adına orman sınırları dışına ıkarılan yerlerin iinde zel kanunlarına gre değerlendirilmesi gereken alanlar bulunup bulunmadığı kadastro mdrlğnce ilgili kurum ve kuruluşlarına yazı ile sorulur. İlgili idarelerce onbeş gn iinde kadastro mdrlğne bilgi verilir. Bu sre iinde cevap verilmediği takdirde, sz konusu alanların bulunmadığı ynnde cevap verilmiş sayılır. hkm gereğince; daha nce yapılan gncelleme ve kadastro alışmalarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından grş sorulduğundan ve ayrıca, Kanunun 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasında; Bu Kanun kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin değerlendirme ve tasarruf işlemleri, zel kanunları gereğince ilgili idarelerden grş alınmaksızın yapılır. hkmne yer verildiğinden; İdarece bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlardan grş sorulmayacaktır. Ancak, Kanunun yrrlğe girdiği tarihten itibaren en ge ay iinde İdareye bildirilen zel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gereken yerler ile Tapu ve Kadastro Genel Mdrlğnn yapmış olduğu alışmalar sonucunda zel kanunlar kapsamında kaldığı belirlenen yerlerde satış işlemi gerekleştirilmeyecektir. Bunların dışında, tapu ktğnde veya dosyasında taşınmazın satışa konu edilemeyeceğine dair bilgi ve belge bulunması durumunda satış işlemi gerekleştirilmeyecektir.

(3) Hak sahipliği kesinleşen ancak satışı mmkn olmayan taşınmazlara karşılık olmak zere hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, genel hkmlere gre değerlendirilecek 2/B taşınmazlarından ncelikle aynı il sınırları iinde bulunanlardan bedeli hak sahibi oldukları taşınmazın rayi bedeline eşdeğer başka bir taşınmazın doğrudan satılabileceği rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-8/A) yer alan yazıyla bildirilecektir. Satışa konu edilemeyen taşınmazın zerinde kişiye ait muhdesat bulunması durumunda, muhdesata ilişkin olarak bu Genel Tebliğin Diğer İşlemler başlıklı 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenecek bedel zemin bedeline eklenecektir. Satışa konu edilemeyen taşınmaz ile nerilen taşınmazın rayi bedelleri arasında en fazla yzde yirmi fark olabilecektir. Bu orana kadar Hazine lehine olan farklar ilgilisi tarafından denecektir. İdarenin teklifini kabul etmeyenler doğrudan satış hakkından yararlanamayacak, başkaca talepte bulunamayacak, hak ve tazminat talep edemeyecek ve dava aamayacaklardır.

NC BLM

İade İşlemleri

İade edilecek taşınmazlar

MADDE 10 (1) Daha nce;

a) Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına gre ilgilileri adına oluşturulan,

b) zel kanunları gereğince Devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya isknen verilen ya da zelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen zel hukuk tzel kişileri adına kayıtlı olan (karşılığında daha nce taşınmaz verilen ya da bedel denenler ile mahkemelerce verilen kararlara gre tazminat denenler hari),

taşınmazlardan aılan davalar sonucunda mahkemelerce kişiler adına olan tapuları iptal edilerek; orman vasfıyla tapuda Hazine adına tescil edilen ve daha sonra Hazine adına orman sınırları dışına ıkarılan veya doğrudan Hazine adına orman sınırları dışına ıkarılan yerlerden olduğu gerekesiyle Hazine adına tapuya tescil edilenler ilgililerine iade edilecektir.

(2) İade işlemi, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen taşınmazlar iin nceki kayıt malikleri veya kanuni mirasılarına, (b) bendi kapsamındaki taşınmazlar iin ise nceki kayıt maliklerine veya kanuni ya da akdi haleflerine bedelsiz olarak yapılacaktır.

(3) İdare, iadeye ilişkin başvurularla ilgili olarak taraflarca sunulan belgeleri de dikkate alarak yapacağı inceleme ve araştırma sonucunda talebin doğruluğunu tespit etmesi halinde iade işlemini gerekleştirecektir.

(4) Birinci fıkra kapsamında kalan taşınmazların kadastro veya gncelleme alışmaları sonucunda belirlenen kullanıcısı ile iade hakkından yararlanabilecek kişilerin farklı kişiler olmaları ve iade hakkından yararlanabilecek kişilerin bu haklarından yararlanmak istemeleri halinde, kullanıcılar bu Kanunda belirtilen şartları taşısalar dahi doğrudan satın alma hakkından yararlanamayacaklardır. Bu kapsamda başvuru yapan kullanıcılara, rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-3/B) yer alan yazıyla; iade hakkından yararlanabilecek kişilerin başvuru srelerinin sona erdiği tarihten itibaren en ge altı ay iinde başvurarak doğrudan satın alma talebinde bulunmaları gerektiği bildirilecektir.

 

Açıklama tarık yaşam; aşağıdaki örnke6 ve örnek7 ifadeleri 351 sayılı tebliğ ile örnek1 ve örnek2 olarak değiştirilmiştir.

