T.C.­                                                                                                        MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

         3 üncü Şube Md.

Sayı : 3362-72/9058-58

Ankara, 23 Mayıs 1952

 

 

Sıra  No: 761

 

.......................................Valiliğine

Özü: Devletçe kurutulacak bataklık

hudutlarının tesbiti hakkında

 

            Defterdarlık

 

            Bayındırlık bakanlığınca kurutulan bataklıkların, ziraate elverişli bir hale gelmeleri üzerine, civarında bulunan kimseler tarafından ekilmek suretiyle fuzulen işgal edilmekte  ve aynı zamanda bu topraklar üzerinde hak iddiasında bulunarak Hazinenin zararını mucip durumlar yaratılmakta olduğu tesbit ve müşahade edildiğinden bu gibi hallerin önlenmesini teminen bataklıkların kurutulmadan evvel hudutlarının tesbit edilip muntazam bir planın vücuda getirilmesi ve bunların ilgili defterdarlıklara verilmesinin ve defterdarlıklarca delail tespiti ve tapuya tescili gibi hususlarda istenilecek her türlü teknik yardım ve işbirliğinin de temin ve izalesi hususunda  Su İşleri Şube Müdürlüklerine gerekli tebligatın yapılmış olduğu Bayındırlık Bakanlığından bildirilerek  defterdarlıklarca da; Su İşleri Şube Müdürlükleri tarafından kendilerine verilecek bataklık planları üzerinde gerekli muamelenin, her türlü  şahsi işgal ve müdahalelere fırsat verilmeden yapılması lüzumuna işaret olunmaktadır.

 

            Bayındırlık Bakanlığının teklifi dairesinde muamele ifası Bakanlığımızca da muvafık görülmüş olduğundan, iliniz dahilinde kurutulacak bataklık bulunduğu takdirde, Su İşleri Şube Müdürlükleriyle sıkı bir işbirliği yapılması ve bataklıkların 5519 sayılı Kanun hükümleri dairesinde Hazine adına tapuya bağlattırılmalarının ve fuzuli işgallere meydan bırakılmamasının temini ehemmiyetle rica olunur.

 

            Bu genel yazı valiliklere gönderilmiştir.

Maliye Bakanı Y.

                                                                                              İsmail Özüt