T.C.­                                                                                       01.Mart.1950

     MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

         Şube: 2 Md.

Sayı : 3121/120/3529-30

 

.......................................Valiliğine

 

Sıra  No: 718

Özü: Tuzlaların ancak Hazine adına

tapu siciline kaydedilebilecekleri

 

1.Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile muhtelif illerden gelen yazılardan, gerek halen faaliyette ve gerekse terkedilmiş bulunan tuzlaların Tekel İdaresi adına tescilleri talep edilmektedir.

 

Bilindiği üzere gıda ve sanayi maddesi olan tuz, Devletçe muhtelif sebeplerden dolayı inhisar altına alınmış ve bu  husus 3078 sayılı Tuz Kanununun 1. maddesinde (Türkiye'de her ne suretle olursa olsun tuz ihraç ve istimalı Devletin inhisarındadır.) şeklinde ifade edilmiş ve aynı Kanunun 3 üncü maddesiyle tuz istihsal yerlerinin (tuzlaların) mecburi istimlake tabii tutulacağı ve tasarruflarının münhasıran Devlete ait olacağı tasrih olunmuştur.

 

Her ne kadar 4036 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde (İnhisarlar Umum Müdürlüğü, tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler; tuz, barut ve patlayıcı maddeler, av malzemesi, fişek revolver inhisarları, mevzu hükümler dairesinde, işletmek ve idare etmekle......mükelleftir) denilmekte ise de, madde idare edilen ve işletilen tuzlaların mülkiyetinin Tekel idaresine devrolunacağı hakkında bir kaydı ihtiva etmediği gibi, bunların iktisap edeceğine de izin vermemektedir.

 

Bu itibarla, çevrenizde bulunan mevzu ile alakalı gayrımenkullerin münhasıran Hazine adına tapuya tescilleri icabetmekte olduğundan bu kabil talepler hakkında ona göre işlem yapılmasının  teminini rica ederim.

 

2.Bu genel yazı gereği için Adalet Bakanlığına (Tapu Kadastro Genle Müdürlüğü) ve illere ve bilgi için de gümrük ve Tekel Bakanlığına sunulmuştur.

 

Maliye Bakanı Y.

C.Erçoklu                                                                                           G.Akdeniz