Örnek 1: (rnek-6:) İstanbul İlinde bulunan 100.000 m2 yzlml taşınmaz 1988 yılında yapılan kadastro alışmaları sonucunda (B) adına tapuya tescil edilmiştir. Hazinece bu taşınmazın orman olduğu iddiasıyla aılan dava sonucunda mahkemece; bu taşınmazın (B) adına olan tapusunun iptali ile 60.000 m2lik kısmının orman olarak, 40.000 m2lik kısmının ise orman sınırları dışına ıkarılan yer olarak Hazine adına tesciline karar verilmiştir. 2010 yılında yapılan gncelleme alışmaları sonucunda bu taşınmazın orman sınırları dışına ıkarılan kısmının (C) adlı kişi tarafından kullanıldığı ve zerinde muhdesatı bulunduğu belirlenerek bu durum taşınmazın tapu ktğne yazılmıştır. (C) sresi iinde satın alma talebinde bulunmuştur.

Buna gre sırasıyla;

-İdarece (C)ye; taşınmazın 40.000 m2lik kısmının (B)ye iade kapsamında devredilmesi gerektiği, (B)nin iki yıl iinde başvurmaması ve kendisinin bu srenin sona erdiği tarihten itibaren en ge altı ay iinde yeniden satın alma talebinde bulunması durumunda talebinin değerlendirilebileceği ynnde tebligat,

-Kanunun yrrlğe girdiği tarihten itibaren iki yıl iinde (B)nin İdareye başvurması durumunda taşınmazın 40.000 m2lik kısmının (B)ye bedelsiz olarak iade işlemi,

-(B)nin iki yıl iinde başvurmaması ve (C)nin sresi iinde İdareye başvurması durumunda 40.000 m2lik kısmının (C) ye satış işlemi,

yapılacaktır.

Örnek-2: (rnek-7:) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa gre İzmir İlinde bulunan taşınmaz 1998 yılında (B)ye satılmıştır. 2003 yılında taşınmazın tapu ktğne 2/B belirtmesi konulmuştur. (B)nin Hazine adına tesciline muvafakat vermemesi zerine 2004 yılında aılan dava sonucunda taşınmaz tapuda Hazine adına tescil edilmiş, ancak kişiye bedel iadesi yapılmamıştır.

Buna gre, (B)nin Kanunun yrrlğe girdiği tarihten itibaren iki yıl iinde iade hakkından yararlanmak amacıyla başvurması durumunda, bedel iadesi yapılmadığı gz nnde bulundurularak taşınmazın iadesi gerekleştirilecektir.

Diğer taraftan, 2004 yılında dava devam ederken taşınmazın (B) tarafından (C)ye noterde satışının yapılması durumunda ise, başvuru yapan ve bu durumu ispatlayan (C)ye bedelsiz olarak taşınmaz devredilecektir.

İade işlemlerinde yetki ve işlemlerin tamamlanma sresi

MADDE 11 (1) Taşınmazların iadesine defterdarlıklar veya malmdrlkleri yetkilidir.

(2) Kanun yrrlğe girdiği tarihten itibaren en ge ay iinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, taşınmazların zel kanunlar kapsamında kalıp kalmadığının bildirilmesi ve proje alanlarında kalması nedeniyle proje sahibi idareye tahsisi/devri Bakanlıka uygun grlen taşınmazların belirlenmesi gerektiğinden; bu srelerin tamamlanmasını mteakip iade işlemlerine başlanılacaktır. Ancak, bu sre iinde de başvuruların alınmasına devam edilecektir.

(3) İade işlemi, taşınmazın iade kapsamında değerlendirilmesinde bir engel olmadığının belirlenmesini mteakip en ge altı ay iinde tamamlanacaktır.

(4) İade edilemeyen taşınmazın yerine ncelikle başka taşınmaz verilmesine, bunun mmkn olmaması halinde, iade edilemeyen taşınmazın rayi bedelinin denmesine ilişkin işlemler Bakanlıka sonulandırılacaktır.

İadeden yararlanacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 12 (1) Başvuru sahiplerinden;

a) İade talebini ieren, rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-2/B) yer alan dileke,

b) Kanuni mirasıların mirası olduklarını gsterir veraset ilamının onaylı rneği,

c) Tapu ferağ işlemleri iin (T.C. kimlik numarasını ieren nfus czdanının onaylı rneği,) adet vesikalık fotoğraf, tzel kişiler iin ayrıca, taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gsterir yetki belgesi ile imza sirkleri,

istenilecektir.

Açıklama tarık yaşam; yukarıdaki kırmızı bölüm 351 sayılı tebliğ ile kaldırılmıştır..

