Resmi Gazete Tarihi

: 04/09/2004

 

Resmi Gazete No

: 25573

 


Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından:

 

Hazine Arazîlerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ

 

                       Amaç

 

          Madde l- Bu Tebliğin amacı; Hazinenin Özel mülkiyetinde olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, Müsteşarlıkça da uygun görülecek projeye dayalı olarak tersane yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin proje hazırlamasına, bu kişilere bedeli karalığında ön izin verilmesine, kiralama yapılmasına, kullanma izni verilmesine ve irtifak hakkı tesisine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

 

                       Kapsam

 

         Madde 2- Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan Maliye Bakanlığı ile Müsteşarlık tarafından uygun görülenler ile tersane yapmak isleyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen taşınmazların, kalkınma planlarının hedef ve ilkelerine uygun ve projeye dayalı olarak yapılacak tersane yatırımlarına tahsisi ile bu yatırımlarla ilgili proje hazırlanması bu Tebliğ esaslarına göre yapılır.

 

                    Dayanak

 

      Madde 3- Bu Tebliğ; 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27/a maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca çıkarılan ve 16/12/1984 tarihli ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmelisinin 65 ve 72 nci maddeleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

                   Tanımlar

 

      Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

Müsteşarlık : Denizcilik Müsteşarlığım.

Tersane : Her tür, nitelik ve kapasitedeki deniz araçlarının (gemi, yat, tekne vb.) inşa. bakım, onarım ve sokum faaliyetlerinin yapılmasına uygun olarak donatılmış teknik, idari ve sosyal alt yapıya sahip tesisler ile bunların bütünleyicisi olan her türlü kıyı yapılarını (kızak, iskele, ritmin vb.) ve bunlara yönelik yan sanayi tesislerini.