T.C.­                                                                               Ankara, 23.12.1953

     MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

        2 nci Şube Md.

Sayı : 3232 - 45 / 22210 - 95

 

.......................................Valiliğine

 

Sıra  No: 789 (*)

 

Defterdarlık.

 

Ek : 27.10.1953 tarih ve 771 sıra numaralı genel yazıya.

 

Lübnan tabiiyetini bihakkın iktisap eden ve mülkiyet hakları sabit olan Lübnanlılara ait ihtilâfsız gayrimenküllerin, mütekabiliyet şartiyle sahiplerinin serbest tasaruflarına terkedildiği, üzerinde ihtilâf bulunan malların da; Lübnan Hükûmetiyle yapılacak emlâk müzakerelerinin neticesine talikan eskisi gibi idarelerine devam edileceği yukarıda tarih ve numarası zikredilen genel yazı ile tebliğ olunmuştu.

 

Herhangi bir yanlışlığa mahal kalmamak üzere;

 

Üzerinde ihtilâf bulunan mallar tabirinin, tasfiye kanunlarımız muvacehesinde halen durumları nizalı olan Lübnanlı  emvali şeklinde anlaşılması icap etmektedir.

 

Ona göre muamele yapılması ve bu genel yazının bağlı olarak gönderilen nüshalarından kâfi miktarının mülhakata irsalinin temini rica olunur.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Maliye Vekili Y.

A. Arıkan                                                                                                İsmail Özüt

 


 

(*) 771 sayılı Tebliğe bakınız