Başvuru sresi ve idarece yapılacak işlemler

MADDE 13 (1) İade hakkından yararlanacakların Kanunun yrrlğe girdiği tarihten itibaren iki yıl iinde İdareye başvurması gerekmektedir. İdarece yapılan değerlendirme sonucunda iade hakkından yararlanacakları tespit edilenlere rneği bu Genel Tebliğin ekinde yer alan (EK-4/B) tebligat yapılacaktır. İdarece hak sahibinin Trkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimlik bilgileri, fotoğrafı ve imzasını ierecek şekilde dzenlenen rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-6) yer alan “İade Hak Sahipliği Belgesi dzenlenecek ve rneği ekte (EK-7/A) yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilecektir.

(2) İade kapsamındaki taşınmazların ilgililerinden sresi iinde idareye başvurmayanların iade hakları sona erecektir. Bu kişiler idareden başkaca talepte bulunamayacak, hak ve tazminat talep edemeyecek ve dava aamayacaklardır.

İade kapsamında değerlendirilmeyecek taşınmazlar

MADDE 14 (1) İade edilmesi gereken ancak;

a) Orman olduğu iddiasıyla Orman Genel Mdrlğnce aılan davalar sonucunda orman niteliğiyle Hazine adına tescil edilen,

b) Fiilen orman niteliğinde olan ya da bu sebeple dava aılması gereken,

c) Ağalandırılmak zere Orman İdaresine tahsis edilen,

) Kamu hizmetlerine ayrılan veya bu amala kullanılan,

d) zel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gereken,

e) Bakanlıka belirlenen (Bakanlık tarafından talimat verilmediği srece taşınmazlar bu kapsamda değerlendirilmeyerek satış işlemlerine devam edilecektir.),

taşınmazlar iade edilmeyecektir.

(2) Bu taşınmazların yerine, İdarece belirlenen ve ilgililerince itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul edilen;

a) ncelikle rayi bedeline uygun başka bir taşınmazın teklif edileceğini,

b) Teklif edilecek taşınmazın bulunmaması veya teklif edilen taşınmazın kabul edilmemesi durumunda ise iadeye konu edilemeyen taşınmazın rayi bedelinin deneceğini,

c) İade edilemeyen taşınmazın zerinde kişiye ait muhdesat bulunması durumunda muhdesata ilişkin olarak bu Genel Tebliğin Diğer İşlemler başlıklı 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenecek bedelin zemin bedeline ekleneceğini,

ieren ve rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-8/B) yer alan yazı yazılacaktır. nerilecek taşınmazın bedeli, iade edilemeyen taşınmazın bedelinin yzde yz yirmisini aşmayacaktır. Bu orana kadar Hazine lehine olan farklar ilgilisi tarafından denecektir.

(3) Kanunda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle iade hakkından yararlanamayan başvuru sahiplerine rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-3/C) yer alan yazı yazılacaktır.

DRDNC BLM

Proje Alanları, Belirtmelerin Terkini ve Diğer İşlemler

Proje alanlarındaki işlemler

MADDE 15 (1) evre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı veya ilgili bykşehir ya da diğer belediyelerce Kanunun yrrlğe girdiği tarihten nce kadastro tutanakları kesinleşen veya gncelleme listeleri tescil edilen alanlarda Kanunun yrrlğe girdiği tarihten itibaren otuz gn iinde, Kanunun yrrlğe girdiği tarihten sonra kadastro tutanakları kesinleşecek veya gncelleme listeleri tescil edilecek alanlarda ise kesinleşme ve tescil tarihinden itibaren ay iinde gecekondu veya kentsel dnşm projesi uygulanacak olan alanlar tespit edilebilecektir.

(2) Proje sahibi idare tarafından tespit edilen bu alanlara ait uydu fotoğrafları, varsa her tr ve lekteki plan, parselasyon planı, mlkiyet bilgileri, kadastral paftaları ve halihazır haritalarıyla birlikte proje alanı sınırı onaylanmak zere belediyeler tarafından valilikler aracılığıyla evre ve Şehircilik Bakanlığına yukarıda belirtilen sreler iinde gnderilecektir. Bu alanlar, adı geen Bakanlık tarafından talebin intikal tarihinden itibaren otuz gn iinde aynen veya değiştirilerek onaylanacak veya reddedilecek ve sonucu teklif sahibi idareye bildirecektir.

(3) Teklif sahibi idare tarafından onay tarihinden itibaren en ge otuz gn iinde onaylanan proje alanı Bakanlığa gnderilerek, proje alanı iinde kalan 2/B alanlarındaki taşınmazların devrinin talep edilmesi zerine, bu taşınmazlardan Bakanlıka uygun grlenler, hak sahipleri ve mevcut hakları da belirtilmek suretiyle emlak vergi değeri zerinden devredilecektir. Devir bedeli peşin veya taksitle denebilecektir. Devredilen taşınmazlar iin tahsil edilen ve emanet hesaplarında bulundurulan başvuru bedelleri devredilen idare nezdindeki emanet nitelikli hesaplara aktarılacaktır.

(4) Devredilen taşınmazlardan imar planları yapılması sonucunda eğitim, sağlık ve benzeri resm tesis alanları iin ayrılan yerler ile zel kanunları gereğince korunması gereken taşınmazlar, imar uygulaması sonucunda bedelsiz ve mstakil parsel şeklinde Hazine adına tapuya resen tescil edilecek ve bu hususta tapu ktğne belirtme yapılacaktır. İmar uygulamasını mteakip imar planlarında yukarıda sayılan kullanımlara ayrılmayan parsellere belirtmeler taşınmayacaktır. Buna ilişkin işlemler İdarece Bakanlıktan grş alınmaksızın gerekleştirilecektir.

(5) evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje alanı belirlenmesi halinde, onaylanan proje alanı iinde kalan 2/B alanlarındaki taşınmazlar, hak sahipleri ve mevcut hakları da belirtilmek suretiyle adı geen Bakanlığa tahsis edilecektir.

(6) Proje alanlarında ihdas edilecek taşınmazlar, tapuda devralan idare adına tescil edilecektir. Devredilen taşınmazların tapu ktklerinde bulunan Hazine adına orman sınırları dışına ıkarıldığı ynndeki belirtmeler ile kullanıcı ve muhdesata ilişkin belirtmeler devralan idarenin talebi zerine terkin edilecektir.

(7) Tahsis edilen/devredilen taşınmazların hak sahiplerine bu Genel Tebliğin ekinde yer alan diğer tebligatlar yapılmayacak, doğrudan satış hakkından yararlanamayan hak sahiplerine rneği ekte yer alan (EK-9/A), iade hakkından yararlanamayan hak sahiplerine ise rneği ekte yer alan (EK-9/B) tebligat yapılacaktır.

2/B belirtmelerinin terkini işlemleri

MADDE 16 (1) Doğrudan satılan, tapu kayıtları geerli kabul edilerek devredilen veya iade edilen taşınmazların tapu ktklerindeki Hazine adına orman sınırları dışına ıkarıldığı ynnde konulmuş belirtmelerin terkini İdarece satış, devir ve iade işlemleriyle eş zamanlı olarak tapu idaresinden talep edilecektir.

(2) Hak sahibi bulunmayan taşınmazlar ile doğrudan satın alınmak zere hak sahipleri tarafından sresi iinde başvuruda bulunulmayan veya başvuruda bulunulmasına rağmen satış bedelini sresi iinde dememek suretiyle ykmllklerini yerine getirmemesi sebebiyle doğrudan satın alma hakları dşen ya da hak sahipliği koşullarının bulunmaması sebebiyle doğrudan satılması mmkn olmayan taşınmazların tapu ktklerinde yer alan Hazine adına orman sınırları dışına ıkarıldığı ynnde konulmuş belirtmeler ile kullanıcı ve muhdesat belirtmelerinin terkini, bu hususların tespiti zerine İdarece en ge otuz gn iinde tapu idaresinden talep edilecektir.

(3) Proje kapsamında TOKİ Başkanlığı, bykşehir belediyeleri ve diğer belediyelere devredilen taşınmazların tapu ktklerinde bulunan Hazine adına orman sınırları dışına ıkarıldığı ynndeki belirtmeler ile kullanıcı ve muhdesata ilişkin belirtmeler devralan idarenin talebi zerine terkin edileceğinden; bu nitelikteki taşınmazların tapu kaydında bulunan belirtmeler hakkında İdarece herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

(4) Halen tapuda gerek ve zel hukuk tzel kişileri adına kayıtlı olan taşınmazlardan Hazineye intikal etmemiş olanların tapu kayıtları geerli kabul edilecektir. Aılan davalar sonucunda kesinleşerek Hazine adına tesciline karar verilen ancak henz uygulanmamış mahkeme kararları uygulanmayarak, bu taşınmazların nceki kayıt malikleri adına olan tescilleri aynen devam edecektir. Bu kapsamda tapuda halen kişiler adına kayıtlı olan taşınmazların varsa tapu ktklerinde yer alan Hazine adına orman sınırları dışına ıkarıldığına ilişkin belirtmelerin terkin edilmesi resen veya ilgililerin başvurusu zerine rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-10/A-B) yer alan yazı ve eki liste ile tapu idaresinden istenilecek, bu hususta konulması gereken belirtmeler ise konulmayacaktır.

Açıklama tarık yaşam; aşağıdaki kırmızı örnek numarası yeşil olarak 351 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

Örnek-1: (rnek-8:) Samsun İlinde yapılan kadastro alışmaları sonucunda (B) adına kayıtlı taşınmazın tapu ktğne Hazine adına orman sınırları dışına ıkarıldığına ynelik belirtme konulmuştur.

Bu durumun (B)nin başvurusu zerine veya İdarece tespit edilmesi halinde, bahse konu belirtmenin terkini bedelsiz olarak sağlanacaktır. Belirtmenin terkini işlemi iin herhangi bir sre kısıtlaması bulunmamaktadır.

Diğer işlemler

MADDE 17 (1) Kanunda yer alan ykmlklerin yerine getirilmesi durumunda taşınmazların zerinde bulunan yapılar ve taşınmazlar hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uygulanmayacaktır.

(2) İlgilisi tarafından sresi iinde başvuruda bulunulmaması veya ykmllklerinin yerine getirilmemesi durumunda taşınmazlar genel hkmlere gre değerlendirilecektir. Bu taşınmazlar zerinde 19/7/2003 tarihinden nce yapılan yapı ve eklentiler, yıkımın yapılacağı yıla ait evre ve Şehircilik Bakanlığı yapı birim fiyatlarından eksik imalat bedelleri ve yıpranma payı dşldkten sonra kalan bedeli ilgililerine denmek suretiyle idarece yıktırılabileceği gibi, bu şekilde belirlenen bedel taşınmazın değerine eklenerek son mracaat tarihinden itibaren en ge yıl iinde satılarak satıştan elde edilen gelirden yapı ve eklenti tutarı ilgilisine denecek ve İdare tarafından yapıların tahliyesi sağlandıktan sonra ferağ işlemleri gerekleştirilecektir.

(3) Elde edilen gelirlerden 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında belediyelere ve il zel idarelerine pay verilmeyecektir.

(4) 2/B alanlarındaki taşınmazlar hakkında Kanuna gre yapılacak işlemler sonulanıncaya kadar, bu alanlarda bulunan taşınmazlar hakkında kişiler aleyhine aılması gereken davalar aılmayacak, aılmış ve devam eden davalar durdurulacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Mdrlğ tarafından yapılan alışmalar sonucunda; gncelleme listelerinde veya kadastro tutanaklarında belirtilen kişilerin kullanıcı olmadıklarına ynelik olarak İdarece aılmış davalar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Sresi iinde gerekli başvuruların yapılmaması veya başvuru yapılmasına rağmen ykmllklerin yerine getirilmemesi halinde aılmayan davaların aılması ve durdurulan davalara devam edilmesi hususunda gerekli işlemler İdarece yerine getirilecektir. Tescil edilen gncelleme listelerine veya kesinleşen kadastro tutanaklarına ynelik kişiler tarafından aılan davalarda mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararının İdareye bildirilmesi veya ihtiyati tedbir kararın tapu ktğne şerh edilmesi halinde, dava konusu taşınmazlar hakkında nihai karar verilinceye kadar satış veya iade işlemi gerekleştirilmeyecek, ihtiyati tedbir kararı verilmemesi halinde ise İdarece işlemlere devam edilecektir.

(5) Hak sahiplerine doğrudan satılan, tapu kayıtları geerli kabul edilen ve iade edilen taşınmazlardan ecrimisil alınmayacak, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecektir. Doğrudan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvuru tarihi itibariyle son beş yıl iin tahsil edilen ecrimisiller satış bedelinden mahsup edilecektir. Satış bedelinden fazla olan ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecektir. Ecrimisil bedelleri gecikme zammı ile tahsil edilmişse gecikme zammı miktarı mahsuplaşmada dikkate alınmayacaktır. Akdi halefler ecrimisil mahsuplaşmasından; varsa dedikleri ecrimisil tutarlarına akdi halefi oldukları kişilerden tahsil edilen ecrimisil tutarları da eklenmek suretiyle yararlanacaklardır. Kullanıcı olarak belirlenen kişilerin yzde elli ve daha yukarı hissesine sahip oldukları tzel kişilerden aynı taşınmaz iin tahsil edilen ecrimisil bedelleri mahsuplaşmada dikkate alınacaktır. Mahsup edilecek ecrimisil bedelleri, başvuru sahiplerinin vereceği belgelerin yanı sıra İdarece yapılacak incelemeyle de tespit edilecektir. Bu Genel Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında kalan taşınmazlardan tahsil edilen ecrimisil bedellerinin iadesi sz konusu olmayacaktır.

Açıklama tarık yaşam; aşağıdaki kırmızı örnek numaraları yeşil olarak 351 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

Örnek-1: (rnek-9:)

Tahsil edilen ecrimisil bedelleri dnemler itibariyle aşağıdaki gibidir.

Ecrimisil Dnemi                 Ecrimisil Bedeli                   Tahsilat Tarihi

         2005                                  1.000.-TL                            2006

         2006                                  1.100.-TL                            2007

         2007                                  1.500.-TL                            2010

         2008                                  2.000.-TL                            2010

         2009                                  2.300.-TL                            2011

         2010                                  2.500.-TL                            2011

         2011                                  3.000.-TL                            Tahsil edilememiştir.

Taşınmazın sresi ierisinde kullanıcısı tarafından satışı talep edilmiştir.

İdarece aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

Kanunda yer alan hkmlere gre, başvuru tarihi itibariyle son beş yıl iin tahsil edilen ecrimisil bedelinin satış bedelinden mahsup edilmesi gerekmektedir.

Buna gre, 2005 ve 2006 (tahsil edildiği dnem son beş yıl iinde olmasına rağmen) dnemlerine ilişkin ecrimisil bedelleri satış bedelinden mahsup edilmeyecektir.

2007, 2008, 2009 ve 2010 dnemleri iin tahsil edilen toplam 8.300.-TL ecrimisil bedeli satış bedelinden mahsup edilecektir.

Kanuna gre tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilmeyen ecrimisil bedelleri terkin edileceğinden; 2011 yılı iin tahsil edilmeyen 3.000.-TL ise terkin edilecektir.

(6) Taşınmazların hak sahiplerine doğrudan satılması, ilgililerine devredilmesi veya iade edilmesi, Hazine adına orman sınırları dışına ıkarıldığına ynelik konulmuş belirtmeler ile kullanıcı ve muhdesat belirtmelerinin kaldırılması; bu taşınmazların zerindeki imar mevzuatına aykırı yapılar bakımından kazanılmış hak oluşturmayacak, Hazineden herhangi bir şekilde hak veya tazminat talebinde bulunulamayacaktır.

(7) Satın alma veya iade talebinde bulunulan taşınmazın kısmen bu Genel Tebliğin Satışı Mmkn Olmayan Taşınmazlar ve “İade Kapsamında Değerlendirilmeyecek Taşınmazlar kapsamında kalması halinde; bu kısımları mmkn olması halinde ifraz edilerek, kalan diğer kısımları hakkında bu Genel Tebliğin iade ve satışa ilişkin hkmlerine gre işlem tesis edilecektir. Satışa konu edilemeyen kısım hakkında, bu Genel Tebliğin 6 ncı maddesinin drdnc fıkrası ile 9 uncu maddesinin nc fıkrası, iadeye konu edilemeyen kısım hakkında ise, 11 inci maddesinin drdnc fıkrası ile 14 nc maddesinin ikinci fıkrasına gre işlem yapılacak, ifrazen oluşan taşınmazı kullanıcıların satın almak istememeleri durumunda bu hkmler uygulanmayacaktır.

(8) İfraz edilerek mstakil parsel olarak satılması mmkn olmayan taşınmazlar paylı olarak, zerinde ok katlı bina bulunan taşınmazlar ise kat mlkiyeti tesis edilmek suretiyle, bunun mmkn olmaması halinde ise paylı olarak satılabilecektir.

(9) 2/B alanlarında kalan ve tarımsal amala kullanılan taşınmazların kullanıcıları tarafından kısmen satışının talep edilmesi durumunda talep, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında değerlendirilecektir. Buna gre;

-Blnemez byklğn zerinde yzlme sahip olan taşınmazların bu byklğn altına dşmemesi kaydıyla ifrazı mmkn olduğundan kısmi satın alma talepleri karşılanabilecektir.

-Birden fazla kullanıcısı olan taşınmazların blnemez byklğn altına dşmemesi ve diğer kullanıcıların Kanunun yrrlğe girdiği tarihten sonra noterde dzenlenecek muvafakat vermeleri kaydıyla, talep eden kullanıcılarına satış gerekleştirilebilecektir.

-Yzlm blnemez byklğn zerinde ve birden fazla kullanıcısı olan taşınmazlarda, taşınmaz blnemez byklğn altına dşecek şekilde ifraz edilmemek şartıyla oranına bakılmaksızın hisselendirilerek satılabilecektir.

-Ancak, taşınmazın kısmen bu Genel Tebliğin Satışı Mmkn Olmayan Taşınmazlar başlıklı 9 uncu maddesi ve “İade Kapsamında Değerlendirilmeyecek Taşınmazlar başlıklı 14 nc maddesi kapsamında kalması durumunda hisselendirilerek satış işlemi yapılmayacak, kullanıcıları hakkında, bu Genel Tebliğin 6 ncı maddesinin drdnc fıkrası ile 9 uncu maddesinin nc fıkrası veya 11 inci maddesinin drdnc fıkrası ile 14 nc maddesinin ikinci fıkrasına gre işlem yapılacaktır.

-Ayrıca, 5403 sayılı Kanunun 5578 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinde; ay, fındık, zeytin gibi zel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yetiştiği yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, yrenin arazi zellikleri daha kk parsellerin oluşmasını gerekli kıldığı takdirde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun grş ile daha kk parseller oluşturulabileceği hkm bulunduğundan; bu nitelikteki taşınmazların ifrazlarının gerekmesi durumunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Mdrlklerinin grşleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Örnek-2: (rnek-10:) Karabk İlinde bulunan tarımsal niteliğe sahip 1923 parsel numaralı 50.000 m2 yzlml taşınmaz beş kişi tarafından kullanılmaktadır. 20.000 m2lik kısmının (A) tarafından, kalan kısımların ise (B), (C), (D) ve (E) adlı kişiler tarafından kullanıldığı ve bu kişilerin doğrudan satış hakkından yararlanabilecekleri belirlenmiştir. Kullanıcılar taşınmazın mstakil parseller halinde doğrudan satışını talep etmiştir.

Buna gre, 5403 sayılı Kanun uyarınca İdarece;

Taşınmazın ve (A)nın kullandığı miktarın (20.000 m2) blnemez byklğn zerinde olduğu dikkate alınarak kullanılan kısmın ifrazı yapılacak ve mstakil parsel olarak (A)ya satışı yapılabilecektir.

(B), (C), (D) ve (E) adlı kişilerin kullandıkları miktarların blnemez byklğn altında olması nedeniyle, taşınmazın bu kısmının ifraz edilerek mstakil parsel halinde satışı yapılamayacağından, kullandıkları miktarlar da dikkate alınarak hisseli olarak doğrudan satışı yapılabilecektir.

(10) Hak sahiplerine satılmaması, ilgililerine devredilmemesi veya iade edilmemesi gerektiği halde bu tasarruflara konu edilenlerden; bu hususların İdarece belirlenmesini mteakip en ge onbeş gn iinde tahsil edilen bedel kanuni faiziyle iade edilecek, devir ve iade edilenler ise bedelsiz olarak geri alınacaktır. Ecrimisil bedelleri mahsup edilerek satış bedeli tahsil edilmişse iade edilecek bedelden ecrimisil miktarı kadar dşlecektir.

(11) Tekrar orman olarak değerlendirilmesi gereken ve tahsisi talep edilen taşınmazlar İdarece Orman Genel Mdrlğne tahsis edilecektir. zerinde kullanıcısına ait muhdesat bulunması halinde, muhdesata ilişkin İdarece herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

(12) Kanunun yrrlğe girdiği tarihten nce gncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanakları kesinleşen taşınmazların satış işlemleri, 1/5/2010 tarihinden itibaren tespit edilen bedeller zerinden yapılacaktır. Tespit tarihi ile kıymet takdir tarihi arasında zaman farkı olması halinde rayi bedel gncellemeye tabi tutulmayacak, tespit tarihinde belirlenen bedeller zerinden kıymet takdir kararları alınarak satış işlemi gerekleştirilecektir. Ayrıca, bu kapsamda henz kıymet takdiri yapılmamış taşınmazların bulunduğu mahalle veya kylerin bitişiğinde bulunan 2/B alanlarında daha nce takdir edilen bedeller dikkate alınarak yapılacak kıymet takdirlerinin blgesel olarak tutarlı olması sağlanacaktır.

(13) Kanunun 14 nc maddesinin ikinci fıkrasında; 2924 sayılı Kanun hkmlerine gre hak sahibi olduğu tespit edilenler hakkında yapılan ve tamamlanamayan işlemler, mali ykmllklerini kısmen veya tamamen yerine getiren kişilerin hakları korunarak bu Kanun hkmlerine gre Maliye Bakanlığınca sonulandırılır. hkm bulunmaktadır. Buna gre;

-2924 sayılı Kanun hkmlerine gre hak sahipliği tespit edilenlerden satış bedelini deyen ancak adlarına tapuda devir işlemi yapılamayan ve Orman İdaresi tarafından İdareye bildirilen kişilere taşınmazlar bedelsiz olarak devredilecektir. Bu kapsamda kalan taşınmazların devir işlemleri, bu Genel Tebliğin “İade İşlemleri başlıklı nc blmnn ilgili maddelerine gre yapılacaktır.

-Taşınmazın 2924 sayılı Kanuna gre belirlenmiş ve kısmen tahsil edilmiş bedeli ise oransal olarak hesaplanacaktır. Bu Genel Tebliğin 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde belirlenen satış bedeline, bu oran uygulanarak kalan kısmı tahsil edilecektir.

-Bu kapsamdaki hak sahiplerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.

Açıklama tarık yaşam; yukarıdaki kırmızı ifade 351 sayılı tebliğ ilekaldırılmıştır.

-Yapılan gncellemeler sonucunda kullanıcı olarak belirlenen kişiler ile 2924 sayılı Kanuna gre belirlenen ve bu Kanuna gre mali ykmllklerini kısmen veya tamamen yerine getirenlerin farklı kişiler olması durumunda gncelleme listelerinde belirtilen kişilere satış işlemi gerekleştirilmeyecektir.

Örnek -3: (rnek -11:) Yozgat İlinde bulunan ve rayi bedeli 500.-TL olan 4072 parsel numaralı taşınmaz 2924 sayılı Kanun kapsamında 1998 yılında (A) adlı kişiye satılarak kısmen 300.-TL tahsil edildiği, ancak satış işleminin tamamlanamadığı ve bedel iadesinin de yapılmadığı Orman İdaresince bildirilmiştir. Sz konusu taşınmazın yapılan gncelleme alışmaları sonucunda (B), (C) ve (D) adlı kişiler tarafından kullanıldığı belirlenmiştir. Taşınmazın 2011 yılında İdarece rayi bedelinin 20.000.-TL olduğu tespit edilmiştir.

Buna gre, 2924 sayılı Kanuna gre hak sahipliği tespit edilenlerden mali ykmllklerini kısmen veya tamamen yerine getirenlerin hakları korunacağından; (B), (C) ve (D) adlı kişilerin talebi dikkate alınmayacaktır.

Taşınmazın tahsil edilen bedelinin rayi bedeline (300/500=0,6) oranı hesaplanarak 2011 yılında belirlenen (20.000 x % 70=14.000.-TL) satış bedelinden aynı oranda (14.000 x 0,6=8.400.-TL) indirim yapılacak ve kalan kısım (14.000-8.400=5.600.-TL) satış bedeli olarak dikkate alınacaktır. Belirlenen bu satış bedelinin peşin veya taksitli denmesi durumunda bu Genel Tebliğin deme koşullarına ilişkin hkmlerine gre işlem tesis edilecektir.

(14) İdarece resen veya ilgilisinin başvurusu zerine, kadastro tutanakları veya gncelleme listelerinde kullanıcılara ilişkin bilgilerde hata olduğunun tespit edilmesi halinde, kullanıcılar, ilgili tapu idarelerine ynlendirilerek bu hataların dzeltilmesi sağlanacaktır.

(15) Kanuni mirasılardan;

a) Doğrudan satış hakkından yararlanacakların tamamının imzasını ieren tek başvuru dilekesiyle başvurmaları esastır; ancak, herhangi birinin tek başına başvurması durumunda diğer mirasılarla birlikte değerlendirilecektir. Yetki ieren vekletname vermeleri durumunda mirasılardan birinin başvurması yeterli sayılacaktır. Başvuru bedeli, kanuni mirasıların tek kullanıcı oldukları varsayılarak alınacaktır. Mirasılardan birinin başvuru bedelini yatırmış olması yeterli kabul edilecektir. Başvuru yapan mirasıların her birine rneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-4/C) yer alan tebligat yapılacaktır. Yapılan tebligat sonucunda, başvurmayan kanuni mirasıların bulunması durumunda sresi iinde noter tarafından dzenlenecek muvafakatnameyi vermeleri koşuluyla hisseleri, veraset belgesinde gsterilen hisselerine eklenmek suretiyle başvuran ve muvafakat verilen diğer mirası/mirasılara satılacaktır.

Açıklama tarık yaşam; yukarıdaki kırmızı ifade 351 sayılı tebliğ ile kaldırılmıştır.

b) İade hakkından yararlanacak her bir mirasının İdareye ayrı ayrı başvurması mmkndr. Sresi iinde başvurmayan ve noter tarafından dzenlenecek muvafakatname veren mirasıların hisseleri veraset belgesinde gsterilen hisselerine eklenmek suretiyle başvuran ve muvafakat verilen diğer mirasılara devredilecektir.

Örnek-4: ( rnek-12:) Tokat İlinde belediye ve mcavir alan sınırları iinde bulunan 2215 parsel numaralı 20.000 m2 yzlml taşınmazın yapılan kadastro alışmaları sonucunda (A) ve (K) adlı kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilerek bu hususta tapu ktğne belirtme konulmuştur. Vefat eden (A)nın (B), (C), (D) ve (E) adlı kanuni mirasıları bulunmaktadır.

(K), Kanunun yrrlğe girdiği tarihten bir ay sonra kendisine dşen 2.000.-TL başvuru bedelini yatırarak İdareye başvurmuştur.

(A)nın mirasıları olan (B), (C), (D) ve (E) adlı kanuni mirasılar veraset belgelerini ve kendilerine dşen toplam 2.000.-TL başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belgeyi de ekleyerek Kanunun yrrlğe girdiği tarihten iki ay sonra İdareye birlikte başvurmuşlardır.

Buna gre;

-(K)nın İdarece yapılan tebligatı mteakip satış bedelini yatırarak İdareye başvurması halinde, diğer kullanıcıların işlemleri beklenilmeksizin 10.000 m2lik kısmın tapuda ferağ işlemi gerekleştirilecektir.

-(B), (C), (D) ve (E)ye yapılacak tebligat sonucunda; mirasılardan (B) ve (E)nin haklarından vazgetiklerine ynelik noterde dzenlenecek muvafakatnameyi de getiren (C) ve (D), satış bedelinin tamamını yatırarak birlikte İdareye başvurmuşlardır. İdarece, (B) ve (E)nin hisseleri de eklenmek suretiyle taşınmazın kalan kısmı (C) ve (D)ye satılacaktır.

(16) Bu Genel Tebliğ kapsamındaki işlemlerin vekil tayin etmek suretiyle yrtlmesinin istenilmesi durumunda, vekaletnamede verilen yetkilere gre işlem yapılacaktır.

(17) Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri kapsamında başvuruda bulunması gereken ilgililerin Kanunun 12 nci maddesi kapsamında yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(18) Kanunun 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasına göre doğrudan satın alma hakkının akdi halefe devredilmesine ilişkin bilgiler üçer aylık dönemler halinde taşınmazın bulunduğu yer Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilecektir.”

Açıklama tarık yaşam; yukarıdaki yeşil bölüm 351 sayılı tebliğ ile eklenmiştir.

 

BEŞİNCİ BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yrrlğe girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Genel Tebliğ hkmlerini Maliye Bakanı yrtr.

 

 

Tebliğin Ekleri İin Tıklayınız...